Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập casio

Được đăng lên bởi Huỳnh Bảo An
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP
DẠNG 1.TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC
Bài 1.Tính kết quả đúng giá trị biểu thức sau:
a) M = 2222255555.2222266666
b) N = 3344355664.3333377777
c) P = 13032006.13032007
d) E = 1234563
e) Q = 20013 + 20023+ 20033 + 20043 + 20053 + 20063 + 20073 + 20083 + 20093
f) A = 1.1! + 2.2! + 3.3! +….+ 16.16!
23!
g) B =
12!17!
Bài 2.Tính giá trị biểu thức sau:
 2 2 2 2 2 22
1 1 1
 2   2  3 1   2  3  201120112011
7 7 7 :
3 3 3:
a) M = 
1
1
1
2 2 2 201220122012
 1  
2   2  3

2
3
7 7 7
3 3 3


b) N =

3

2 3 4 4 5 5  6 6 7 7  8 8

c) O = 2011 20102010 20092009 20082008 2007...2003 20022002 20012001 2000
Bài 3.Tính giá trị các biểu thức sau:

x  x  1  x  1
2 x 

a) P =  x 
:




 với x = 169,78
x 1 

  x x  1 x  x  1
x 2 (3 y  5 z  4)  2 x( y 3 z 2  4)  2 y 2  z  6
9
7
b) M =
với x = ; y = ;z = 4
2
2
4
x(x  5 y  7)  z  8
4
2
3
3
 2a  3b  2, 211
3a  4a b  5b a  b
c) G =
biết

2a 5  a 2 b3  a 3b 2
 5a  7b  1,946
x12  x 7  2 x 2  412
 3z
3y
d) A =
tại các giá trị x = 2,963;y =1,29938;z =2x2+
y3  7 y9 1
5
z3  4x
Bài 4. Tìm x, biết:
y2
1,826 
12, 04
3
5


1
a)
=
2,3

.7


4
3 5
18  15 

0, 0598 15  3 6






 

1
  x  4 2 : 0, 003


b) 
  3 1  2, 65 .4 : 1

  20
5


1
3
 0,3   .1 
1
20
2

 : 62  17,81: 0, 0137  1301


 3 1
20
 1,88  2  . 
25
8




DẠNG 2.TÌM THƯƠNG VÀ SỐ DƯ KHI CHI HAI SỐ TỰ NHIÊN
Bài 1. Tìm thương và số dư của phép chia 987654321 cho 12345
Bài 2. Tìm số dư của phép chia:
a) 2345678901234 cho 4567.
b) 98765432188766 cho 12345.
c) 126 cho 19
d) 2004376 cho 1975
e) 9720021cho 51
f) 21000 cho 25
Bài 3. Tìm số dư khi chia:
a) A = 7  7 2  73  ...  7 2012 cho 23
b) B = 23  24  25  ...  2100 cho 2012
c) C= 23  34  45  ...  1011 cho 17
Bài 4. Cho đa thức P(x) =1+ x 2  x 3  ..  x100 .
Tìm số dư khi chia P(13) cho 51
Bài 5. Tìm số dư khi chia:
2
a) M = 2 x 3 x 5 +125423 cho 17 khi x = 5
x100  1
b) N =
cho 72 khi x = 4
x 1
Bài 6. Gọi r là số dư trong phép chia 2999 cho 23. Tìm tất cả các ước dương của r.
DẠNG 3. TÌM ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT VÀ BỘI CHUNG NHỎ NHÂT
Bài 1. Tìm ƯCLN và BCNN của 2419580247 và 3802197531.
Bài 2. Tìm ƯCLN của 40096920; 9474372 và 51134538.
Bài 3. Tìm ƯCLN của hai số a =24614205, b = 10719433.
Bài 4. Gọi A là bội chung nhỏ nhât của các số 1237; 2346; 124. Tính A2
Bài 5. Cho hai số 213665 và 54678 có ước chung lớn nhât là A và bội chung nhỏ nhất là
B. Tính giá trị của 2A+B
Bài 6. Tìm ƯCLN và BC...
ÔN TẬP
DẠNG 1.TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC
Bài 1.Tính kết quả đúng giá trị biểu thức sau:
a) M = 2222255555.2222266666
b) N = 3344355664.3333377777
c) P = 13032006.13032007
d) E = 123456
3
e) Q = 2001
3
+ 2002
3
+ 2003
3
+ 2004
3
+ 2005
3
+ 2006
3
+ 2007
3
+ 2008
3
+ 2009
3
f) A = 1.1! + 2.2! + 3.3! +….+ 16.16!
g) B =
23!
12!17!
Bài 2.Tính giá trị biểu thức sau:
a) M =
2 2 2
2
2 3 2 3
2 3 2 3
2 2 2 1 1 1
2 1
7 7 7 3 3 3
:
1 1 1 2 2 2
1 2
7 7 7 3 3 3
:
201120112011
201220122012
b) N =
3
6
7
4
5 8
2 3 4 5 6 7 8
c) O =
2011
2010
2009
2008
2003
2002
2001
2010 2009 2008 2007... 2002 2001 2000
Bài 3.Tính giá trị các biểu thức sau:
a) P =
1
1
x x
x
x
:
1 2
1 1
x x
x x x x
với x = 169,78
b) M =
2 3 2 2
2 2 4
(3 5 4) 2 ( 4) 2 6
(x 5 7) 8
x y z x y z y z
x y z
với x =
; y =
;z = 4
c) G =
3 3
5 2 3 3 2
3 4 5
2
a a b b a b
a a b a b
biết
2 3 2,211
5 7 1,946
a b
a b
d) A =
12 7 2
3 9
3
2 412
3
7 1
4
x x x
z
y y
z x
tại các giá trị x = 2,963;y =1,29938;z =2x
2
+
3
5
y
Bài 4. Tìm x, biết:
a)
2
3
1,826
12,04
5
2,3 .7
3 5
18 15
0,0598 15 6
y
=
3
1
4
Ôn tập casio - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập casio - Người đăng: Huỳnh Bảo An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ôn tập casio 9 10 200