Ktl-icon-tai-lieu

Nước Đại Việt ở thế kỉ XV thời Lê sơ

Được đăng lên bởi nguyenhongtoan2011
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ: NƯỚC ĐẠI VIỆT ĐẦU THẾ KỈ XV- THỜI LÊ SƠ
Lớp: 7
2. Câu hỏi thông hiểu
2.1. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng :
1. Chính sách cai trị thâm độc nhất của nhà Minh đối với nhân dân ta là gì?
A. Tăng thuế
B. Bắt phụ nữ, trẻ em đem về Trung Quốc làm nô tì
C. Thi hành chính sách đồng hóa và bóc lột nhân dân tàn bạo
D. Tàn phá những di sản văn hóa của ta
2. Điểm tiến bộ nhất trong nội dung của luật Hồng Đức là
A. bảo vệ quyền lợi của vua hoàng tộc.
B. bảo vệ chủ quyền quốc gia.
C. khuyến. khích phát triển kinh tế.
D. bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.
3. Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh?
A. Do lực lượng mỏng và yếu
B. Nghĩa quân đánh bị thua nhiều lần
C. Có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài
4.Theo em, vì sao dưới thời Lê số lượng nô tì giảm dần ?
A. Vì chiến tranh kéo dài nên nhiều người chết trong chiến tranh
B. Vì họ đã bỏ nghề để chuyển sang làm những ngành nghề khác
C. Vì tầng lớp quan lại không cần đến sự hầu hạ của nô tì trong gia đình
D. Vì pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô hoặc bức dân tự
do làm nô tì.
2.2. Tự luận
1. Giải thích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
* Nguyên nhân:
- Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất , quyết tâm giành độc lập
tự do cho đất nước.
- Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biết già trẻ, nam nữ, các thành phần dân
tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng
vũ trang, tự vũ trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.
- Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng
đầu là Lê lợi, Nguyễn Trãi.
* Ý nghĩa lịch sử:
- Cuộc khởi nghĩa Lam sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong
kiến nhà Minh.
- Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc- thời Lê Sơ.
2. Vì sao kháng chiến của nhà Hồ thất bại nhanh chóng?
-§¸p ¸n :

*Nguyên nhân kháng chiến của nhà Hồ thất bại nhanh chóng :
-§êng lèi chèng giÆc sai lÇm cña nhµ Hå,®· kh«ng dùa vµo nh©n d©n, kh«ng kÕ
thõa ®îc bµi häc kinh nghiÖm quý gi¸ mµ tríc ®ã nhµ TrÇn ®· thµnh c«ng trong ba
lÇn kh¸ng chiÕn chèng q©n M«ng-Nguyªn.
- Do không đoàn kết được toàn dân đánh giặc
-Nh÷ng c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly lµm cho ®«ng ®¶o quÇn chóng thiÕu tin tëng nªn
kh«ng thu hót ®îc toµn d©n tham gia,kh«ng ph¸t huy ®îc søc m¹nh toµn d©n.

...
CHỦ ĐỀ: NƯỚC ĐẠI VIỆT ĐẦU THẾ KỈ XV- THỜI LÊ SƠ
Lớp: 7
2. Câu hỏi thông hiểu
2.1. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng :
1. Chính sách cai trị thâm độc nhất của nhà Minh đối với nhân dân ta là gì?
A. Tăng thuế
B. Bắt phụ nữ, trẻ em đem về Trung Quốc làm nô tì
C. Thi hành chính sách đồng hóa và bóc lột nhân dân tàn bạo
D. Tàn phá những di sản văn hóa của ta
2. Điểm tiến bộ nhất trong nội dung của luật Hồng Đức là
A. bảo vệ quyền lợi của vua hoàng tộc.
B. bảo vệ chủ quyền quốc gia.
C. khuyến. khích phát triển kinh tế.
D. bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.
3. Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh?
A. Do lực lượng mỏng và yếu
B. Nghĩa quân đánh bị thua nhiều lần
C. Có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài
4.Theo em, vì sao dưới thời Lê số lượng nô tì giảm dần ?
A. Vì chiến tranh kéo dài nên nhiều người chết trong chiến tranh
B. Vì họ đã bỏ nghề để chuyển sang làm những ngành nghề khác
C. Vì tầng lớp quan lại không cần đến sự hầu hạ của nô tì trong gia đình
D. Vì pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô hoặc bức dân tự
do làm nô tì.
2.2. Tự luận
1. Giải thích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
* Nguyên nhân:
- Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất , quyết tâm giành độc lập
tự do cho đất nước.
- Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biết già trẻ, nam nữ, các thành phần dân
tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng
vũ trang, tự vũ trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.
- Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng
đầu là Lê lợi, Nguyễn Trãi.
* Ý nghĩa lịch sử:
- Cuộc khởi nghĩa Lam sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong
kiến nhà Minh.
- Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc- thời Lê Sơ.
2. Vì sao kháng chiến của nhà Hồ thất bại nhanh chóng?
-§¸p ¸n :
Nước Đại Việt ở thế kỉ XV thời Lê sơ - Trang 2
Nước Đại Việt ở thế kỉ XV thời Lê sơ - Người đăng: nguyenhongtoan2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nước Đại Việt ở thế kỉ XV thời Lê sơ 9 10 697