Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LÊNIN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Tiến sĩ Lê Hữu Ái
Thạc sỹ Lưu Hoàng Tuấn
Thạc sỹ Nguyễn Hồng Cử

TẬP BÀI GIẢNG

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LÊNIN
(Phần I)

Năm 2009

Tập bài giảng: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Lời giới thiệu
Thực hiện chương trình đổi mới việc giảng dạy và học tập các môn
khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học và
cao đẳng, trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, ngày 18 tháng 09 năm
2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 52
/2008/QĐ-BGDĐT về chương trình các môn học lý luận chính trị, chương
trình này được áp dụng từ học kỳ II năm học 2008-2009. Nhằm đáp ứng nhu
cầu học tập của sinh viên các trường thuộc Đại học Đà Nẵng, tập thể cán bộ
giảng dạy thuộc khoa Mác - Lênin và khoa Kinh tế chính trị, trường đại học
Kinh tế đã phối hợp biên soạn tập bài giảng này. Tập bài giảng môn “Những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” được biên soạn theo chương
trình khung và Giáo trình của môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Tài liệu này còn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo để học tập của sinh
viên các hệ đào tạo khác của Đại học Đà Nẵng. Do thời gian hạn chế do đó
Tập bài giảng không thể tránh khỏi sai sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự
góp ý của các thầy giáo, cô giáo và các bạn sinh viên.
Đà Nẵng ngày 20 tháng 02 năm 2009

-1-

Tập bài giảng: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Chương: Mở đầu
NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
Bất kỳ ngành khoa học nào, thực sự là khoa học khi nó trả lời được ba
câu hỏi, đó là: môn học nghiên cứu cái gì? (tức là xác định đối tượng của môn
học); cần phải nghiên cứu, học tập như thế nào (tức là phương pháp của môn
học) và hệ thống các kết quả từ việc áp dụng phương pháp vào nghiên cứu đối
tượng (hệ thống các quy luật, phạm trù). Chương Mở đầu của môn học
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm giải quyết ba vấn
đề đó.
Chương này trình bày khái lược các nội dung trọng tâm và quá trình
hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm tạo ra cái nhìn tổng
quát về đối tượng và phạm vi của môn học.
I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành
a. Chủ nghĩa Mác-Lênin
Chủ nghĩa Mác-Lênin “là hệ thống quan điểm và học thu...
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Tiến sĩ Lê Hu Ái
Thc s
Lưu Hoàng Tun
Thc s Nguyn Hng C
TP BÀI GING
NHNG NGUYÊN LÝ CƠ BN
CA CH NGHĨA MAC – LÊNIN
(Phn I)
Năm 2009
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LÊNIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LÊNIN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LÊNIN 9 10 106