Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung ôn tập nghề phổ thông 70 tiết

Được đăng lên bởi My Angel
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tµi liÖu dµnh cho gi¸o viªn

Trung t©m KTTH sè 5 Th¸ng 10/2012

®Ò c¬ng «n nghÒ THCS n¨m 2012-2013

I> C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
1. Th«ng tin: lµ nh÷ng hiÓu biÕt,c¶m nhËn cña con ngêi víi thÕ giíi xung quanh.
2. Kh¸i niÖm tin häc: lµ mét ngµnh khoa häc vÒ th«ng tin, xö lý th«ng tin b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö, m¸y tÝnh ®iÖn tö lµ c«ng cô chñ
yÕu cña tin häc.
3. C¸c thµnh phÇn cña tin häc:
- PhÇn cøng: Chỉ chung c¸c trang thiÕt bÞ của m¸y tÝnh như máy tính, máy in, máy quét ảnh…
- PhÇn mÒm: lµ c¸c ch¬ng tr×nh dïng ®Ó ®iÒu khiÓn phÇn cøng hoÆc ch¹y trªn nÒn phÇn cøng.
+ PhÇn mÒm cã 2 lo¹i:
- PhÇn mÒm hÖ thèng: là c¸c hÖ ®iÒu hµnh VD: MS DOS, WINDOWS, UNIX...
- PhÇn mÒm øng dông VD: Word, Excel, Games…
4. M· hãa th«ng tin: Mäi th«ng tin ®Òu ®îc m· hãa bëi 2 ký tù 0, 1 mçi kÝ tù 0, 1 ®îc gäi lµ 1 (bit). Bit lµ ®¬n vÞ c¬ së cña th«ng
tin.
- 1 d·y liªn tôc 8 bit ®îc gäi lµ 1 (byte), cã tÊt c¶ 256 byte kh¸c nhau m« t¶ ®îc tÊt c¶ nh÷ng ch÷ c¸i, ch÷ sè, kÝ tù, c«ng thøc...
C¸c ®¬n vÞ ®o th«ng tin c¬ b¶n trong m¸y tÝnh:
1 Byte (B) = 8 bit
1 MB = 1024 KB
1 TB = 1024 GB
1 KB = 1024 B
1 GbB= 1024 MB
1 PB = 1024 TB
Trong v¨n b¶n mçi kÝ tù ®îc tÝnh lµ 1 (byte):vÝ dô tõ "hµ néi" th× cã dung lîng lµ 9 (Byte).
5. Virus tin häc: lµ phÇn mÒm do con ngêi viÕt ra dïng ®Ó ph¸ c¸c ch¬ng tr×nh kh¸c.Gäi lµ virus v× nã cã tÝnh l©y lan. Tõ ®Üa mÒm,
tõ m¹ng virus lan vµo bé nhí, lan vµo ®Üa cøng, ph¸ ho¹i th«ng tin lµm háng m¸y.
6. Phßng vµ diÖt Virus:
-M¸y tÝnh ph¶i ®îc cµi ®Æt c¸c ch¬ng tr×nh c¶nh b¸o, t×m vµ diÖt virus.
-CÈn thËn khi sö dông c¸c ®Üa l¹.
-Kh«ng truy cËp c¸c trang Web xÊu.
-Ph¶i thêng xuyªn cËp nhËt c¸c phiªn b¶n míi nhÊt cña c¸c ch¬ng tr×nh t×m, diÖt virus.
II> c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña m¸y tÝnh
1. Bé xö lý trung t©m(CPU = control processing unit) : lµ n¬i
−Di chuét: Di chuyÓn con trá chuét ®Õn mét vÞ trÝ nµo ®ã
nhËn c¸c lÖnh, ph©n tÝch lÖnh vµ ra lÖnh cho c¸c c¸c thiÕt bÞ
trªn mµn h×nh
kh¸c ho¹t ®éng, nã ®îc coi lµ bé n·o cña m¸y tÝnh ®iÖn tö.
