Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung cơ bản của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thế Hinh.

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ebook.VCU –  Giáo trình đại cương

PGS.TS Nguyễn Thế Hinh.
Nội dung cơ bản của môn học Tư tưởng Hồ Chí
Minh.

Nhà xuất bản Lý luận Chính trị
Hà Nội - 2005

Ebook.VCU –  Giáo trình đại cương

LỜI NÓI ĐẦU.
Hiện nay việc nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở
thành đòi hỏi bức xúc của toàn xã hội. Môn học tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đ ược
triển khai ở tất cả các trường đại học và cao đẳng trên cả nước từ năm h ọc 20032004.
Để góp phần phục vụ cho yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của Trường
đại học Kinh tế quốc dân, căn cứ vào nhiệm vụ của Bộ môn lịch sử Đảng - Tư tưởng
Hồ Chí Minh cũng như của khoa Mác-Lênin nói chung; để đáp ứng kịp thời yêu cầu
học tập và nghiên cứu của sinh viên, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách "Nội dung cơ
bản của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh".
Cuốn sách được biên soạn dựa theo nội dung cuốn Giáo trình t ư t ưởng H ồ Chí
Minh của Hội đồng lý luận Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
ấn hành năm 2003; căn cứ vào "Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh" c ủa B ộ
Giáo dục và Đào tạo, do Thứ trưởng Trần Văn Nhung ký ngày 31-7-2003; đồng thời
liếp thu và kế thừa những nghiên cứu của các nhà khoa học đi trước. Cuốn sách có bổ
sung thêm bài "Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và quản lý kinh tê" ph ục v ụ cho
mục tiêu đào tạo của Trường đại học Kinh tế quốc dân. Rất mong nhận được sự góp
ý của bạn đọc.
Do yêu cầu học tập và nghiên cứu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường
đại học và cao đẳng ngày càng mở rộng, chúng tôi tái bản l ần 1 cu ốn sách "N ội dung
cơ bản của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đã phát hành năm 2004 và có bổ sung,
hoàn thiện cho đầy đủ hơn theo "giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dùng trong các
trường đại học, cao đẳng)" của Bộ giáo dục và đào tạo in tại Nhà
xuất bản Chính trị Quốc gia năm 2005, cùng với những nghiên cứu mới.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự góp ý của bạn đọc.
Tác giả

BÀI 1
KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH T Ư T ƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU; KHÁI NIỆM VỀ TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Ebook.VCU –  Giáo trình đại cương

a. Vị trí môn học
Môn tư tưởng Hồ Chí Minh có hai chức năng quan trọng, bao gồm:
+ Chức năng nhận thức;
+ Chức năng hành động.
Môn tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những yếu tố sau:
+ Nhận thức được quy luật phát triển của xã hội Việt Nam, t ừ đó góp ph ần hình
thành lý luận về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là lý...
Ebook.VCUwww.ebookvcu.com Giáo trình đ i c ng ươ
PGS.TS Nguy n Th Hinh. ế
N i dung c b n c a môn h c T t ng H Chí ơ ư ưở
Minh.
Nhà xu t b n Lý lu n Chính tr
Hà N i - 2005
Nội dung cơ bản của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thế Hinh. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung cơ bản của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thế Hinh. - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nội dung cơ bản của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thế Hinh. 9 10 711