Ktl-icon-tai-lieu

ôn lí 9

Được đăng lên bởi Aipi Bụi Đường
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 841 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9.VatLy.OnTap

HỌ TÊN: ………………………………………………………………………..…
LỚP: ……………………

I.

KIẾN THỨC CƠ BẢN

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC
I =

1. Định luật Ôm:

U
R

với R là điện trở (Ω); U là hiệu điện thế (V); I

là cường độ dòng điện (A).
2. Điện trở của dây dẫn phụ thuộc chiều dài, tiết diện và vật liêu làm dây dẫn:

R=ρ

l
S

Với: ρ là điện trở suất (Ω.m); ℓ là chiều dài dây dẫn (m); S là tiết diện của
2

dây dẫn (m ).
3. Đoạn mạch nối tiếp:
4. Đoạn mạch song song:
5. Công suất:

U = U 1 + U 2 ; I = I1 = I 2

Rtđ = R1 + R2 ;

Rtđ =

R1 .R2
R1 + R2

;

U = U1 = U 2 ;

I = I1 + I 2 .

U2
với P là công suất (W).
R
A = P.t = U .I .t
đơn vị: J; kW.h (kW.h → J: x3,6.106).

P = I 2 .R = UI =

6. Công của dòng điện:
7. Định luật Jun – Len-xơ:

Q = I 2 .R.t

đơn vị: J.

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC
8. Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho 4 ngón tay hướng theo chiều dòng điện
chạy qua các vòng dây, thì nhón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.
9. Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ
cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện, thì ngón cái choãi ra 90o chỉ chiều của lực điện từ.
10. Máy biến thế:

U1
n
= 1
U 2 n2

U1, n1 và U2, n2 lần lượt là hiệu điện thế và số vòng dây

ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.
CHƯƠNG III: QUANG HỌC
11. Cách vẽ ảnh của một vật qua thấu kính: vẽ 2 trong 3 tia sáng sau
- Tia đi qua quang tâm O thì truyền thẳng.
- Tia tới song với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính.
- Tia tới đi qua tiêu điểm ảnh chính, tia ló song song với trục chính.
CHƯƠNG IV: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG
12. Định luật bảo toàn năng lượng: Năng lượng không tự sinh ra hoặc không tự mất đi, mà chỉ
chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

1

9.VatLy.OnTap

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Điện học:
Bài 1: Người ta đặt một hiệu điện thế 220 V ở hai đầu một đoạn mạch AB thì trong mạch xuất hiện một
dòng điện 5 A. Tính điện trở của đoạn mạch này.
Bài 2: Một điện mạch AB gồm hai điện trở R1 = 6 Ω, R2 = 8 Ω. Tính điện trở tương đương của toàn
mạch khi hai điện trở:
a. Mắc nối tiếp.
b. Mắc song song.
c. Vẽ sơ đồ mạch điện trong cả hai trường hợp trên.
Bài 3: Vẽ sơ đồ mạch điện của một đoạn mạch gồm 3 điện trở R1, R2, R3 trong các trường hợp sau:
a. R1 nt R2 nt R3.
b. R1 // R2 // R3.
c. (R1 //R2) nt R3.
Bài 4: Vẽ sơ đồ mạch điện kín gồm có: một nguồn điện, một khóa K, một điện trở R và một bóng đèn
cùng mắc nối tiếp nhau trong một mạch điện.
R1
Bài 5: Ch...
9.VatLy.OnTap
HỌ TÊN: ………………………………………………………………………..…
LỚP: ……………………
I. KIN THC CƠ BẢN
CHƯƠNG I: ĐIN HC
1. Đnh lut Ôm:
R
U
I
=
vi R là đin tr(Ω); U là hiu đin thế (V); I
là cưng đ dòng điện (A).
2. Đin tr ca dây dn ph thuc chiều dài, tiết din và vt liêu làm dây dn:
S
l
R
ρ
=
Vi: ρ là đin trở sut (Ω.m); ℓ là chiu dài dây dn (m); S là tiết din ca
dây dn (m
2
).
3. Đon mch ni tiếp:
21
RRR
+=
;
21
UUU
+=
;
21
III
==
4. Đon mch song song:
21
21
.
RR
RR
R
+
=
;
21
UUU
==
;
21
III
+=
.
5. Công sut:
R
U
UIRIP
2
2
.
===
vi P là công sut (W).
6. Công ca dòng điện:
đơn v: J; kW.h (kW.h J: x3,6.10
6
).
7. Đnh lut Jun Len-xơ:
tRIQ ..
2
=
đơn v: J.
CHƯƠNG II: ĐIN T HC
8. Quy tc nm tay phi: Nm bàn tay phi, ri đt sao cho 4 ngón tay hưng theo chiu dòng đin
chy qua các vòng dây, thì nhón tay cái choãi ra ch chiu ca đưng sc t trong lòng ng dây.
9. Quy tắc bàn tay trái: Đt bàn tay trái sao cho các đưng sc thưng vào lòng bàn tay, chiu t
c tay đến ngón tay gia hưng theo chiu dòng đin, thì ngón cái choãi ra 90
o
ch chiu ca lc đin t.
10. y biến thế:
2
1
2
1
n
n
U
U
=
U
1
, n
1
và U
2
, n
2
ln lưt là hiu đin thế và s vòng dây
cun sơ cp và cun th cp.
CHƯƠNG III: QUANG HC
11. Cách v nh ca mt vt qua thu kính: v 2 trong 3 tia sáng sau
- Tia đi qua quang tâm O t truyn thẳng.
- Tia ti song với trc cnh, tia ló đi qua tiêu đim nh chính.
- Tia ti đi qua tiêu đim nh chính, tia ló song song với trc chính.
CHƯƠNG IV: S BO TOÀN VÀ CHUYN HÓA NĂNG LƯNG
12. Đnh lut bo toàn năng lưng: Năng lưng không tự sinh ra hoc không t mt đi, mà ch
chuyn hóa t dng này sang dng khác hoc truyn t vt này sang vt khác.
1
ôn lí 9 - Trang 2
ôn lí 9 - Người đăng: Aipi Bụi Đường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ôn lí 9 9 10 616