−Nh¸y Ph¶i: BÊm nót ph¶i chuét mét lÇn
2. Mµn h×nh: (monitor):lµ n¬i hiÓn thÞ c¸c d÷ liÖu, c¸c v¨n
−KÐo vµ th¶ chuét: BÊm vµ gi÷ nót tr¸i chuét, di chuét
b¶n, c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n, th«ng b¸o lçi...
trªn mµn h×nh råi th¶ chuét.
3. Bµn phÝm (keyboard): Gåm 101 phÝm chøc n¨ng, sö dông
5. Bé nhí trong:
®Ó nhËp d÷ liÖu.
4. Con chuét (Mouse): Dïng ®Ó ®a con trá tíi mét ®iÓm bÊt
− ROM(Read-Only Memory ): Bé nhí chØ ®äc(d÷ liÖu
kú trªn mµn h×nh, chän c¸c lÖnh thay cho viÖc gâ phÝm
trong ROM ®îc lu tõ nhµ s¶n xuÊt).
 CÊu t¹o chuét
− RAM(Random...
Tµi liÖu dµnh cho gi¸o viªn Trung t©m KTTH sè 5 Th¸ng 10/2012
®Ò c¬ng «n nghÒ THCS n¨m 2012-2013
I> C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
1. Th«ng tin: lµ nh÷ng hiÓu biÕt,c¶m nhËn cña con ngêi víi thÕ giíi xung quanh.
2. Kh¸i niÖm tin häc: lµ mét ngµnh khoa häc vÒ th«ng tin, xö lý th«ng tin b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö, m¸y tÝnh ®iÖn tö lµ c«ng cô chñ
yÕu cña tin häc.
3. C¸c thµnh phÇn cña tin häc:
- PhÇn cøng: Ch chung c¸c trang thiÕt bÞ ca m¸y tÝnh như máy tính, máy in, máy quét ảnh
- PhÇn mÒm: lµ c¸c ch¬ng tr×nh dïng ®Ó ®iÒu khiÓn phÇn cøng hoÆc ch¹y trªn nÒn phÇn cøng.
+ PhÇn mÒm cã 2 lo¹i:
- PhÇn mÒm hÖ thèng: l c¸c hÖ ®iÒu hµnh VD: MS DOS, WINDOWS, UNIX...à
- PhÇn mÒm øng dông VD: Word, Excel, Games
4. M· hãa th«ng tin: Mäi th«ng tin ®Òu ®îc m· hãa bëi 2 ký tù 0, 1 mçi kÝ tù 0, 1 ®îc gäi lµ 1 (bit). Bit lµ ®¬n vÞ c¬ së cña th«ng
tin.
- 1 d·y liªn tôc 8 bit ®îc gäi lµ 1 (byte), cã tÊt c¶ 256 byte kh¸c nhau m« t¶ ®îc tÊt c¶ nh÷ng ch÷ c¸i, ch÷ sè, kÝ tù, c«ng thøc...
C¸c ®¬n vÞ ®o th«ng tin c¬ b¶n trong m¸y tÝnh:
1 Byte (B) = 8 bit
1 KB = 1024 B
1 MB = 1024 KB
1 GbB= 1024 MB
1 TB = 1024 GB
1 PB = 1024 TB
Trong v¨n b¶n mçi kÝ tù ®îc tÝnh lµ 1 (byte):vÝ dô tõ "hµ néi" th× cã dung lîng lµ 9 (Byte).
5. Virus tin häc: lµ phÇn mÒm do con ngêi viÕt ra dïng ®Ó ph¸ c¸c ch¬ng tr×nh kh¸c.Gäi lµ virus v× nã cã tÝnh l©y lan. Tõ ®Üa mÒm,
tõ m¹ng virus lan vµo bé nhí, lan vµo ®Üa cøng, ph¸ ho¹i th«ng tin lµm háng m¸y.
6. Phßng vµ diÖt Virus:
-M¸y tÝnh ph¶i ®îc cµi ®Æt c¸c ch¬ng tr×nh c¶nh b¸o, t×m vµ diÖt virus.
-CÈn thËn khi sö dông c¸c ®Üa l¹.
-Kh«ng truy cËp c¸c trang Web xÊu.
-Ph¶i thêng xuyªn cËp nhËt c¸c phiªn b¶n míi nhÊt cña c¸c ch¬ng tr×nh t×m, diÖt virus.
