Ktl-icon-tai-lieu

ÔN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG VÔ CƠ-KIM LOẠI 2007 - 2011

Được đăng lên bởi haibancong
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3714 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÔN ĐHCĐ KIM LOẠI , NHẬN BIẾT , MT

1

GV HÀ MINH HẢI

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
A) TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI
t0
I) VỚI PHI KIM 1) Clo + M 
→
MCl ( M là IA như Na ,K, Li ,Cs …) ; MCl2 ( M là IIA như Be, Ca, Mg, Ba và Zn, Cu, Ni, Pb, … )
MCl3 ( M là Fe, Cr, Al … ) ; MCl4 ( M là Sn … )
t0
2) Với oxi M + O2 ( không khí ) 
→
M2O (M là IA như Na ,K, Li ,Cs …) ; MO (M là IIA như Be, Ca, Mg, Ba và Zn, Cu, Ni, Pb, …)
M2O3 (M là Al, Cr …) ; Fe3O4 ( FeO.Fe2O3 ) ; SnO2
; Ag, Au, Pt không phản ứng
t0
M + O2 ( trong khí oxi ) 
→ M2O2 (M là IA như Na ,K, Li ,Cs …) tạo peoxit
II) với dd HCl, H2SO4 loãng * M + HCl →
MCl + H2 ( M là IA như Na ,K, Li ,Cs …) ; MCl2 + H2 ( M là IIA như Be, Ca, Mg, Ba và Zn, Sn,
Ni, Fe , Cr … ) ; MCl3 + H2 ( M là Al … )
t0
M+ H2SO4 
→ M2SO4 + H2 ( M là IA như Na ,K, Li ,Cs …) ; MSO4 + H2 ( M là IIA như Be, Ca, Mg,
Ba và Zn, Sn, Ni, Fe , Cr … ) ; M2(SO4)3 + H2 ( M là Al … )
Kim loại đứng sau hidro Cu ,Ag, Au, Pt … và Pb không phản ứng vì sinh ra các muối khó tan
II) với dd HNO3 , H2SO4 đặc
Thụ động trong HNO3 , H2SO4 đặc , nguội : Fe, Al, Cr
M + HNO3 
→ MNO3 + sản phẩm khử + H2O ( M là IA như Na ,K .. và Ag…)
M + HNO3 
→ M(NO3)2 + sản phẩm khử + H2O (M là IIA như Be, Ca, Mg, Ba và Zn, , Ni, Cu, Hg ,
Pb …)
M + HNO3 
→ M(NO3)3 + sản phẩm khử + H2O (M : Al, Fe, Cr …)
Sn + HNO3 loãng 
→ Sn(NO3)2 + sản phẩm khử + H2O
Sn + HNO3 đặc 
→ H2SnO3 + NO2 + H2O
** Sản phẩm khử : NH4NO3 , N2, N2O ( với kim loại mạnh, và HNO3 loãng ) ; NO, NO2
M+ H2SO4 đ 
→ M2SO4 + sản phẩm khử + H2O ( M là IA như Na ,K, Li ,Cs ,Ag…)
M+ H2SO4 đ 
→ MSO4 + sản phẩm khử + H2O ( M là IIA như Be, Ca, Mg, Ba và Zn, Ni, Cu, Hg …
)
M+ H2SO4 đ 
→ M2(SO4)3 + sản phẩm khử + H2O ( M là Al , Fe, Cr… )
Pb + H2SO4 đ 
→ M(HSO4)2 + SO2 +H2O
Sn+ H2SO4 đ 
→ M(SO4)2 + SO2 +H2O ** Sản phẩm khử : H2S , S ( với kim loại mạnh ) ; SO2
III) Với H2O
* Al + H2O 
→ Al(OH)3 + H2 phản ứng dừng lại ngay vì có lớp Al(OH)3 bảo vệ nhôm
* Tan và phản ứng với nước
M + H2O 
→ MOH + H2 ( M là IA như Na ,K, Li ,Cs ..)
M + H2O 
→ M(OH)2 + H2 (M là IIA như Be, Ca, Mg, Ba …)
<5700 C
>5700 C
* Fe + H2O ( hơi) →
Fe3O4 + H2
* Fe + H2O ( hơi) →
FeO + H2
IV) Tan và phản ứng với dd kiềm ( NaOH, KOH, Ca(OH)2 , Ba(OH)2 ….)
Al + MOH + H2O 
→ MAlO2 + H2 ; Al + M(OH)2 + H2O 
→ M(AlO2)2 + H2
Zn + MOH 
→ M2ZnO2 + H2 ; Zn + M(OH)2 
→ MZnO2 + H2 và một số kim loại khác như Be
…..
V) Với dd muối
* Dãy điện hóa kim loại :
Li+/Li ; K+/K ; Ba2+/Ba ; Ca2+ /Ca ; Na+ /Na ; Mg2+/Mg ; ...
ÔN ĐHCĐ KIM LOẠI , NHẬN BIẾT , MT GV HÀ MINH HẢI
PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
A) TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI
I) VỚI PHI KIM 1) Clo + M
0
t

