Ktl-icon-tai-lieu

Những mối đe doạ đối với đa dạng sinh học

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG MỐI ĐE DOẠ ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC

Những hoạt động của con người đã làm cho rất nhiều loài bị tuyệt chủng. Kể từ
năm 1600 đến nay khoảng 21% các loài động vật và 1,3% các loài chim trên thế
giới đã bị tuyệt chủng. Tốc độ tuyệt chủng của các loài trở nên ngày càng cao.
Những loài còn sống sót thì cũng có nguy cơ đứng bên bờ của sự tuyệt chủng. Hơn
99% những sự tuyệt chủng thời cận đại là do con người gây ra .
Những loài sống trên các đảo đặc biệt rất dễ tuyệt chủng vì chúng chỉ sống được
trên một hay một số ít hòn đảo. Mô hình sinh địa của đảo được sử dụng để dự báo
rằng với tốc độ phá hủy nơi cư trú như hiện nay thì mỗi năm sẽ có 25.000 loài sẽ
bị tuyệt chủng trong vòng 10 năm tới. Nhiều quần xã sinh học đang dần dần bị mai
một bởi những sự tuyệt chủng cục bộ của loài.
Hạn chế việc gia tăng dân số loài người là một giải pháp hữu hiệu giải quyết cuộc
khủng hoảng của đa dạng sinh học. Hơn nữa những hoạt động quy mô lớn của
công nghiệp khai thác gỗ và nông nghiệp thường dẫn đến việc hủy hoại môi
trường tự nhiên không cần thiết, làm ảnh hưởng đến việc khai thác dài hạn các
nguồn lợi thiên nhiên. Những nỗ lực nhăm hạn chế sử dụng các nguồn tài nguyên
thiên nhiên ở những nước cộng nghiệp phát triển và việc xóa đói giảm nghèo tại
các nước đang phát triển đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược tống thể bảo
vệ đa dạng sinh học.
Nguy cơ lớn nhất đe dọa đa dạng sinh học là việc mất các nơi cư trú; bởi vậy việc
làm quan trọng nhất để bảo vệ đa dạng sinh học là bảo tồn các nơi cư trú. Các nơi
cư trú đặc biệt đang bị đe dọa hủy hoại là các khu rừng mưa, rừng khô nhiệt đới,
các vùng đất ngập nước ở tất cả các vùng khí hậu, các vùng đồng cỏ ôn đới, rừng
ngập mặn, và các dải san hô. Nơi cư trú bị chia cắt là quá trình mà những khu vực
rộng lớn, liên tục của nơi sinh sống bị giảm về diện tích hay bị chia cắt xé lẻ nơi ra
làm hai hay nhiều phần nhỏ. Việc việc chia cắt xé lẻ nơi cư trú có thể dẫn đến sự
mất mát nhanh chóng của các loài còn lại bởi vì chúng tạo ra những rào chắn ngăn
cản việc phát tán, việc định cư và kiếm mồi của các loài động vật. Môi trường
sống trong phần bị chia cắt xé lẻ sẽ bị thay đổi và các côn trùng gây hại sẽ trở nên
phổ biến hơn.
Sự ô nhiễm môi trường loại bỏ rất nhiều loài ra khỏi quần xã sinh học của chúng
kể cả ở những nơi mà cấu trúc quần xã không bị ảnh hưởng lớn. Sự ô nhiễm môi
trường bao gồm: sử dụng quá mức thuốc trừ sâu, các chất thải công nghiệp,
phân bón hóa học và ô nhiễm không khí gây ra mưa axit, nitơ bị lắng đọng
quá mức...
NH NG M I ĐE DO Đ I V I ĐA D NG SINH H C
Nh ng ho t đ ng c a con ng i đã làm cho r t nhi u loài b tuy t ch ng. K t ườ
năm 1600 đ n nay kho ng 21% các loài đ ng v t 1,3% các loài chim trên thế ế
