Ktl-icon-tai-lieu

Olympic toan Vòng 2 lóp 5 năm 2014 2015

Được đăng lên bởi nguyennha818
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3040 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:
của một số bằng 192 thì số đó là .

Câu 2:
của 186 bằng

Câu 3:
2013 x 2014 x ( 36 x 47 - 18 x 94 ) =

Câu 4:
của một số bằng 75 thì số đó là

.

Câu 5:
Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 128cm. Biết nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 5cm
thì nó trở thành hình vuông. Tính số đo chiều rộng của hình chữ nhật đó.
Trả lời: Chiều rộng hình chữ nhật đó là

cm.

Câu 6:
Cô giáo mua cho tổ một 5 quyển sách như nhau hết 60000 đồng. Vậy nếu cô mua cho cả lớp 32 quyển sách
như thế thì hết số tiền là

nghìn đồng.

Câu 7:
Hai kho thóc chứa tất cả 1500 tấn. Biết sau khi chuyển từ kho A sang kho B 100 tấn thì số thóc còn lại ở kho
A lại ít hơn kho B 20 tấn. Hỏi lúc đầu kho A chứa bao nhiêu tấn thóc?
Trả lời: Lúc đầu kho A chứa

tấn thóc.

Câu 8:
Tổng của 2 số bằng 274. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là

.

Câu 9:
Hiệu của 2 số bằng 41. Biết nếu giảm số bé đi 19 đơn vị và thêm vào số lớn 12 đơn vị thì số bé bằng số lớn.
Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là

.

Câu 10:
Hiệu của 2 số bằng 161. Biết rằng nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 3 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần
số bé. Tìm số bé.
Trả lời: Số bé là
của 2012 bằng

Câu 2:
của 198 bằng

Câu 3:
của 2015 bằng

.

Câu 4:
của 186 bằng

Câu 5:
Mua 35 quyển vở hết 280000 đồng. Hỏi mua 6 quyển vở như thế hết bao nhiêu nghìn đồng?
Trả lời: Mua 6 quyển vở như thế hết

nghìn đồng.

Câu 6:
Anh hơn em 8 tuổi. Hỏi khi tổng số tuổi của hai anh em bằng 40 tuổi thì khi đó em bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Khi đó em

tuổi.

Câu 7:
Cô giáo mua cho tổ một 5 quyển sách như nhau hết 60000 đồng. Vậy nếu cô mua cho cả lớp 32 quyển sách
như thế thì hết số tiền là

nghìn đồng.

Câu 8:
Hiệu của 2 số bằng 120. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 19 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là

.

Câu 9:
Hiệu của 2 số bằng 41. Biết nếu giảm số bé đi 19 đơn vị và thêm vào số lớn 12 đơn vị thì số bé bằng số lớn.
Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là

.

Câu 10:
Tổng của 2 số bằng 222. Biết rằng nếu cùng thêm vào mỗi số 9 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là

.

của 2012 bằng

Câu 2:
của 198 bằng

Câu 3:
của 2015 bằng

Câu 4:
của 186 bằng

Câu 5:
Mua 35 quyển vở hết 280000 đồng. Hỏi mua 6 quyển vở như thế hết bao nhiêu nghìn đồng?
Trả lời: Mua 6 quyển vở như thế hết

nghìn đồng.

Câu 6:
Anh hơn em 8 tuổi. Hỏi khi tổng số tuổi của hai anh em bằng 40 tuổi thì khi đó em bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Khi đó em

tuổi.

Câu 7:
Cô giáo mua ch...
Câu 1:
của một số bằng 192 thì số đó là .
Câu 2:
của 186 bằng
Câu 3:
2013 x 2014 x ( 36 x 47 - 18 x 94 ) =
Câu 4:
của một số bằng 75 thì số đó là .
Câu 5:
Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 128cm. Biết nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 5cm
thì nó trở thành hình vuông. Tính số đo chiều rộng của hình chữ nhật đó.
Trả lời: Chiều rộng hình chữ nhật đó là cm.
Câu 6:
Cô giáo mua cho tổ một 5 quyển sách như nhau hết 60000 đồng. Vậy nếu cô mua cho cả lớp 32 quyển sách
như thế thì hết số tiền là nghìn đồng.
Câu 7:
Hai kho thóc chứa tất cả 1500 tấn. Biết sau khi chuyển từ kho A sang kho B 100 tấn thì số thóc còn lại ở kho
A lại ít hơn kho B 20 tấn. Hỏi lúc đầu kho A chứa bao nhiêu tấn thóc?
Trả lời: Lúc đầu kho A chứa tấn thóc.
Câu 8:
Tổng của 2 số bằng 274. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là .
Câu 9:
Hiệu của 2 số bằng 41. Biết nếu giảm số bé đi 19 đơn vị và thêm vào số lớn 12 đơn vị thì số bé bằng số lớn.
Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là .
Câu 10:
Hiệu của 2 số bằng 161. Biết rằng nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 3 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần
số bé. Tìm số bé.
Trả lời: Số bé là .
của 2012 bằng
Câu 2:
của 198 bằng
Câu 3:
của 2015 bằng
Olympic toan Vòng 2 lóp 5 năm 2014 2015 - Trang 2
Olympic toan Vòng 2 lóp 5 năm 2014 2015 - Người đăng: nguyennha818
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Olympic toan Vòng 2 lóp 5 năm 2014 2015 9 10 246