Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Phạm Thúy Thanh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3301 lần   |   Lượt tải: 40 lần
1

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, ý nghĩa sự ra đời của
Đảng Cộng sản Việt Nam?
* Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Các văn kiện được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng CSVN:
Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình
tóm tắt của Đảng hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng CSVN.
Cương lĩnh xác định các vấn đề cơ bản của cách mạng VN:
- Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là: “Tư sản
dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.
- Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng:
+ Về chính trị: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong
kiến; làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập; lập chính phủ
công nông binh, tổ chức quân đội công nông.
+ Về kinh tế: Thủ tiêu hết các thứ quốc trái; tịch thu toàn bộ sản
nghiệp lớn (như công nghiệp, vận tải, ngân hàng, v.v.) của tư bản đế quốc
chủ nghĩa Pháp để giao cho Chính phủ công nông binh quản lý; tịch thu
toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân
cày nghèo; bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo; mở mang công nghiệp và
nông nghiệp; thi hành luật ngày làm tám giờ.
+ Về văn hoá - xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức; nam nữ
bình quyền, …; phổ thông giáo dục theo công nông hoá.
- Về lực lượng cách mạng: Đảng phải thu phục cho được đại bộ
phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách
mạng, đánh đổ bọn đại địa chủ và phong kiến; làm cho các đoàn thể thợ
thuyền và dân cày (công hội, hợp tác xã) khỏi ở dưới quyền lực và ảnh
hưởng của bọn tư bản quốc gia; phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí
thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt, v.v. để kéo họ đi vào phe vô sản
giai cấp; đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa
rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng
trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng (như Đảng lập hiến
v.v.) thì đánh đổ.
- Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo
cách mạng Việt Nam. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải
thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình
lãnh đạo được dân chúng.
- Về quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng
thế giới: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.
* Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng

2

- Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam đã quy tụ ba
tổ chức cộng sản thành lập một Đảng C...
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, ý nghĩa sự ra đời của
Đảng Cộng sản Việt Nam?
* Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Các văn kiện được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng CSVN:
Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình
tóm tắt của Đảng hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng CSVN.
Cương lĩnh xác định các vấn đề cơ bản của cách mạng VN:
- Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam : “Tư sản
dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.
- Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng:
+ Về chính trị: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp bọn phong
kiến; làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập; lập chính phủ
công nông binh, tổ chức quân đội công nông.
+ Về kinh tế: Thủ tiêu hết các thứ quốc trái; tịch thu toàn bộ sản
nghiệp lớn (như công nghiệp, vận tải, ngân hàng, v.v.) của tư bản đế quốc
chủ nghĩa Pháp để giao cho Chính phủ công nông binh quản lý; tịch thu
toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân
cày nghèo; bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo; mở mang công nghiệp
nông nghiệp; thi hành luật ngày làm tám giờ.
+ Về văn hoá - hội: Dân chúng được tự do tổ chức; nam nữ
bình quyền, …; phổ thông giáo dục theo công nông hoá.
- Về lực lượng cách mạng: Đảng phải thu phục cho được đại bộ
phận dân cày phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách
mạng, đánh đ bọn đại địa chủ phong kiến; làm cho các đoàn thể thợ
thuyền dân cày (công hội, hợp tác xã) khỏi dưới quyền lực ảnh
hưởng của bọn bản quốc gia; phải hết sức liên lạc với tiểu sản, trí
thức, trung nông, Thanh niên, n Việt, v.v. để kéo họ đi vào phe sản
giai cấp; đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa
mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng
trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng (như Đảng lập hiến
v.v.) thì đánh đổ.
- Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp sản lực lượng lãnh đạo
cách mạng Việt Nam. Đảng đội tiên phong của giai cấp sản, phải
thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình
lãnh đạo được dân chúng.
- Về quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng
thế giới: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.
* Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng
1
Nội dung ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người đăng: Phạm Thúy Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nội dung ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 10 174