gi i đã b tuy t ch ng. T c đ tuy t ch ng c a các loài tr nên ngày càng cao.
Nh ng loài còn s ng sót thì cũngnguy c đ ng bên b c a s tuy t ch ng. ơ H nơ
99% nh ng s tuy t ch ng th i c n đ i là do con ng i gây ra ườ .
Nh ng loài s ng trên các đ o đ c bi t r t d tuy t ch ng chúng ch s ng đ c ượ
trên m t hay m t s ít hòn đ o. Mô hình sinh đ a c a đ o đ c s d ng đ d báo ượ
r ng v i t c đ phá h y n i c trú nh hi n nay thì m i năm s 25.000 loài s ơ ư ư
b tuy t ch ng trong vòng 10 năm t i. Nhi u qu n xã sinh h c đang d n d n b mai
m t b i nh ng s tuy t ch ng c c b c a loài.
H n ch vi c gia tăng dân s loài ng im t gi i pháp h u hi u gi i quy t cu c ế ườ ế
kh ng ho ng c a đa d ng sinh h c. H n n a nh ng ho t đ ng quy l n c a ơ
công nghi p khai thác g nông nghi p th ng d n đ n vi c h y ho i môi ườ ế
tr ng t nhiên không c n thi t, làm nh h ng đ n vi c khai thác dài h n cácườ ế ưở ế
ngu n l i thiên nhiên. Nh ng n l c nhăm h n ch s d ng các ngu n tài nguyên ỗ ự ế
thiên nhiên nh ng n c c ng nghi p phát tri n vi c xóa đói gi m nghèo t i ướ
các n c đang phát tri n đóng vai trò r t quan tr ng trong chi n l c t ng th b oướ ế ượ
v đa d ng sinh h c.
Nguy c l n nh t đe d a đa d ng sinh h c là vi c m t các n i c trú; b i v y vi cơ ơ ư
làm quan tr ng nh t đ b o v đa d ng sinh h c là b o t n các n i c trú. Các n i ơ ư ơ
c trú đ c bi t đang b đe d a h y ho i các khu r ng m a, r ng khô nhi t đ i,ư ư
các vùng đ t ng p n c t t c các vùng khí h u, các vùng đ ng c ôn đ i, r ng ướ
ng p m n, các d i san hô. N i c trú b chia c t quá trình nh ng khu v c ơ ư
r ng l n, liên t c c a n i sinh s ng b gi m v di n tích hay b chia c t xé l n i ra ơ ơ
làm hai hay nhi u ph n nh . Vi c vi c chia c t l n i c trú th d n đ n s ơ ư ế
m t mát nhanh chóng c a các loài còn l i b i chúng t o ra nh ng rào ch n ngăn
c n vi c phát tán, vi c đ nh c ki m m i c a các loài ư ế đ ng v t . Môi tr ngườ
s ng trong ph n b chia c t xé l s b thay đ i các côn trùng gây h i s tr nên
ph bi n h n. ế ơ
S ô nhi m môi tr ng lo i b r t nhi u loài ra kh i qu n sinh h c c a chúng ườ
k c nh ng n i c u trúc qu n không b nh h ng l n. S ô nhi m môi ơ ưở
tr ng bao g m: ườ s d ng quá m c thu c tr sâu, các ch t th i công nghi p,
phân bón hóa h c ô nhi m không khí gây ra m a axit, nit b l ng đ ng ư ơ
quá m c, các khí quang hóa khí ôzôn. Nh chúng ta đã bi t khí h u đ a c u cóư ế
th b thay đ i trong th k XXI b i vì l ng khí cacbonnic th i vào khí quyên quá ế ượ
l n do quá trình đ t cháy các nhiên li u hóa th ch. M c đ tăng nhi t đ d ki n ế
s nhanh đ n m c nhi u loài không thê nào đi u ch nh đ c biên đ s ng c a ế ượ
chúng và s b tuy t ch ng.
Những mối đe doạ đối với đa dạng sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những mối đe doạ đối với đa dạng sinh học - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những mối đe doạ đối với đa dạng sinh học 9 10 766