MCl ( M là IA như Na ,K, Li ,Cs …) ; MCl
2
( M là IIA như Be, Ca, Mg, Ba và Zn, Cu, Ni, Pb, … )
MCl
3
( M là Fe, Cr, Al … ) ; MCl
4
( M là Sn … )
2) Với oxi M + O
2
( không khí )
0
t

M
2
O (M là IA như Na ,K, Li ,Cs …) ; MO (M là IIA như Be, Ca, Mg, Ba và Zn, Cu, Ni, Pb, …)
M
2
O
3
(M là Al, Cr …) ; Fe
3
O
4
( FeO.Fe
2
O
3
) ; SnO
2
; Ag, Au, Pt không phản ứng
M + O
2
( trong khí oxi )
0
t

M
2
O
2
(M là IA như Na ,K, Li ,Cs …) tạo peoxit
II) với dd HCl, H
2
SO
4
loãng * M + HCl
MCl + H
2
( M là IA như Na ,K, Li ,Cs …) ; MCl
2
+ H
2
( M là IIA như Be, Ca, Mg, Ba và Zn, Sn,
Ni, Fe , Cr … ) ; MCl
3
+ H
2
( M là Al … )
M+ H
2
SO
4
0
t

M
2
SO
4
+ H
2
( M là IA như Na ,K, Li ,Cs …) ; MSO
4
+ H
2
( M là IIA như Be, Ca, Mg,
Ba và Zn, Sn, Ni, Fe , Cr … ) ; M
2
(SO
4
)
3
+ H
2
( M là Al … )
Kim loại đứng sau hidro Cu ,Ag, Au, Pt … và Pb không phản ứng vì sinh ra các muối khó tan
II) với dd HNO
3
, H
2
SO
4
đặc
Thụ động trong HNO
3
, H
2
SO
4
đặc , nguội : Fe, Al, Cr
M + HNO
3

MNO
3
+ sản phẩm khử + H
2
O ( M là IA như Na ,K .. và Ag…)
M + HNO
3

M(NO
3
)
2
+ sản phẩm khử + H
2
O (M là IIA như Be, Ca, Mg, Ba và Zn, , Ni, Cu, Hg ,
Pb …)
M + HNO
3

M(NO
3
)
3
+ sản phẩm khử + H
2
O (M : Al, Fe, Cr …)
Sn + HNO
3
loãng

Sn(NO
3
)
2
+ sản phẩm khử + H
2
O
Sn + HNO
3
đặc

H
2
SnO
3
+ NO
2
+ H
2
O
** Sản phẩm khử : NH
4
NO
3
, N
2
, N
2
O ( với kim loại mạnh, và HNO
3
loãng ) ; NO, NO
2
M+ H
2
SO
4
đ