II> c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña m¸y tÝnh
1. Bé xö lý trung t©m(CPU = control processing unit) : lµ n¬i
nhËn c¸c lÖnh, ph©n tÝch lÖnh vµ ra lÖnh cho c¸c c¸c thiÕt bÞ
kh¸c ho¹t ®éng, nã ®îc coi lµ bé n·o cña m¸y tÝnh ®iÖn tö.
2. Mµn h×nh: (monitor):lµ n¬i hiÓn thÞ c¸c d÷ liÖu, c¸c v¨n
b¶n, c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n, th«ng b¸o lçi...
3. Bµn phÝm (keyboard): Gåm 101 phÝm chøc n¨ng, sö dông
®Ó nhËp d÷ liÖu.
4. Con chuét (Mouse): Dïng ®Ó ®a con trá tíi mét ®iÓm bÊt
kú trªn mµn h×nh, chän c¸c lÖnh thay cho viÖc gâ phÝm
CÊu t¹o chuét
PhÝm tr¸i: dïng ®Ó chän mét ®èi tîng, kÝch ho¹t mét
ch¬ng tr×nh.
PhÝm ph¶i: dïng ®Ó bËt Menu nhanh, chän c¸c lÖnh
Nót cuén: Dïng ®Ó cuèn mµn h×nh lªn hoÆc xuèng
C¸c thao t¸c víi chuét
Nh¸y chuét: §a con trá chuét tíi ®èi tîng vµ bÊm phÝm
tr¸i chuét
Nh¸y ®óp: BÊm tr¸i chuét hai lÇn liªn tiÕp t¹i mét ®èi t-
îng
Di chuét: Di chuyÓn con trá chuét ®Õn mét vÞ trÝ nµo ®ã
trªn mµn h×nh
Nh¸y Ph¶i: BÊm nót ph¶i chuét mét lÇn
KÐo vµ th¶ chuét: BÊm vµ gi÷ nót tr¸i chuét, di chuét
trªn mµn h×nh råi th¶ chuét.
5. Bé nhí trong:
ROM(Read-Only Memory ): Bé nhí chØ ®äc(d÷ liÖu
trong ROM ®îc lu tõ nhµ s¶n xuÊt).
RAM(Random Access Memory):Bé nhí truy cËp
ngÉu nhiªn dïng ®Ó lu tr÷ th«ng tin t¹m thêi, bÞ xãa khi mÊt
®iÖn.
6. Bé nhí ngoµi:
æ ®Üa mÒm: kÝ hiÖu A: cã dung lîng 1.44MB, kÝch
thíc 3,5 inch.
æ ®Üa cøng: C: lµ æ ®Üa khëi ®éng æ nµy chøa hÖ
®iÒu hµnh vµ c¸c File ch¬ng tr×nh.
æ ®Üa cøng D:, E:, æ USB dïng ®Ó lu tr÷ d÷ liÖu l©u
dµi.
7. S¬ ®å khèi cña m¸y tÝnh ( C¸c mòi tªn chØ sù trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c thµnh phÇn)
III> Kh¸i niÖm hÖ ®iÒu hµnh(H§H)
1. Kh¸i niÖm H§H: Lµ tËp hîp cã tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh thµnh 1 hÖ thèng nh»m ®¶m b¶o giao tiÕp gi÷a ngêi sö dông vµ m¸y
tÝnh, cung cÊp c¸c ph¬ng tiÖn vµ dÞch vô gióp ngêi sö dông dÔ dµng thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, qu¶n lý chÆt chÏ vµ khai th¸c
hiÖu qu¶ tµi nguyªn cña m¸y tÝnh.
ThiÕt bÞ vµo
Bµn phÝm
Chuét
æ ®Üa
M¸y quÐt
..
ThiÕt bÞ ra
Mµn h×nh
M¸y in
æ ®Üa
Loa
CPU
ROM
RAM
æ ®Üa
Nội dung ôn tập nghề phổ thông 70 tiết - Trang 2
Nội dung ôn tập nghề phổ thông 70 tiết - Người đăng: My Angel
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nội dung ôn tập nghề phổ thông 70 tiết 9 10 689