Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung

Được đăng lên bởi Ng Nnyy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1100 lần   |   Lượt tải: 6 lần
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG (Kỳ thi tuyển công
chức khối tỉnh, huyện)
Câu 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực kinh tế và thi hành
pháp luật?
Câu 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội theo Hiến pháp 1992?
Câu 3: Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức và những việc cán bộ, công chức không
được làm?
Câu 4: Nguyên tắc xử lý tài sản tham nhũng theo quy định của Luật phòng chống tham
nhũng?
Câu 5: Đặc điểm của bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam?
Câu 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhan dân cấp tỉnh trong lĩnh vực thương mại,
dịch vụ và du lịch theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003?
Câu 7: Nguyên tắc bình đẳng và đoàn kết dân tộc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy
Nhà nước CH XHCN VN theo Hiến pháp 1992?
Câu 8: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu theo quy định của Luật cán bộ,
công chức?
Câu 9: Các hành vi tham nhũng và các nguyên tắc xử lý tham nhũng?
Câu 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực xây dựng chính
quyền địa phương và quản lý địa giời hành chính?
Câu 11: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực khoa học, công
nghệ, tài nguyên và môi trường theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân
nhân năm 2003?
Câu 12: Các nguyên tắc tuyển dụng công chức và đánh giá việc vận dụng nguyên tắc này
trong tuyển dụng công chức ở địa phương?
Câu 13: Quy định về công khai,minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân theo Luật phòng chống tham nhũng?
Câu 14: Các yêu cầu cơ bản đối với thành phần nội dung trong thể thức của văn bản hành
chính?
Câu 15: Trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ trong phòng chống tham nhũng theo Luật
Phòng chống tham nhũng?
Câu 16: Các nghĩa vụ của cán bộ, công chức?
Câu 17: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế theo
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003?
Câu 18: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, ý tế, xã
hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao và lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn
xã hội?
Câu 19: Quy định về công khai, minh bạch trong việc huy động và sử dụng các khoản
đóng góp của nhân dân thao Luật phòng chống tham nhũng?
Câu 20: Nguyên tắc pháp chế trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà
xã hội CNVN và đánh giá việc vận dụng nguyên tắc này ở địa phương?
Câu 21: Các quy định về tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của n...
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG (Kỳ thi tuyển công
chức khối tỉnh, huyện)
Câu 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực kinh tế và thi hành
pháp luật?
Câu 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội theo Hiến pháp 1992?
Câu 3: Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức và những việc cán bộ, công chức không
được làm?
Câu 4: Nguyên tắc xử lý tài sản tham nhũng theo quy định của Luật phòng chống tham
nhũng?
Câu 5: Đặc điểm của bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam?
Câu 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhan dân cấp tỉnh trong lĩnh vực thương mại,
dịch vụ và du lịch theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003?
Câu 7: Nguyên tắc bình đẳng và đoàn kết dân tộc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy
Nhà nước CH XHCN VN theo Hiến pháp 1992?
Câu 8: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu theo quy định của Luật cán bộ,
công chức?
Câu 9: Các hành vi tham nhũng và các nguyên tắc xử lý tham nhũng?
Câu 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực xây dựng chính
quyền địa phương và quản lý địa giời hành chính?
Câu 11: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực khoa học, công
nghệ, tài nguyên và môi trường theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân
nhân năm 2003?
Câu 12: Các nguyên tắc tuyển dụng công chức và đánh giá việc vận dụng nguyên tắc này
trong tuyển dụng công chức ở địa phương?
Câu 13: Quy định về công khai,minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân theo Luật phòng chống tham nhũng?
Câu 14: Các yêu cầu cơ bản đối với thành phần nội dung trong thể thức của văn bản hành
chính?
Câu 15: Trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ trong phòng chống tham nhũng theo Luật
Phòng chống tham nhũng?
Câu 16: Các nghĩa vụ của cán bộ, công chức?
Câu 17: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế theo
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003?
Câu 18: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, ý tế, xã
hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao và lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn
xã hội?
Câu 19: Quy định về công khai, minh bạch trong việc huy động và sử dụng các khoản
đóng góp của nhân dân thao Luật phòng chống tham nhũng?
Câu 20: Nguyên tắc pháp chế trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà
xã hội CNVN và đánh giá việc vận dụng nguyên tắc này ở địa phương?
Câu 21: Các quy định về tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người tố cáo theo
Luật PCTN?
Nội dung hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung - Trang 2
Nội dung hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung - Người đăng: Ng Nnyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nội dung hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung 9 10 360