Ktl-icon-tai-lieu

Những quan niệm về hệ điều hành (operating system)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

CHƯƠNG 1.
1.0.

MỞ ĐẦU

Những quan niệm về hệ điều hành (operating system)

Một hệ điều hành là phần mềm chứa đựng tất cả các chương trình cần thiết để
điều hành máy tính thực hiện các ứng dụng khác nhau. Nếu một người sử dụng
máy tính chỉ để xử lý text, anh ta sẽ mong rằng, máy tính chứa đựng tất cả các
chức năng của ứng dụng xử lý text.
Các phần mềm của hệ điều hành được dùng trên thị trường là những phần mềm
đã được chuẩn hoá. Tất cả đều có chung những chức năng là kết nối giữa phần
cứng của máy tính ( như bộ vi xử lý, bộ nhớ và thiết bị xuất nhập) và các phần
mềm ứng dụng ( như các files, các chương trình của người sử dụng…).
Ta định nghĩa cô động: Hệ điều hành là tổng hợp các chương trình được sử
dụng là phương tiện điều hành để quản lý và điều khiển. Định nghiax này không
đòi hỏi sự đa năng và hoàn mỹ mà nó thực nghiệm một cách uyển chuyển để mô
phỏng trạng thái tức thời của một khái niệm có thể thay đổi. Sự khác nhau của
định nghĩa thứ nhất là ở chỗ, những chương trình dịch vụ ( như biên dịch và kết
nối) được gắn vào hệ điều hành, nhưng nó lại được tách rời trong định nghĩa thứ
hai. Sau đây, chúng ta sẽ chấp nhận một quan điểm trung hoà:
Hệ điều hành là phần mềm có ứng dụng độc lập và cần thiết để điều hành một
máy tính.
Tuy nhiên, sự cắt nghĩa khái niệm ứng dụng độc lập và cần thiết là chủ quan và
do đó điều tất nhiên là phải dẫn tới những lý thuyết mới
1.1

Các lớp của hệ điều hành

Không có một hệ điều hành nào mà không cần tới một sự trợ giúp phù hợp với
các yêu cầu của những chương trình ứng dụng. Sự trợ giúp này phụ thuộc vào cấu
hình được người sử dụng (NSD) định nghĩa và biến đổi trong quá trình công tác.
Nếu trước đây việc quản lý bộ vi xử lý, bộ nhớ và việc xuất nhập thuộc hệ điều
hành, thì ngày nay một giao diện người sử dụng được đòi hỏi với các thành phần
và độ lớn lớp khác nhau cũng như các chức năng của mạng máy tính. Đặc trưng
của một hệ thống máy tính hoạt động độc lập với các phần mềm hiện hữu là cần
tới một sự trợ giúp hữu hiệu tương ứng của hệ điều hành (HĐH). Hình 1.1 mô tả
những quan hệ của các phần mềm và máy tính.

NSD

Chương trình NSD

HĐH

Phần cứng máy tính

Hình 1.1.Những quan hệ tương đối của các thành phần.

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Điều đó được chỉ ra một cách chặt chẽ hơn trong hình 1.2 dưới đây với mô
hình hệ thống các lớp.

Lớp a
Lớp b
Lớp c
Lớp d

User1

User 2

User 3

Compiler Editor Các ứn...
CHƯƠNG 1. M ĐẦU
1.0. Những quan niệm về hệ điều hành (operating system)
Một hệ điều hành phần mềm chứa đựng tất cả các chương trình cn thiết để
điều hành máy tính thực hiện các ứng dụng khác nhau. Nếu một người sử dụng
máy tính ch để xử text, anh ta sẽ mong rằng, máy tính chứa đựng tất cả c
chức năng của ứng dụng xử lý text.
Các phần mềm của hệ điều hành được dùng trên thị trường là những phần mềm
đã được chuẩn hoá. Tất cả đều chung những chức năng là kết nối giữa phần
cứng của máy tính ( như bộ vi xử lý, bộ nhớ và thiết bị xuất nhập) và các phn
mềm ứng dụng ( như các files, các chương trình của người sử dụng…).
Ta định nghĩa động: Hệ điều hành tổng hợp các chương trình được sử
dụng là phương tiện điều hành để quản điều khiển. Định nghiax này không
đòi hỏi sự đa năng và hoàn mmà thực nghiệm một cách uyển chuyển để
phỏng trạng thái tức thời của một khái niệm thể thay đổi. Sự khác nhau của
định nghĩa thứ nhất là chỗ, những chương trình dịch v( như biên dịch và kết
nối) được gắn vào h điều hành, nhưng lại được ch rời trong định nghĩa th
hai. Sau đây, chúng ta sẽ chấp nhận một quan điểm trung hoà:
Hđiều hành phần mềm ứng dụng độc lập và cần thiết để điều hành một
máy tính.
Tuy nhiên, sự cắt nghĩa khái niệm ứng dụng độc lập và cần thiết là chủ quan và
do đó điều tất nhiên là phải dẫn tới những lý thuyết mới
1.1 Các lớp của hệ điều hành
Không có một hệ điều hành nào không cần tới một sự trợ giúp phù hợp với
các yêu cầu của những chương trình ứng dụng. Sự trợ giúp này phthuộc vào cấu
hình được người sử dụng (NSD) định nghĩa và biến đổi trong qtrình công tác.
Nếu trước đây việc quản bộ vi xử lý, bộ nhớ và việc xuất nhập thuộc hệ điều
hành, thì ngày nay một giao diện người sử dụng được đòi hỏi với các thành phần
độ lớn lớp khác nhau cũng như các chức năng của mạng máy tính. Đặc trưng
của một hệ thống máy tính hoạt động độc lập với các phần mềm hiện hữu là cn
tới một sự trợ giúp hữu hiệu tương ứng của hệ điều hành (HĐH). Hình 1.1 t
những quan hệ của các phần mềm và máy tính.
Hình 1.1.Những quan hệ tương đối của các thành phần.
NSD
Chương tr
ình NSD
HĐH
Ph
ần cứng máy tính
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Những quan niệm về hệ điều hành (operating system) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những quan niệm về hệ điều hành (operating system) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những quan niệm về hệ điều hành (operating system) 9 10 135