Ktl-icon-tai-lieu

Nội suy newton

Được đăng lên bởi Tên Gì Bây Giờ
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- Kênh Thông Tin - Học Tập - Gải Trí
BÀI TẬP CHƯƠNG 4:

ĐA THỨC NỘI SUY VÀ PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT
(PHẦN HÀM NỘI SUY NEWTON)
Bài 17.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn:
xi
0
2
4
f(xi)
5
-2
1
Xây dựng hàm nội suy Newton.
Bài 18.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
xi
-1
0
1
2
f(xi)
3
1
-2
4
Xây dựng hàm nội suy Newton.
Bài 19.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
xi
1
2
3
4
f(xi)
3
2
-1
5
Xây dựng hàm nội suy Newton.
Bài 20.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
xi
1
2
3
4
f(xi)
2
3
-1
5
Xây dựng hàm nội suy Newton.
Bài 21.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
xi
-1
0
1
2
f(xi)
3
4
6
7
Xây dựng hàm nội suy Newton.
Bài 22.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn:
xi
1
2
3
4
f(xi)
17
27,5
76
210,5
Xây dựng hàm nội suy Newton.

BÀI GIẢI

 - Kênh Thông Tin - Học Tập - Gải Trí
Bài 17.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn:
xi
0
f(xi)
5
Lập bảng sai phân:

2
-2

xi

f(xi)

0

5

2

-2

-7

4

1

3

4
1

Δ2f(xi)

Δf(x i)

10

Hàm nội suy Newton:
Ln  x   5  7

Với:

x  x0
x  x0 x  x1 
 10
1.h
2!.h 2

x0 = 0; x1 = 2; x2 = 4; h = 2 và n = 2. Ta có:

L2  x   5  7

x0
x  0 x  2  5 x2  6 x  5 .
 10
1.2
1.2.22
4

Bài 18.
Xây dựng hàm nội suy Newton thoả mãn:
xi
f(xi)

-1
3

0
1

1
-2

Giải.
Lập bảng sai phân:
xi

f(xi)

-1

3

0

1

-2

1

-2

-3

2

4

6

Hàm nội suy Newton:

Δf(x i)

Δ2f(xi)

Δ3 f(xi)

-1
9

10

2
4

 - Kênh Thông Tin - Học Tập - Gải Trí
Ln  x   3  2

Với:

x  x0  x  x0  x  x1 
x  x0 x  x1 x  x2 

 10
2
1.h
2!.h
3!.h3

x0 = -1; x1 = 0; x2 = 1; x3 = 2; h = 1 và n = 3. Ta có:
x  (1)  x  1 x  0
x  1x  0x  1

 10
1
1.2
1.2.3
5 3 1 2 25
 x  x 
x 1 .
3
2
6

L3  x   3  2

Bài 19.
xi
f(xi)
Lập bảng sai phân:

1
3

2
2

3
-1

Δ2f(xi)

xi

f(xi)

1

3

2

2

-1

3

-1

-3

-2

4

5

6

9

Δf(x i)

4
5

Δ3 f(xi)

11

Hàm nội suy Newton:
Ln  x   3 

Với:

x  x0 x  x1   11 x  x0 x  x1 x  x2 
x  x0
2
1.h
2!.h 2
3!.h3

x0 = 1; x1 = 2; x2 = 3; x3 = 4; h = 1 và n = 3. Ta có:
x 1
x  1x  2  11 x  1x  2 x  3
2
1
1 .2
1.2.3
11
133
 x 3  12 x 2 
x9
6
6

L3  x   3 

Bài 20.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
xi
1
f(xi)
2
Lập bảng sai phân:
xi

f(xi)

2
3

Δf(x i)

3
-1

Δ2f(xi)

Δ3 f(xi)

4
5

 - Kênh Thông Tin - Học Tập - Gải Trí
1

2

2

3

1

3

-1

-4

-5

4

5

6

10

15

Hàm nội suy Newton:
Ln  x   2 

Với:

x  x0
x  x0 x  x1   15 x  x0 x  x1 x  x2 
5
1.h
2!.h 2
3!.h3

x0 = 1; x1 = 2; x2 = 3; x3 = 4; h = 1...
wWw.kenhdaihoc.com - Kênh Thông Tin - Học Tập - Gải Trí
BÀI TẬP CHƯƠNG 4:
ĐA THỨC NỘI SUY VÀ PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT
(PHẦN HÀM NỘI SUY NEWTON)
i 17.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn:
x
i
0 2 4
f(x
i
) 5 -2 1
Xây dựng hàm nội suy Newton.
i 18.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
x
i
-1 0 1 2
f(x
i
) 3 1 -2 4
Xây dựng hàm nội suy Newton.
i 19.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
x
i
1 2 3 4
f(x
i
) 3 2 -1 5
Xây dựng hàm nội suy Newton.
i 20.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
x
i
1 2 3 4
f(x
i
) 2 3 -1 5
Xây dựng hàm nội suy Newton.
i 21.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn
x
i
-1 0 1 2
f(x
i
) 3 4 6 7
Xây dựng hàm nội suy Newton.
i 22.
Cho haøm soá f(x) thoaû maõn:
x
i
1 2 3 4
f(x
i
) 17 27,5 76 210,5
Xây dựng hàm nội suy Newton.
BÀI GII
Nội suy newton - Trang 2
Nội suy newton - Người đăng: Tên Gì Bây Giờ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nội suy newton 9 10 392