Ktl-icon-tai-lieu

Những nội dung cơ bản của định nghĩa vật chất

Được đăng lên bởi nguyendung-ntu2013
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những nội dung cơ bản của định nghĩa vật chất của V.I.Lênin
Nội dung thứ nhất. Vật chất là gì? 1) Vật chất là “phạm trù triết học” do vậy
vừa có tính trừu tượng vừa có tính cụ thể. a) Tính trừu tượng của vật chất dùng để
chỉ đặc tính chung, bản chất nhất của vật chất- đó là đặc tính tồn tại khách quan,
độc lập với ý thức con người và đây cũng là tiêu chí duy nhất để phân biệt cái gì là
vật chất và cái gì không phải là vật chất. b) Tính cụ thể của vật chất thể hiện ở chỗ
chỉ có thể nhận biết được vật chất bằng các giác quan của con người; chỉ có thể
nhận thức được vật chất thông qua việc nghiên cứu các sự vật, hiện tượng vật chất
cụ thể. 2) Vật chất là “thực tại khách quan” có đặc tính cơ bản là tồn tại không phụ
thuộc vào các giác quan của con người. 3) Vật chất có tính khách thể- con người có
thể nhận biết được vật chất bằng các giác quan.
Nội dung thứ hai. Ý thức là gì? ý thức là sự “chép lại, chụp lại, phản ánh lại”
thực tại khách quan. Bằng các giác quan của mình, con người có thể trực tiếp hoặc
gián tiếp nhận biết được thực tại khách quan; chỉ có những sự vật, hiện tượng của
thực tại khách quan chưa được nhận biết biết chứ không thể không biết.
Nội dung thứ ba được suy ra từ hai nội dung trên để xác định mối quan hệ
biện chứng giữa thực tại khách quan (vật chất) với cảm giác (ý thức). Vật chất (cái
thứ nhất) là cái có trước, tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào ý thức và quy định ý
thức. Ý thức (cái thứ hai) là cái có sau vật chất, phụ thuộc vào vật chất và như vậy,
vật chất là nội dung, là nguồn gốc khách quan của ý thức, là nguyên nhân làm cho
ý thức phát sinh. Tuy nhiên, ý thức tồn tại độc lập tương đối so với vật chất và có
tác động, thậm chí chuyển thành sức mạnh vật chất khi nó thâm nhập vào quần
chúng và được quần chúng vận dụng.
Định nghĩa đưa lại phương pháp luận biện chứng duy vật của mối quan hệ
biện chứng giữa vật chất với ý thức. Theo đó, vật chất có trước ý thức, là nguồn
gốc và quy định ý thức nên trong mọi hoạt động cần xuất phát từ hiện thực khách
quan, tôn trọng các quy luật vốn có của sự vật, hiện tượng; đồng thời cần thấy

được tính năng động, tích cực của ý thức để phát huy tính năng động chủ quan
nhưng tránh chủ quan duy ý chí mà biểu hiện là tuyệt đối hoá vai trò, tác dụng của
ý thức, cho rằng con người có thể làm được tất cả mà không cần đến sự tác động
của các quy luật khách quan, các điều kiện vật chất cần thiết.

...
Những nội dung cơ bản của định nghĩa vật chất của V.I.Lênin
Nội dung thứ nhất. Vật chất gì? 1) Vật chất “phạm trù triết học” do vậy
vừa tính trừu tượng vừa tính cụ thể. a) Tính trừu tượng của vật chất dùng để
chỉ đặc tính chung, bản chất nhất của vật chất- đó đặc tính tồn tại khách quan,
độc lập với ý thức con người và đây cũng là tiêu chí duy nhất để phân biệt cái gì là
vật chất cái không phải vật chất. b) Tính cụ thể của vật chất thể hiện chỗ
chỉ thể nhận biết được vật chất bằng các giác quan của con người; chỉ thể
nhận thức được vật chất thông qua việc nghiên cứu các sự vật, hiện tượng vật chất
cụ thể. 2) Vật chất“thực tại khách quan” có đặc tính bản là tồn tại không phụ
thuộc vào các giác quan của con người. 3) Vật chất có tính khách thể- con người có
thể nhận biết được vật chất bằng các giác quan.
Nội dung thứ hai. Ý thức là gì? ý thức là sự “chép lại, chụp lại, phản ánh lại”
thực tại khách quan. Bằng các giác quan của mình, con người thể trực tiếp hoặc
gián tiếp nhận biết được thực tại khách quan; chỉ những sự vật, hiện tượng của
thực tại khách quan chưa được nhận biết biết chứ không thể không biết.
Nội dung thứ ba được suy ra t hai nội dung trên đ xác định mối quan hệ
biện chứng giữa thực tại khách quan (vật chất) với cảm giác (ý thức). Vật chất (cái
thứ nhất) là cái có trước, tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào ý thức và quy định ý
thức. Ý thức (cái thứ hai) là cái có sau vật chất, phụ thuộc vào vật chất và như vậy,
vật chất nội dung, nguồn gốc khách quan của ý thức, nguyên nhân làm cho
ý thức phát sinh. Tuy nhiên, ý thức tồn tại độc lập tương đối so với vật chất
tác động, thậm chí chuyển thành sức mạnh vật chất khi thâm nhập vào quần
chúng và được quần chúng vận dụng.
Định nghĩa đưa lại phương pháp luận biện chứng duy vật của mối quan hệ
biện chứng giữa vật chất với ý thức. Theo đó, vật chất trước ý thức, nguồn
gốc quy định ý thức nên trong mọi hoạt động cần xuất phát từ hiện thực khách
quan, tôn trọng các quy luật vốn của sự vật, hiện tượng; đồng thời cần thấy
Những nội dung cơ bản của định nghĩa vật chất - Trang 2
Những nội dung cơ bản của định nghĩa vật chất - Người đăng: nguyendung-ntu2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Những nội dung cơ bản của định nghĩa vật chất 9 10 160