Ktl-icon-tai-lieu

NỘI DUNG CƠ BẢN ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi secretaryofcondao
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 8727 lần   |   Lượt tải: 24 lần
NỘI DUNG CƠ BẢN
ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU LỆ ĐẢNG.
l. Điều lệ Đảng là gì?
Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác định tôn chỉ,
mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ
máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên
và của tổ chức đảng các cấp. Điều lệ Đảng có thể coi như Hiến pháp của
Đảng.
Mục đích của việc xây dựng Điều lệ Đảng là nhằm thống nhất tư
tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu của
Đảng.
Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua và
ban hành. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ
Đảng.
2. Đặc điểm của Điều lệ Đảng.
a) Là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, Điều lệ Đảng được viết ngắn
gọn, chặt chẽ, dễ hiểu, hiểu cùng một nghĩa và được chia thành các phần,
chương, điều, điểm để thi hành thống nhất.
Có một số vấn đề cụ thể không đưa vào Điều lệ Đảng sẽ được cơ quan
có thẩm quyền của Đảng là Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định; các cơ quan
chức năng, như Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương...
hướng dẫn thi hành bảo đảm cho Điều lệ Đảng được thi hành thống nhất,
nghiêm minh.
b) Điều lệ Đảng có giá trị và hiệu lực thi hành trong toàn Đảng. Một
số nội dung của Điều lệ Đảng được thể hiện trong Hiến pháp, các bộ luật
của Nhà nước và văn kiện cơ bản của các tổ chức chính trị - xã hội. Điều lệ
Đảng có những chương riêng để nêu rõ các quy định về sự lãnh đạo của
Đảng đối với Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ
trang, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
c) Điều lệ Đảng có tính kế thừa, ổn định tương đối và được phát triển
cùng với quá trình phát triển của cách mạng, của Đảng. Từ Điều lệ đầu
tiên (Điều lệ vắn tắt) được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng ngày 32-1930 đến nay, Điều lệ Đảng đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

-2-

Đảng ta đã qua 11 kỳ Đại hội. Mỗi nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn
quốc của Đảng, cùng với việc quyết định quan điểm, đường lối chính trị
cho thời kỳ mới, Điều lệ Đảng được Đại hội xem xét, bổ sung, sửa đổi cho
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng và công tác xây dựng
Đảng.
- Hội nghị thành lập Đảng: diễn ra từ ngày 06/01 đến đầu tháng
02/1930 tại Hương Cảng (Hồng Kông, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của
đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách
lược vắn tắt, Chương trình vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng do đồng chí
Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, vạch ra đường lối giải phóng dân tộc v...
NỘI DUNG CƠ BẢN
ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------
I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU LỆ ĐẢNG.
l. Điều lệ Đảng là gì?
Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác định tôn chỉ,
mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ
máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên
và của tổ chức đảng các cấp. Điều lệ Đảng có thể coi như Hiến pháp của
Đảng.
Mục đích của việc xây dựng Điều lệ Đảng là nhằm thống nhất tư
tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu của
Đảng.
Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua và
ban hành. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ
Đảng.
2. Đặc điểm của Điều lệ Đảng.
a) Là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, Điều lệ Đảng được viết ngắn
gọn, chặt chẽ, dễ hiểu, hiểu cùng một nghĩa và được chia thành các phần,
chương, điều, điểm để thi hành thống nhất.
Có một số vấn đề cụ thể không đưa vào Điều lệ Đảng sẽ được cơ quan
có thẩm quyền của Đảng là Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định; các cơ quan
chức năng, như Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương...
hướng dẫn thi hành bảo đảm cho Điều lệ Đảng được thi hành thống nhất,
nghiêm minh.
b) Điều lệ Đảng có giá trị và hiệu lực thi hành trong toàn Đảng. Một
số nội dung của Điều lệ Đảng được thể hiện trong Hiến pháp, các bộ luật
của Nhà nước và văn kiện cơ bản của các tổ chức chính trị - xã hội. Điều lệ
Đảng có những chương riêng để nêu rõ các quy định về sự lãnh đạo của
Đảng đối với Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ
trang, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
c) Điều lệ Đảng có tính kế thừa, ổn định tương đối và được phát triển
cùng với quá trình phát triển của cách mạng, của Đảng. Từ Điều lệ đầu
tiên (Điều lệ vắn tắt) được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng ngày 3-
2-1930 đến nay, Điều lệ Đảng đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần.
NỘI DUNG CƠ BẢN ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NỘI DUNG CƠ BẢN ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Người đăng: secretaryofcondao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
NỘI DUNG CƠ BẢN ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 9 10 898