Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Địa lý II

Được đăng lên bởi vuhuyhoanghungyen772002
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 1 lần
«n tËp ®Þa lý 6 häc k× II
C©u 1:a,Kho¸ng s¶n lµ g×?Khi nµo gäi lµ má kho¸ng s¶n?
b,H·y tr×nh bµy sù ph©n lo¹i kho¸ng s¶n theo c«ng dông.
c,Qóa tr×nh h×nh thµnh má néi sinh vµ má ngo¹i sinh kh¸c nhau nh thÕ naß?
TL: a,Kho¸ng s¶n lµ nh÷ng kho¸ng vËt vµ ®¸ cã Ých,®îc con ngêi khai th¸c vµ sö
dông vµo môc ®Ých kinh tÕ.
-Má kho¸ng s¶n lµ n¬i t¹p trung mät sè lîng lín kho¸ng s¶n cã kh¶ n¨ng khai th¸c
®îc,VD:má s¾t,má ®ång...
b,Dùa vµo c«ng dông cã thÓ chia kho¸ng s¶n lµm 3 nhãm:
-Nhãm kho¸ng s¶n lîng(than ®¸,than bïn,dÇu má,khÝ ®èt...):cung cÊp nhiªn liÖu
cho c«ng nghiÖp n¨ng lîng vµ mét sè ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c,cungcÊp
nguyªn liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt...
-Nhãm kho¸ng s¶n kim lo¹i:gåm kim lo¹i ®en(s¾t,man gan,titan,cr«m...)vµ kim lo¹i
mµu(®ång,ch×,kÏm...)nhãm nµy cung cÊp nguyªn liÖu cho ngµnh luyÖn kim
®en vµ luyÖn kim mµu,s¶n xuÊt ra gang,thÐp,®ång,ch×...
-Nhãm phi kim lo¹i(muèi má,apatit,th¹ch anh,kim c¬ng,®¸ v«i...):cung cÊp nguyªn
liÖu ®Ó s¶n xuÊt ph©n bãn,gèm,sø,thuû tinh,vËt liÖu x©y dùng...
c,Gièng nhau:
C¸c má kho¸ng s¶n néi sinh hay ngo¹i sinh ®Òu mÊt thêi gian hµng v¹n,hµng triÖu
n¨m míi h×nh thµnh ®îc.
Kh¸c nhau:C¸c má néi sinh lµ nh÷ng má ®îc h×nh thµnh do néi lùc,qu¸ tr×nh
m¨cma,cßn c¸c má ngo¹i sinh l¹i ®îc h×nh thµnh do c¸c qu¸ tr×nh ngo¹i lùc
nh phong ho¸,tÝch tô...
----------------------------------------------------------------------C©u 2:a,Líp vá khÝ ®îc chia thµnh mÊy tÇng?Nªu vÞ trÝ,®Æc ®iÓmcña c¸c tÇng?Nªu vai
trß cña líp vá khÝ?
b,Dùa vµo ®©u cã sù ph©n ra:c¸c khèi khÝ nãng,l¹nh vµ c¸c khèi khÝ ®¹i d¬ng,lôc ®Þa?
Khi nµo khèi khÝ bÞ biÕn tÝnh?
c,KhÝ quyÓn lµ g×?Nªu c¸c thµnh phÇn cña kh«ng khÝ vµ vai trß cña tõng lo¹i?
TL:a,Líp vá khÝ ®îc chia lµm 3 tÇng:
-TÇng ®èi lu lµ tÇng gi¸p víi mÆt ®Êt,víi ®é dµy tõ 0-16 km,chiÕm 90% kh«ng khÝ
cña khÝ quyÓn,kh«ng khÝ di chuyÓn theo chiÒu th¼ng ®øng,nhiÖt ®é gi¶m dÇn
khi lªn cao,lµ n¬i sinh ra c¸c hiÖn tîng khÝ tîng nh m©y,ma,sÊm chíp...

