Ktl-icon-tai-lieu

Những nội dung mới của Bộ luật Lao động

Được đăng lên bởi Unbreakable_1503
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2811 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những nội dung mới của Bộ luật Lao động
(sửa đổi)
Thứ ba, 07 Tháng 8 2012 16:39

Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ
luật lao động (sửa đổi) gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động hiện hành (223 điều). Sau đây là
một số nội dung mới của Luật này.

Chương

I.

Những

quy

định

chung

(gồm

8

điều,

từ

điều

1

đến

điều

8)

Chương này cơ bản vẫn giữ nguyên phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Tuy nhiên, Chương I bổ sung thêm Điều 3
giải thích từ ngữ, trong đó đưa ra khái niệm về quan hệ lao động “ là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử
dụng, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động” (khoản 6 Điều 3) và Cưỡng bức lao động là “việc dùng vũ
lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác nhằm buộc người khác lao động trái ý muốn của họ” (khoản 10 Điều 3).
Một điểm mới trong Chương I là việc ghi nhận quyền đóng cửa tạm thời doanh nghiệp, quyền gia nhập hoạt động trong tổ
chức nghề nghiệp của người sử dụng lao động; bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm cho phù hợp với các qui định của Công
ước quốc tế về lao động mà Việt Nam đã phê chuẩn như cấm lao động cưỡng bức.
Chương

II.

Việc

làm

(6

điều

từ

Điều

9

đến

Điều

14)

Quy định về việc làm, giải quyết việc làm, quyền làm việc của người lao động, quyền tuyển chọn lao động của người sử
dụng lao động, chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm và tổ chức dịch vụ việc làm. Điểm mới của chương này
là bổ sung thêm các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tham gia giải quyết việc làm
Chương

III.

Chương

III

có

Hợp
5

mục

44

đồng
điều

(từ

lao
điều

15

động

đến

điều

58)

Về mức thời gian của hợp đồng lao động xác định thời hạn Điểm b, khoản 1, Điều 22 quy định: “Hợp đồng lao động xác
định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng
thời
gian
từ
đủ
12
tháng
đến
36
tháng.”.
Chương III đã quy định cụ thể những hành vi mà người sử dụng lao động không được làm khi gia kết, thực hiện hợp đồng
lao động; các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động; cụ thể hoá cách tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm; bỏ Quỹ
dự
phòng
mất
việc
làm.
Một điểm mới nữa trong Chương III là việc qui định tăng mức tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc “ít
nhất phải bằng 85% ” so với 70% của qui định của Bộ luật Lao động hiện hành.
Một điểm mới quan trọng của Chương III là bổ...
Những nội dung mới của Bộ luật Lao động
(sửa đổi)
Th ba, 07 Tháng 8 2012 16:39
Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ
luật lao động (sửa đổi) gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động hiện hành (223 điều). Sau đây
một số nội dung mới của Luật này.
Chương I. Những quy định chung (gồm 8 điều, từ điều 1 đến điều 8)
Chương này bản vẫn giữ nguyên phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Tuy nhiên, Chương I bổ sung thêm Điều 3
giải thích từ ngữ, trong đó đưa ra khái niệm về quan hệ lao động quan hệ hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử
dụng, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động” (khoản 6 Điều 3) và Cưỡng bức lao động là “việc dùng vũ
lực, đe dọa dùng lực hoặc các thủ đoạn khác nhằm buộc người khác lao động trái ý muốn của họ” (khoản 10 Điều 3).
Một điểm mới trong Chương I việc ghi nhận quyền đóng cửa tạm thời doanh nghiệp, quyền gia nhập hoạt động trong tổ
chức nghề nghiệp của người sử dụng lao động; bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm cho phù hợp với các qui định của Công
ước quốc tế về lao động Việt Nam đã phê chuẩn như cấm lao động cưỡng bức.
Chương II. Việc làm (6 điều từ Điều 9 đến Điều 14)
Quy định về việc làm, giải quyết việc m, quyền làm việc của người lao động, quyền tuyển chọn lao động của người s
dụng lao động, chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm và tổ chức dịch vụ việc làm. Điểm mới của chương này
bổ sung thêm các quy định về trách nhiệm của người s dụng lao động trong việc tham gia giải quyết việc làm
Chương III. Hợp đồng lao động
Chương III có 5 mục 44 điều (từ điều 15 đến điều 58)
Về mức thời gian của hợp đồng lao động xác định thời hạn Điểm b, khoản 1, Điều 22 quy định: “Hợp đồng lao động xác
định thời hạn hợp đồng trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng
thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.”.
Chương III đã quy định cụ thể những hành vi mà người sử dụng lao động không được làm khi gia kết, thực hiện hợp đồng
lao động; các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động; cụ thể hoá cách tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm; bỏ Quỹ
dự phòng mất việc làm.
Một điểm mới nữa trong Cơng III việc qui định tăng mức tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc “ít
nhất phải bằng 85% so với 70% của qui định của Bộ luật Lao động hiện hành.
Một điểm mới quan trọng của Chương III bổ sung 1 mục mới (Mục V) về lao động cho thuê để điều chỉnh hoạt động này
đã diễn ra thực tế.
Chương V. Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể
Chương này 5 mục, 27 điều, từ điều 63 đến điều 89.
Chương này được sửa đổi theo hướng: quy định cụ thể hơn về tăng cường thực hiện quy chế dân chủ, tại nơi làm việc để
bảo đảm quá trình thực hiện đối thoại, thương lượng, đồng thời cũng làm căn cứ để Chính phủ ban hành văn bản hướng
dẫn thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã; thúc đẩy phát huy tối đa sự thoả thuận,
thương lượng để xác lập điều kiện lao động mới .
Điểm mới đáng quan tâm của Chương V việc bổ sung một mục riêng về đối thoại tại nơi làm việc. Khoản 2 khoản 3
Điều 63 quy định về mục đích hình thức đối thoại tại nơi làm việc như sau:
“2. Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động người sử dụng lao
động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ sở.
3. Người sử dụng lao động, người lao động có nghĩa vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp, tại nơi làm
việc theo quy định của Chính phủ”.
Chương V bổ sung một mục riêng về Thương lượng tập thể, trong đó quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung, quy trình
thương lượng tập thể; không quy định cứng nhắc về nội dung của thỏa ước lao động tập thể.
Những nội dung mới của Bộ luật Lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những nội dung mới của Bộ luật Lao động - Người đăng: Unbreakable_1503
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Những nội dung mới của Bộ luật Lao động 9 10 880