Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập đại số 9

Được đăng lên bởi Cà Phê Sữa
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI ÔN ĐẠI SỐ 9
Bài ôn 1:
1. Thực hiện phép tinh
a. 2 5 − 125 − 80 + 605
b.

3− 5 + 3+ 5

 x
1
−
 2 2 x


2. Cho biÓu thøc A = 

 x − x x + x 
÷
÷ x + 1 − x − 1 ÷
÷



a. Rót gän biÓu thøc A;
b. T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A > - 6.
3. cho parabol y= 2x2. (p)
a. t×m hoµnh ®é giao ®iÓm cña (p) víi ®êng th¼ng y= 3x-1.
b. t×m to¹ ®é giao ®iÓm cña (p) víi ®êng th¼ng y=6x-9/2.
c. t×m gi¸ trÞ cña a,b sao cho ®êng th¼ng y=ax+b tiÕp xóc víi (p) vµ ®i qua A(0;-2).
d. t×m ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng tiÕp xóc víi (p) t¹i B(1;2).
4. Giải hệ phương trình
x − y = 3
a. a ) 
3 x − 4 y = 2

b.

 1
 x+ y −


 5 −
 x + y

2
=2
x− y
4
=3
x− y

5. . Hai « t« cïng khëi hµnh mét lóc tõ hai tØnh A vµ B c¸ch nhau 160 km, ®i ngîc chiÒu nhau vµ gÆp
nhau sau 2 giê. T×m vËn tèc cña mçi « t« biÕt r»ng nÕu « t« ®i tõ A t¨ng vËn tèc thªm 10 km/h sÏ
b»ng hai lÇn vËn tèc «t« ®i tõ B.
6.
Cho ph¬ng tr×nh: x2 - 2(m + 3)x + m2 + 3 = 0
a. Gi¶i ph¬ng tr×nh víi m = -1vµ m = 3
b. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh cã mét nghiÖm x = 4
c. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt
d. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm tho· m·n ®iÒu kiÖn x1 = x2
7.

BÀI ÔN 2:
1. Thực hiện phép tính

a.

10 + 2 10

b.

5+ 2

+

8
1− 5

4 + 10 + 2 5 + 4 − 10 + 2 5

2. Cho biÓu thøc

 x
2
1  
10 − x 
B = 
+
+
÷÷:  x − 2 +
÷
x +2 
x +2
 x −4 2− x

a. Rót gän biÓu thøc B;
b. T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A > 0.
3. cho hµm sè (p): y=x2 vµ hai ®iÓm A(0;1) ; B(1;3).
a. viÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng AB. t×m to¹ ®é giao ®iÓm AB víi (P) ®· cho.
b. viÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng d song song víi AB vµ tiÕp xóc víi (P).
c. viÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng d1 vu«ng gãc víi AB vµ tiÕp xóc víi (P).
 2 x + by = 4
4. a) Xaùc ñònh heä soá avaøb, bieát raèng heä phöông trình 
coù nghieäm laø (1; -2)
bx − ay = −5

(

)

b) Cuõng hoûi nhö vaäy neáu heä phöông trình coù nghieäm 2 − 1; 2
5. Hai vßi níc cïng ch¶y vµo mét bÓ kh«ng cã níc sau 2 giê 55 phót th× ®Çy bÓ. NÕu ch¶y riªng th×
vßi thø nhÊt cÇn Ýt thêi gian h¬n vßi thø hai lµ 2 giê. TÝnh thêi gian ®Ó mçi vßi ch¶y riªng th× ®Çy bÓ.

BÀI ÔN SỐ 3
1. Cho biểu thức

 x
2
1  
10 − x 
B = 
+
+
÷÷:  x − 2 +
÷
x +2 
x +2
 x −4 2− x

a) Rút gọn B;
b) Tìm giái trị của x sao cho B > 0.
2.
cho hµm sè y=2x2 (P) vµ y=3x+m (d)
a. khi m=1, t×m to¹ ®é c¸c giao ®iÓm cña (P) vµ (d).
b. tÝnh tæng b×nh ph¬ng c¸c hoµnh ®é giao ®iÓm cña (P) vµ (d) theo m.
c. t×m mèi quan hÖ gi÷a c¸c hoµnh ®é giao ®iÓm cña (P) vµ (d) ®éc lËp víi m.
3. Giải hệ phương trình
7 x − 3 y = 5
a. 
4 x + y = 2

 3 x − 2 − 4 y...
BÀI ÔN ĐẠI SỐ 9
Bài ôn 1:
1. Thực hiện phép tinh
a.
2 5 125 80 605 +
b.
3 5 3 5 + +
2. Cho biÓu thøc
x 1 x x x x
A =
2
2 x x 1 x 1
+
÷ ÷
÷ ÷
+
a. Rót gän biÓu thøc A;
b. T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A > - 6.
3. cho parabol y= 2x
2
. (p)
a. m hoµnh ®é giao ®iÓm cña (p) víi ®êng th¼ng y= 3x-1.
b. t×m to¹ ®é giao ®iÓm cña (p) víi ®êng th¼ng y=6x-9/2.
c. m gi¸ trÞ cña a,b sao cho ®êng th¼ng y=ax+b tiÕp xóc víi (p) vµ ®i qua A(0;-2).
d. t×m ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng tiÕp xóc víi (p) t¹i B(1;2).
4. Giải hệ phương trình
a.
3
)
3 4 2
x y
a
x y
=
=
b.
=
+
=
+
3
45
2
21
yxyx
yxyx
5. . Hai « t« cïng khëi hµnh mét lóc tõ hai tØnh A vµ B c¸ch nhau 160 km, ®i ngîc chiÒu nhau vµ gÆp
nhau sau 2 giê. T×m vËn tèc cña mçi « t« biÕt r»ng nÕu « t« ®i tõ A t¨ng vËn tèc thªm 10 km/h sÏ
b»ng hai lÇn vËn tèc «t« ®i tõ B.
6. Cho ph¬ng tr×nh: x
2
- 2(m + 3)x + m
2
+ 3 = 0
a. Gi¶i ph¬ng tr×nh víi m = -1vµ m = 3
b. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh cã mét nghiÖm x = 4
c. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt
d. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm tho· m·n ®iÒu kiÖn x
1
= x
2
7.
BÀI ÔN 2:
1. Thực hiện phép tính
Ôn tập đại số 9 - Trang 2
Ôn tập đại số 9 - Người đăng: Cà Phê Sữa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ôn tập đại số 9 9 10 537