Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung cơ bản của chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Hội Đồng Đội
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề năm 2015 học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH
NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
( Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong năm 2015)
---I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM
THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TRONG NĂM 2015.
Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt ra
trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cần nỗ lực và tập trung giải quyết. Kết quả thực hiện các
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng trong 2015 có ý nghĩa quan trọng không chỉ với
thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, mà còn tạo tiền đề cho những năm sau.
- Về phát triển kinh tế - xã hội. Sau 4 năm thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh,
hiệu quả và bền vững với 3 khâu đột phá chiến lược, nền kinh tế nước ta đã có chuyển biến tích cực,
đang phục hồi rõ rệt, tạo cơ sở cho sự phát triển cao hơn trong năm 2015. Đồng thời, những cố gắng
và kết quả đạ được trong năm 2015 có vai trò quan trọng đến việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 20112015.
Tuy vậy, quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của nền kinh tế nước ta đang đặt ra nhiều vấn đề
cần phải giải quyết. Tiềm năng tăng trưởng theo chiều rộng ngày càng giảm dần. Việc tăng trưởng theo
chiều sâu, hiệu quả và bền vững cần nhiều yếu tố mới, trong đó có khoa học, công nghệ, nguồn nhân
lực, môi trường, thể chế kinh tế…., Sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng và xã hội, nêu
cao tinh thần trách nhiệm ở mọi cấp, mọi ngành là yêu cầu đầu tiên để thực hiện thắng lợi quá trình
chuyển đổi trên. Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó
với Nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ
quan trọng đó.
- Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược luôn luôn gắn với nhau, phải tiến hành đồng
thời. Phát huy tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc của mỗi công dân, trước hết là trong mỗi cán bộ,
đảng viên, công chức, để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc là yêu
cầu chung trong mọi giai đoạn cách mạng.
Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực quốc
phòng, an ninh, nhất là tiềm lực chính trị tinh thần, để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc ngày càng trở nên quan trọng. Học tập và ...
Chuyên đề năm 2015 học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH
NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
( Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong năm 2015)
----
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHỈ TH 03-CT/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP LÀM
THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TRONG NĂM 2015.
Năm 2015 năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt ra
trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cần nỗ lực tập trung giải quyết. Kết quả thực hiện c
nhiệm vụy dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng trong 2015 có ý nghĩa quan trọng không chỉ với
thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, mà còn tạo tiền đề cho những năm sau.
- Về phát triển kinh tế - hội. Sau 4 năm thực hiện đổi mới hình ng trưởng, phát triển nhanh,
hiệu quả và bền vững với 3 khâu đột phá chiến lược, nền kinh tế nước ta đã có chuyển biến tích cực,
đang phục hồi rõ rệt, tạosở cho sự phát triển cao hơn trong năm 2015. Đồng thời, những cố gắng
kết quả đạ được trong m 2015vai trò quan trọng đến việc hoàn thành kế hoạch 5 m 2011-
2015.
Tuy vậy, quá trình chuyển đổi hình tăng trưởng của nền kinh tế nước ta đang đặt ra nhiều vấn đề
cần phải giải quyết. Tiềm năng tăng trưởng theo chiều rộng ngày càng giảm dần. Việc tăng trưởng theo
chiều sâu, hiệu quảbền vững cần nhiều yếu tố mới, trong đó có khoa học, công nghệ, nguồn nhân
lực, môi trường, thể chế kinh tế…., Sự thống nhất tưởng hành động trong Đảng hội, nêu
cao tinh thần trách nhiệm mọi cấp, mọi ngành yêu cầu đầu tiên để thực hiện thắng lợi quá trình
chuyển đổi trên. Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn
với Nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ
quan trọng đó.
- Xây dựngbảo vệ Tổ quốchai nhiệm vụ chiến lược luôn luôn gắn với nhau, phải tiến hành đồng
thời. Phát huy tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc của mỗi công dân, trước hết trong mỗi cán bộ,
đảng viên, công chức, để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc là yêu
cầu chung trong mọi giai đoạn cách mạng.
Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề đy mạnh phát triển kinh tế - hội tăng ờng tiềm lực quốc
phòng, an ninh, nhất tiềm lực chính trị tinh thần, để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tc ngày càng trở nên quan trọng. Học tập theo tm gương đạo đức
Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn với Nhân n, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch
vững mạnh trực tiếp thực hiện các nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
- Công tác xây dựng Đảng đưc xác định là nhiệm vụ then chốt trong công cuộc đổi mới ở nước ta. Lời
dặn đầu tiên trong bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta làtrước hết
nói về Đảng”. y dựng Đảng trong sạch, vững mạnh luôn luôn nhân tố đảm bảo cho thắng lợi của
cách mạng Việt Nam.
Nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đo đức, lối sống trong Đảng và xã hội, nhất là trong điều kiện
đảng cầm quyền, đã đưc Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo từ rất sớm, ngay sau khi giành được chính
quyền, xây dựng bộ y nhà nước mới. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta đã chỉ ra nguy này ti
Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, tháng 01-1994. Đến nay tình trạng suy thoái về tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống đã trở tnh một hiệnng khá phổ biến, có trong một bộ phận không nhỏ
cán bộ, đng viên, trongc tầng lớp Nhân n. Từ ssuy thoái đó, đã nảy sinh ta nhiều tệ nạn đáng
lo ngại, như tham nhũng, tiêu cực, phái, lợi ích nhóm… Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI
coi đây là “vấn đề cấp bách”, cần tp trung giải quyết.
Trong bản Di chúc, viết vào những m 1965 - 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy trước những thay
đổi, những nguy cơ nêu trên của đất nước. Bởi vậy, Người coi việc đầu tiên là “về con ngườivà trước
hết là nói về Đảng, về y dựng Đảng. Cốt lõi vấn đề là đoàn kết, phải giữ gìn sđoàn kết thống nhất
Nội dung cơ bản của chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung cơ bản của chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Người đăng: Hội Đồng Đội
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nội dung cơ bản của chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 9 10 361