Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung thuyết trình Đại cương về phương pháp sắc ký Giới thiệu về một số Phương pháp sắc ký

Được đăng lên bởi Võ Tấn Lực
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1181 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiểu luận nhóm 3
Đề tài:

GVHD: TH.S NGUYỄN XUÂN TÒNG

Nội dung thuyết trình
Đại cương về phương pháp sắc ký
Giới thiệu về một số Phương pháp sắc ký

Các kỹ thuật định lượng của
phương pháp sắc ký hiện đại
Ứng dụng

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ
Đại cương về phương pháp sắc ký
- Phương pháp sắc ký do nhà bác học
người Nga Mikhail Tewett ( 1872-1919)
phát minh vào năm 1903
-Ông đã dùng cột chứa oxit nhôm tách
các pigment của lá cây thành các vùng
màu riêng biệt và đặt tên là sắc ký
(chromatogrphy)

Russian Botanist

Thí nghiệm sắc ký củaTswatt

Đặc điểm chung của phương pháp sắc ký:
• Phương pháp sắc ký ngoài khả năng
tách còn là một trong những phương
pháp phân tích định tính và định lượng
các cấu tử có độ chính xác .
• Là quá trình tách dựa trên sự dịch
chuyển hỗn hợp phân tích qua một lớp
chất cố định ( được gọi là pha tĩnh)nhờ
vào chất mang thường là khí hoặc lỏng
( được gọi là pha động).

Hệ số phân bố
• Trong phương pháp sắc ký khí, sự
chuyển nồng độ chất phân tích X giữa
pha động và pha tĩnh. Cân bằng của
một cấu tử trong hệ sắc ký được mô tả
bằng phương trình đơn giản sau:
Apha động
Apha tĩnh (1)
•
• Hằng số cân bằng của cân bằng (1)còn
được gọi là hằng số phân bố được tính
như sau:

K

C

C

S

M

Trong đó :
• Cs: : nồng độ cấu tử trong pha tĩnh.
• Cm: nồng độ cấu tử trong pha động .
• Hệ số K tùy thuộc vào bản chất của
pha tĩnh, pha động, và chất hòa tan.
• K càng nhỏ thì pha tĩnh giữ lại ít và ra
càng nhanh ngược lại k càng lớn thì
chất phân tích ra càng chậm.

Thời gian lưu
• Thời gian lưu : là thời gian cần thiết để
cấu tử đi từ đầu cột đến cuối cột hay
chính là thời gian cấu tử bị lưu giữ
trong cột .
• Hiệu số giữa thời gian lưu và thời gian
lưu chết gọi là thời gian lưu đã hiệu
chỉnh (tR’)
tR’= tR – tM
• TM và TR là các giá trị nhận được từ sắc
ký đồ

Hệ số chọn lọc

1

-Là đại lượng đặt trương cho khả năng
tách của các cấu tử khác nhau trong
hỗn hợp chất khảo sát .
- Hệ số chọn lọc α của cột đối với cấu tử
A và B định nghĩa như sau:

1

K B K 'B
 
K A K'A
KA ,KB:là hệ số phân bố của cấu tử A và
B
- Hệ số chọn lọc phụ thuộc vào bản
chất của A,B, pha động, pha tĩnh và
nhiệt độ .

- Hệ số chứa hay còn gọi là dung lượng
là một thông số quan trọng được sử
dụng trong sắc ký ( ký hiệu là K’)

CS .VS
VS t R  t M
K'
K

CM .VM
VM
tM
-K

tùy thuộc vào bản chất tan, pha
động và pha tĩnh và pha động .K’ tùy
thhuộc vào các yếu tố trên vừa phu
thuộc vào các đặt tính của cột .

Lý thuyết đĩa Martin và Synge
- Được áp dụng cho quá trình sắ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung thuyết trình Đại cương về phương pháp sắc ký Giới thiệu về một số Phương pháp sắc ký - Người đăng: Võ Tấn Lực
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Nội dung thuyết trình Đại cương về phương pháp sắc ký Giới thiệu về một số Phương pháp sắc ký 9 10 2