Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Chúng em cần hòa bình

Được đăng lên bởi nguyentaitay
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 921 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 11
Tiết 11

Ngày soạn:
Ngày dạy:

«n tËp bµi h¸t: chóng em cÇn hoµ b×nh
«n tËp ®äc nh¹c sè 4
©m nh¹c thêng thøc: nh¹c sÜ ®ç nhuËn vµ bµi h¸t “ hµnh qu©n xa”
I. Mục tiêu:
- HS hát thuộc bài Chúng em cần hòa bình và tập hát đuổi ở một vài câu hát.
- HS tập đọc bài TĐN số 4, kết hợp đánh nhịp 4/4.
- HS biết sơ lược về tiểu sử của nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa.
- Giáo dục học sinh biết trân trọng những người có nhiều đóng góp trong sự nghiệp sáng
tạo Nghệ thuật.
II. Chuẩn bị:
- Đàn organ, phách, máy hát+băng mẫu (Hành quân xa +1 số bài khác của Đỗ Nhuận)
- Chân dung nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
III. Phương pháp:
- Phương pháp đàm thoại, gợi ý, nghe nhìn, luyện tập theo nhóm, cá nhân.
- Biện pháp dùng lời, sửa sai.
IV. Tình hình học sinh.
Lớp: 7A Tổng số: 33 Nữ: 23 Dt: 9 Nữ dt: 8 HS
vắng:..............................................................
Lớp: 7B Tổng số: 34 Nữ: 18 Dt: 14 Nữ dt: 7 HS
vắng:..............................................................
Lớp: 7C Tổng số: 34 Nữ: 18 Dt: 12 Nữ dt: 8 HS
vắng:..............................................................
V/ Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: ( Lồng trong bài học )
3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
*Giới thiệu bài:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn tập bài I. Ôn tập bài hát:
hát (Phương pháp luyện tập theo nhóm, cá
“ Chúng em cần hoà bình”
nhân)
1. Luyện thanh.
- Hướng dẫn học sinh luyện thanh theo mẫu
âm kết hợp với đàn.
- HS thực hiện
2. Ôn tập.
- Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách
(giáo viên đệm đàn)
- Giáo viên chọn 1 học sinh hát chuẩn để hát

lĩnh xướng đoạn đầu,cả lớp hát đoạn sau.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV nhận xét sửa sai (nếu có)
- Học sinh luyện tập theo nhóm, cá nhân kết
hợp vận động nhẹ nhàng theo nhịp.
- GV đánh giá, xếp loại.
- Giáo viên nhắc lại nội dung bài hát.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS ôn tập bài II. Ôn tập đọc nhạc số 4:
tập đọc nhạc số 4 (Phương pháp luyện tập
“ Mùa xuân về”
theo nhóm, cá nhân)
1. Luyện thang âm.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc thang âm C
và các âm trụ kết hợp với đàn.
- HS thực hiện
2. Ôn tập.
- GV cho hs ôn lại âm hình tiết tấu kết hợp
gõ đệm theo phách.( Giáo viên sửa sai ).
- Giáo viên đánh nhịp cho học sinh
ôn lại bài TĐN số 4 kết hợp gõ theo nhịp
(giáo viên sửa sai nếu có).
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- Hướng dẫn học sinh đọc nhạc kết hợp
đánh nhịp 4/4(C) cho thuần thục(giáo viên
sửa sai )
- HS chú ý và thực hiện.
* Chú ý: Ô nhịp đầu tiên của bài là nhịp lấy
đà
- GV cho học sinh luyện tập theo nhóm, cá
...
Tuần 11 Ngày soạn:
Tiết 11 Ngày dạy:
«n tËp bµi h¸t: chóng em cÇn hoµ b×nh
«n tËp ®äc nh¹c sè 4
©m nh¹c thêng thøc: nh¹c sÜ ®ç nhuËn vµ bµi h¸t “ hµnh qu©n xa”
I. Mục tiêu:
- HS hát thuộc bài Chúng em cần hòa bình và tập hát đuổi ở một vài câu hát.
- HS tập đọc bài TĐN số 4, kết hợp đánh nhịp 4/4.
- HS biết sơ lược về tiểu sử của nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa.
- Giáo dục học sinh biết trân trọng những người có nhiều đóng góp trong sự nghiệp sáng
tạo Nghệ thuật.
II. Chuẩn bị:
- Đàn organ, phách, máy hát+băng mẫu (Hành quân xa +1 số bài khác của Đỗ Nhuận)
- Chân dung nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
III. Phương pháp:
- Phương pháp đàm thoại, gợi ý, nghe nhìn, luyện tập theo nhóm, cá nhân.
- Biện pháp dùng lời, sửa sai.
IV. Tình hình học sinh.
Lớp: 7A Tổng số: 33 Nữ: 23 Dt: 9 N dt: 8 HS
vắng:..............................................................
Lớp: 7B Tổng số: 34 Nữ: 18 Dt: 14 Nữ dt: 7 HS
vắng:..............................................................
Lớp: 7C Tổng số: 34 Nữ: 18 Dt: 12 Nữ dt: 8 HS
vắng:..............................................................
V/ Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: ( Lồng trong bài học )
3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS Nội dung
*Giới thiệu bài:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn tập bài
hát (Phương pháp luyện tập theo nhóm,
nhân)
- Hướng dẫn học sinh luyện thanh theo mẫu
âm kết hợp với đàn.
- HS thực hiện
- Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách
(giáo viên đệm đàn)
- Giáo viên chọn 1 học sinh hát chuẩn để hát
I. Ôn tập bài hát:
“ Chúng em cần hoà bình”
1. Luyện thanh.
2. Ôn tập.
Ôn tập Chúng em cần hòa bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập Chúng em cần hòa bình - Người đăng: nguyentaitay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ôn tập Chúng em cần hòa bình 9 10 761