Ktl-icon-tai-lieu

những vấn đề của tâm lý học

Được đăng lên bởi Thái Hoàng Nguyễn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA TÂM LÝ HỌC NHÂN CÁCH
PROBLEMS OF PERSONALITY PSYCHOLOGY
Lê Quang Sơn
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Nhân cách là lĩnh vực trung tâm của các nghiên cứu Tâm lý học (TLH). Tuy nhiên, TLH
nhân cách lại chưa được định hình với tư cách một ngành TLH. Nhiều tác giả khi bàn đến vấn
đề nhân cách thường khu trú vào khái niệm nhân cách chứ không tiếp cận nhân cách như một
lĩnh vực nghiên cứu – TLH nhân cách. Bài viết dưới đây là một nỗ lực khái quát những vấn đề
đã được các nhà tâm lý học nhiều thế hệ đặt ra và giải quyết trong lĩnh vực nhân cách. Từ các
nghiên cứu về vấn đề nhân cách trong tâm lý học có thể chắt lọc ra các vấn đề trọng tâm mà
các nhà nhân cách học luôn đặt ra và đề xướng các hướng giải quyết. Đó là các vấn đề: 1) bản
chất và cấu trúc nhân cách; 2) động cơ hệ; 3) sự phát triển nhân cách; 4) tâm bệnh lý; 5) sức
khỏe tâm lý; và 6) thay đổi nhân cách dưới tác động của liệu pháp tâm lý. Đó cũng là những
vấn đề trọng tâm cần được tiếp tục nghiên cứu bởi các thế hệ các nhà tâm lý học sau này.
ABSTRACT
Personality is the central issue of psychological researches. However, psychology of
personality has not yet been an independent branch of psychology. In discussing personality,
many authors localize it in the concept of personality, but they do not approach it as a
researching field – psychology of personality. This article is concerned with an attempt to
discover problems which have been brought out and solved by many generations of
psychologists. It is possible to bring out central problems of psychology of personality by
analyzing objects examined in psychological researches. They are problems about 1) the
essence and structure of personality; 2) motivation; 3) the personality development; 4)
psychopathology; 5) psychological health; and 6) personality change under psychotherapy. And
they are also central issues for current researches in psychology.

1. Đặt vấn đề
Với tư cách một khoa học độc lập Tâm lý học (TLH) được thừa nhận ra đời vào
năm 1879, gắn liền với tên tuổi của W.Wundt (1832-1920). Cho đến nay TLH đã phát
triển sâu vào hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với gần 50 ngành TLH rất phong
phú như: TLH Lứa tuổi, TLH So sánh, TLH Động vật, TLH Kỹ sư, TLH Vũ trụ, TLH Y
học, TLH Thần kinh, TLH Đại cương, Tâm bệnh học, TLH Sư phạm, TLH Di truyền,
TLH Chẩn đoán, Tâm lý Ngôn ngữ học, Trắc đạc tâm lý, TLH Nghệ thuật, TLH Khoa
học, TLH Tuyên truyền, TLH ...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 4(39).2010
83
NHNG VN ĐỀ CA TÂM LÝ HC NHÂN CÁCH
PROBLEMS OF PERSONALITY PSYCHOLOGY
Lê Quang Sơn
Trường Đại hc Sư phm, Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Nhân cách là lĩnh vc trung tâm ca các nghiên cu Tâm lý hc (TLH). Tuy nhiên, TLH
nhân cách li chưa được định hình vi tưch mt ngành TLH. Nhiu tác gi khi bàn đến vn
đề nhân cách thường khu trú vào khái nim nhân cách ch không tiếp cn nhân cách như mt
lĩnh vc nghiên cu – TLH nhân cách. Bài viết dưới đây là mt n lc khái quát nhng vn đề
đã được các nhà tâm lý hc nhiu thế h đặt ra và gii quyết trong lĩnh vc nhân cách. T
các
nghiên cu v vn đề nhân cách trong tâm lý hc có th cht lc ra các vn đề trng tâm mà
các nhà nhân cách hc luôn đặt ra và đề xướng các hướng gii quyết. Đó là các vn đề: 1) bn
cht và cu trúc nhân cách; 2) động cơ h; 3) s phát trin nhân cách; 4) tâm bnh lý; 5) sc
khe tâm lý; và 6) thay đổi nhân cách dưới tác động ca liu pháp tâm lý. Đó cũng là nhng
vn đề trng tâm cn được tiếp tc nghiên c
u bi các thế h các nhà tâm lý hc sau này.
ABSTRACT
Personality is the central issue of psychological researches. However, psychology of
personality has not yet been an independent branch of psychology. In discussing personality,
many authors localize it in the concept of personality, but they do not approach it as a
researching field – psychology of personality. This article is concerned with an attempt to
discover problems which have been brought out and solved by many generations of
psychologists. It is possible to bring out central problems of psychology of personality by
analyzing objects examined in psychological researches. They are problems about 1) the
essence and structure of personality; 2) motivation; 3) the personality development; 4)
psychopathology; 5) psychological health; and 6) personality change under psychotherapy. And
they are also central issues for current researches in psychology.
1. Đặt vn đề
Vi tư cách mt khoa hc độc lp Tâm lý hc (TLH) được tha nhn ra đời vào
năm 1879, gn lin vi tên tui ca W.Wundt (1832-1920). Cho đến nay TLH đã phát
trin sâu vào hu hết mi lĩnh vc ca đời sng xã hi vi gn 50 ngành TLH rt phong
phú như: TLH La tui, TLH So sánh, TLH Động vt, TLH K sư, TLH Vũ tr, TLH Y
hc, TLH Thn kinh, TLH Đại c
ương, Tâm bnh hc, TLH Sư phm, TLH Di truyn,
TLH Chn đoán, Tâm lý Ngôn ng hc, Trc đạc tâm lý, TLH Ngh thut, TLH Khoa
hc, TLH Tuyên truyn, TLH Th thao, TLH Sáng to, TLH Lao động,TLH Qun lý,
TLH Chính tr, TLH Tr liu, Tâm vt lý, Tâm sinh lý, TLH Xã hi, TLH Sai bit, TLH
Kinh tế, TLH Dân tc, TLH Pháp lut ...
Nhân cách là lĩnh vc trung tâm ca các nghiên cu TLH. Nói như
L.X.Vygotxky – vn đề nhân cách và phát trin nhân cách là vn đề tp trung cao nht
những vấn đề của tâm lý học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
những vấn đề của tâm lý học - Người đăng: Thái Hoàng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
những vấn đề của tâm lý học 9 10 713