1

-TÇng b×nh lu c¸ch mÆt ®Êt 80 km,kh«ng khÝ lo·ng,kh« vµ chuyÓn ®éng theo chiÒu
ngang,líp «z«n trong tÇng nµy cã t¸c dông ng¨n c¶n tia bøc x¹ cã h¹i cho sù
sèng cña sinh vËt vµ con ngêi.
-C¸c tÇng cao cña khÝ quyÓn ë ®é cao trªn 80 km,kh«ng khÝ ë ®©y lo·ng hÇu nh
kh«ng cã quan hÖ trùc tiÕp ®èi víi ®êi sèng sinh vËt vµ con ngêi.
*Vai trß cña líp vá khÝ:
-B¶o vÖ cuéc sèng cña sinh vËt trªn T§.
-Ng¨n c¶n nh÷ng tia bøc x¹ cã h¹i cho cuéc sèng cña con ngêi trªn T§.
-§iÒu hoµ kh«ng khÝ,cung cÊp ®é Èm,nhiÖt ®é...
b,Cã hai c¸ch ph©n lo¹i c¸c khèi khÝ:
-C¨nn cø...
«n tËp ®Þa lý 6 häc k× II
C©u 1:a,Kho¸ng s¶n lµ g×?Khi nµo gäi lµ má kho¸ng s¶n?
b,H·y tr×nh bµy sù ph©n lo¹i kho¸ng s¶n theo c«ng dông.
c,Qóa tr×nh h×nh thµnh má néi sinh vµ má ngo¹i sinh kh¸c nhau nh thÕ naß?
TL: a,Kho¸ng s¶n lµ nh÷ng kho¸ng vËt vµ ®¸ cã Ých,®îc con ngêi khai th¸c vµ sö
dông vµo môc ®Ých kinh tÕ.
-Má kho¸ng s¶n lµ n¬i t¹p trung mät sè lîng lín kho¸ng s¶n cã kh¶ n¨ng khai th¸c
®îc,VD:má s¾t,má ®ång...
b,Dùa vµo c«ng dông cã thÓ chia kho¸ng s¶n lµm 3 nhãm:
-Nhãm kho¸ng s¶n lîng(than ®¸,than bïn,dÇu má,khÝ ®èt...):cung cÊp nhiªn liÖu
cho c«ng nghiÖp n¨ng lîng vµ mét sè ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c,cungcÊp
nguyªn liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt...
-Nhãm kho¸ng s¶n kim lo¹i:gåm kim lo¹i ®en(s¾t,man gan,titan,cr«m...)vµ kim lo¹i
mµu(®ång,ch×,kÏm...)nhãm nµy cung cÊp nguyªn liÖu cho ngµnh luyÖn kim
®en vµ luyÖn kim mµu,s¶n xuÊt ra gang,thÐp,®ång,ch×...
-Nhãm phi kim lo¹i(muèi má,apatit,th¹ch anh,kim c¬ng,®¸ v«i...):cung cÊp nguyªn
liÖu ®Ó s¶n xuÊt ph©n bãn,gèm,sø,thuû tinh,vËt liÖu x©y dùng...
c,Gièng nhau:
C¸c má kho¸ng s¶n néi sinh hay ngo¹i sinh ®Òu mÊt thêi gian hµng v¹n,hµng triÖu
n¨m míi h×nh thµnh ®îc.
Kh¸c nhau:C¸c má néi sinh lµ nh÷ng má ®îc h×nh thµnh do néi lùc,qu¸ tr×nh
m¨cma,cßn c¸c má ngo¹i sinh l¹i ®îc h×nh thµnh do c¸c qu¸ tr×nh ngo¹i lùc
nh phong ho¸,tÝch tô...
-----------------------------------------------------------------------
C©u 2:a,Líp vá khÝ ®îc chia thµnh mÊy tÇng?Nªu vÞ trÝ,®Æc ®iÓmcña c¸c tÇng?Nªu vai
trß cña líp vá khÝ?
b,Dùa vµo ®©u cã sù ph©n ra:c¸c khèi khÝ nãng,l¹nh vµ c¸c khèi khÝ ®¹i d¬ng,lôc ®Þa?
Khi nµo khèi khÝ bÞ biÕn tÝnh?
c,KhÝ quyÓn lµ g×?Nªu c¸c thµnh phÇn cña kh«ng khÝ vµ vai trß cña tõng lo¹i?
TL:a,Líp vá khÝ ®îc chia lµm 3 tÇng:
-TÇng ®èi lu lµ tÇng gi¸p víi mÆt ®Êt,víi ®é dµy tõ 0-16 km,chiÕm 90% kh«ng khÝ
cña khÝ quyÓn,kh«ng khÝ di chuyÓn theo chiÒu th¼ng ®øng,nhiÖt ®é gi¶m dÇn
khi lªn cao,lµ n¬i sinh ra c¸c hiÖn tîng khÝ tîng nh m©y,ma,sÊm chíp...
1
Ôn tập Địa lý II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập Địa lý II - Người đăng: vuhuyhoanghungyen772002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ôn tập Địa lý II 9 10 288