Ktl-icon-tai-lieu

NỘI DUNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 5.

Được đăng lên bởi Vu Thanh Cong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 5
Mục tiêu dạy học giải toán ở tiểu học
Dạy học toán lớp 5 nhằm giúp HS
1.Về số và phép tính
-Bổ sung những hiểu biết cần thiết về phân số thập phân, hỗn số để chuẩn bị học số
thập phân.
Biết khái niệm ban đầu về số thập phân; dọc, viết,so sánh,sắp thứ tự các số thập
phân.
Biết cộng, trừ,nhân,chia các số thập phân (kết quả phép tính là số tự nhiên hoặc số
thập phân có không quá ba chữ số ở phần thập phân). Biết cộng, trừ các số đo thời
gian có đến hai đơn vị đo ; nhân (chia) các số đo thời gian có đến hai đơn vị với (cho)
số tự nhiên (khác 0).
Biết vận dụng những kiến thức và kĩ năng về số thạp phân để : tính giá trị của biểu
thức có đến ba dấu phép tính ; tìm một thành phần chưa biết của phép tính ; tính
bằng cách thuận tiện nhất ; nhân (chia) nhẩm một số thạp phân với (cho)
10,100,1000,….(bằng cách chuyển dấu phẩy trong số thập phân).
Ôn tập, củng cố, hệ thống hoá những kiến thức và kĩ năng cơ bản về số và phép tính
(với số tự nhiên, phân số đơn giản,số thâph phân)
2.Về đo lường
Biết tên gọi, kí hiệu,quan hệ giữa một số đơn vị đo diện tích, thể tích thông dụng
(chẳng hạn, giữa km2 và m2, giữa h và m2, giữa m3 và dm3, giữa dm3 và cm3 )
Biết viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích, thời gian dưới dạng số thập
phân.
3.Về hình học
-Nhận biết được hình than, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ, hình cầu
và một số dạng của hình tam giác.
-Biết tính chu vi, diện tích hình tam giác, hình than, hình tròn.
-Biết tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình
lập phương.
4.Về giải bài toán có lời văn
Biết giải và trình bài bài giải các bài toán có đến bốn bước tính, trong đó có :
-Một số bài toán về quan hệ tỷ lệ. (khi giải các bài toán về quan hệ “tỉ lệ thuận”, “tỉ lệ
nghịch” không dùng các tên gọi này ; có thể giải bài toán bằng cách “rút về đơn vị”

hoặc bằng cách “tìm tỉ số”.)
-Các bài toán về tỉ số phần trăm : Tìm tỉ số phần trăm của hai số ; tìm giá trị tỉ số phần
trăm của một số cho trước ; tìm một số biết giá trị tỉ số phần trăm của số đó.
-Các bài toán có nội dung hình học liên quan đến các hình đã học.
5. Về một số yếu tố thống kê
Biết đọc các số liệu trên biểu đồ hình quạt.
Bước đầu biết nhận xét về một số thông tin đơn giản thu thập từ biểu đồ.
6. Về phát triển ngôn ngữ, tư duy và góp phần hình thành nhân cách của học sinh
-Biết diễn đạt một số nhận xét, quy tắc, tính chất,… bằng ngôn ngữ (nói, viết dưới
dạng công thức,…)ở dạng khái quát.
-Tiếp tục phá...

 !"#$%&'&()*+,-#$
!"#$()*+./0+#12%&304
56789:;0#<0=+#
>?@8+%+#A+%#&-B&C(D+(#&C(:70#E+89(#F00#E+G#H+89I-#J+BK#$89
(#F00#E+6
?&C(L#*&+&M2BN+ID:789(#F00#E+O $G:&C(G8)8*+#G8P0(#Q(R*89(#F0
0#E+6
?&C(S+%G(TUG+#E+G#&N*89(#F00#E+VLC(W'0#<0=+#.;89(R+#&+#)X89
(#F00#E+YL#Z+%W*BN#A89,0#D+(#F00#E+[6?&C(S+%G(TU*89I)(#\&
%&N+YIC+#N&I]+:KI)O+#E+V#&N[*89I)(#\&%&N+YIC+#N&I]+:K:/&V#)[
89(R+#&+VL#*^[6
?&C(:F+ +%+#A+%L&C+(#Q:;L_+`+%:789(#!00#E+I-a=+#%&*(TKbNB&-
(#QYIC+BN c0#<0=+#Od22S((#;+#0#D+#eNB&C(bN0#<0=+#O=+#
B1+%*#(#F+M++#c(O+#E+V#&N[+#J22S(89(#!00#E+:/&V#)[
5^G5^^G5^^^Gf6VB1+%*##"-+ c0#J"(T)+%89(#F00#E+[6
g+(F0Gb+%9G#M(#9+%#)*+#A+%L&C+(#Q:;L_+`+%]B'+:789:;0#<0=+#
V:/&89(R+#&+G0#E+89I]+%&'+G89(#E0#0#E+[
h67I).e\+%
?&C((+%$&GLi#&MGWN+#M%&AN2S(89I]+:KI) &M+=#G(#-=#(#Z+% +%
V#j+%#!+G%&ANL2h:;2hG%&AN#:;2hG%&AN2k:; 2kG%&AN 2k:;2k[
?&C(:&C(*89I)IS ;&GL#9&.el+%G &M+=#G(#-=#G(#\&%&N+ e/& !+%89(#F0
0#E+6
k67#m+##$
>#F+B&C(Iel#m+#(#N+G#m+##S0#A+#F(G#m+#.F00#e]+%G#m+#(TG#m+#D
:;2S(89 !+%bN#m+#(N2%&*6
>?&C(=+##:&G &M+=##m+#(N2%&*G#m+#(#N+G#m+#(Tn+6
>?&C(=+# &M+=#o+%WN+#G &M+=#();+0#D+G(#-=##m+##S0#A+#F(G#m+#
.F00#e]+%6
p67%&'&B;&()*+Y.\&:`+
?&C(%&'&:;(Tm+#B;&B;&%&'&*B;&()*+YIC+B9+Be/=+#G(T)+%IYYa
>S(89B;&()*+:7WN+#M(q.M6VL#&%&'&*B;&()*+:7WN+#Mr(s.M(#F+tGr(s.M
+%#K#tL#Z+% u+%*(+%$&+;"OY(#-%&'&B;&()*+B1+%*#rT3(:7I]+:Kt
NỘI DUNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 5. - Trang 2
NỘI DUNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 5. - Người đăng: Vu Thanh Cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
NỘI DUNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 5. 9 10 414