M
2
SO
4
+ sản phẩm khử + H
2
O
( M là IA như Na ,K, Li ,Cs ,Ag…)
M+ H
2
SO
4
đ

MSO
4
+ sản phẩm khử + H
2
O
( M là IIA như Be, Ca, Mg, Ba và Zn, Ni, Cu, Hg …
)
M+ H
2
SO
4
đ

M
2
(SO
4
)
3
+ sản phẩm khử + H
2
O
( M là Al , Fe, Cr… )
Pb + H
2
SO
4
đ

M(HSO
4
)
2
+ SO
2
+H
2
O
Sn+ H
2
SO
4
đ

M(SO
4
)
2
+ SO
2
+H
2
O ** Sản phẩm khử : H
2
S , S ( với kim loại mạnh ) ; SO
2
III) Với H
2
O
* Al + H
2
O

Al(OH)
3
+ H
2
phản ứng dừng lại ngay vì có lớp Al(OH)
3
bảo vệ nhôm
* Tan và phản ứng với nước
M + H
2
O

MOH + H
2
( M là IA như Na ,K, Li ,Cs ..)
M + H
2
O

M(OH)
2
+ H
2
(M là IIA như Be, Ca, Mg, Ba …)
* Fe + H
2
O ( hơi)
0
570 C<

Fe
3
O
4
+ H
2
* Fe + H
2
O ( hơi)
0
570 C>

FeO + H
2
IV) Tan và phản ứng với dd kiềm ( NaOH, KOH, Ca(OH)
2
, Ba(OH)
2
….)
Al + MOH + H
2
O

MAlO
2
+ H
2
; Al + M(OH)
2
+ H
2
O

M(AlO
2
)
2
+ H
2
Zn + MOH

M
2
ZnO
2
+ H
2
; Zn + M(OH)
2

MZnO
2
+ H
2
và một số kim loại khác như Be
…..
V) Với dd muối
* Dãy điện hóa kim loại :
Li
+
/Li ; K
+
/K ; Ba
2+
/Ba ; Ca
2+
/Ca ; Na
+
/Na ; Mg
2+
/Mg ; Al
3+
/Al , Mn
2+
/Mn ; Cr
2+
/Cr ;Zn
2+
/Zn , Cr
3+
/Cr ,
Fe
2+
/Fe ;Ni
2+
/Ni ;Sn
2+
/Sn ;Pb
2+
/Pb ;Fe
3+
/Fe ; H
+
/H
2
; Sn
4+
/Sn
2+
; Cu
2+
/Cu ; Cu
+
/Cu ; I
2
/2I
--
; Fe
3+
/Fe
2+
;Hg
+
/Hg ;Ag
+
/Ag ;Hg
2+
/Hg ;Pt
2+
/Pt ;Cr
2
O
7
--
/Cr
3+
; Au
3+
/Au ; MnO
4
--
/ Mn
2+
* Đi từ trái sang phải , tính khử của kim loại giảm dần , tính oxi hóa của ion tăng dần
Vd : 1) xếp tăng tính khử của : Cr , Cu, Sn, Al .Vì xếp tăng ,nên ngược dãy điện hóa Cu ; Sn ; Cr ;Al
2) xếp tăng tính oxh của Hg
2+
, Cr
3+
, Fe
2
, Fe
3+
.Vì xếp tăng tính oxh nên cùng dãy điện hóa
Cr
3+
, Fe
2
, Fe
3+
, Hg
2+
* xM + yN
x+

x M
y+
+ yN ( kim loại đứng trước khử ion kim loại đứng sau trong dd muối )
VD : 2 Al + 3Cu
2+

2Al
3+
+ 3Cu hay 2Al + 3CuCl
2

2AlCl
3
+ 3Cu
1
ÔN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG VÔ CƠ-KIM LOẠI 2007 - 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG VÔ CƠ-KIM LOẠI 2007 - 2011 - Người đăng: haibancong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
ÔN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG VÔ CƠ-KIM LOẠI 2007 - 2011 9 10 736