Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC–LÊNIN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG MÔN

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MAC–LÊNIN
(II)

Giảng viên:

Nguyễn Quang Hạnh

Điện thoại/E-mail:

0946782860/ hanhnq@ptit.edu.vn

Bộ môn:

Mac-Lênin, Khoa Cơ bản 1

Học kỳ/Năm biên soạn: II/2009 - 2010

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÀI GIẢNG MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Chương 4

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

Các nội dung chính
• 1. Sản xuất hàng hoá: khái niệm và điều kiện ra
đời phát triển.
• 2. Hàng hoá:
• Giá trị sử dụng, Giá trị
• Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng
hoá
• Lượng giá trị của hàng hoá
• 3. Tiền tệ: Bản chất, chức năng
• 4. Các quy luật quy luật giá trị, cạnh tranh, cung
cầu

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

1.Sản xuất hàng hóa
• Khái niệm sản xuất hàng hóa: Là quá trình sản
xuất ra sản phẩm để bán (để trao đổi)
• Trong lịch sử có:
•
Sản xuất tự nhiên tự cung tự cấp
•
Sản xuất hàng hóa
• Phân biệt: sản xuất hàng hóa, kinh tế hàng hóa,
kinh tế thị trường, kinh tế tự nhiên tự cung tự cấp

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

1.Sản xuất hàng hóa
Hai điều kiện ra đời nền sản xuất hàng hóa
• Phân công lao động phát triển đến một trình độ
nhất định
• Sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những
người sản xuất
• C.Mácviết: “Chỉ có sản phẩm của những lao
động tư nhân độc lập và không phụ thuộc
nhau mới đối diện nhau như là những hàng
hóa”

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

Thời kỳ đổi mới
Sau dại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VI của Đảng

Hàng hóa phong phú
đa dạng

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO
• Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lê-nin của
NXB Chính trị quốc gia
• Sách hướng dẫn học tập kinh tế chính trị
Mác-Lênin của Học viện CNBCVT
• Bộ “Tư bản” của C.Mac
• Các nghị quyết Đại hội Đảng CSVN từ khoá VI,
VII, VII, IX,X
• Giáo trình Lịch sử đảng CSVN của NXB Chính
trị quốc gia

...
H C VI N CÔNG NGH B U CHÍNH VI N THÔNG Ư
BÀI GI NG MÔN
NH NG NGUYÊN LÝ C B N Ơ
C A CH NGHĨA MACLÊNIN
(II)
Gi ng viên: Nguy n Quang H nh
Đi n tho i/E-mail: 0946782860/ hanhnq@ptit.edu.vn
B n: Mac-Lênin, Khoa C b n 1ơ
H c kỳ/Năm biên so n: II/2009 - 2010
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC–LÊNIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC–LÊNIN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC–LÊNIN 9 10 701