Ktl-icon-tai-lieu

ÔN Tập giải bài tập kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi quan le
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN TẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Lý thuyết cổ điển:
Chương 1: bất kể đề bài cho NSLĐ hay CPhí cũng quy về tỷ lệ Px/Py
Cách xác định khung tỷ lệ trao đổi:
Bước 1: Xác định lợi thế, sản phẩm lợi thế và đánh dấu 2 sp A, B hoặc đổi vị trí để tránh
nhầm lẫn. Xét 2 tỉ số
Quy định:

a1 a2
;
b1 b 2

A là sp xuất chiều →

và B là sp xuất

Năng suất lao động
A
B

←

Quốc gia 1
a1 →
b1

Quốc gia 2
a2
← b2

Bước 2: chọn chiều thuận từ trái qua phải, viết lại bảng số liệu
Bước 3: Áp dụng công thức sau để tính khung tỷ lệ trao đổi:
 Tính theo A:

b1 A b2
< <
a1 B a2

 Tính theo B

a2 B a1
< <
b2 A b1





b2 B <

a1 b
b1

a1A <

a1 b
a2

Bài tập số 2/p.11: Cho Bảng số liệu sau:
Năng suất lao động (sp/g)
Gạo (A)
Thép (B)

2

A<

a1 b 22
B
a2 b

B<

a1 b2
A
a2 b

1

2

2

Thái
8
2

1

(quy đồng mẫu số)

Nhật
3
6

Câu a: Phân tích cơ sở mậu dịch, mô hình và lợi ích mậu dịch của 2 quốc gia:


Cơ sở mậu dịch: Ta thấy 8 > 3 và 6 > 2 => cơ sở mậu dịch là lợi thế tuyệt đối.



Mô hình mậu dịch: Xét 2 tỉ số :

Suy ra mô hình mậu dịch:

a1 8
a 3 1
= =4 và 2 = = =0.33
b1 2
b2 6 3

a1

a2

. Ta thấy b1 > b2

Thái xuất khẩu gạo và nhập khẩu thép
Nhật xuất khẩu thép và nhập khẩu gạo.

Khung tỷ lệ của mậu dịch tính theo gạo:



Tính theo Gạo (A) : a2/b2 < B/A < a1/b1  3/6 < B/A < 8/2 1/2< B/A < 4


1A< 2B < 8A  1 gạo < 2 thép < 8 gạo

Tính theo Thép (B) :





b1/a1 < gạo/thép < b2/a2  2/8< gạo/thép < 6/3

 ¼ thép < gạo < 2 thép
 1 thép < 4 gạo < 8 thép
Lợi ích mậu dịch: giả sử 2 gạo = 2 thép
Thái lợi 6 gạo  (60’/8 gạo)*6 = 45 phút
Nhật lợi 1 gạo tương đương 20 phút.

Thuận Tôn

p. 1

Bài tập 3/p.11: Cho bảng hao phí lao động nhu sau:
Hao phí lao động cho 1 đơn vị sp (giờ)
Quốc gia 1
Quốc gia 2
10
20
6
3

Sản phẩm
A
B

Bước 1: Chuyển thành năng suất lao động:
Sản phẩm
A
B

Quốc gia 1
= 1/10 →
=1/6

Quốc gia 2
=1/20
← =1/3

Bước 2: Xác định cơ sở mậu dịch: Ta thấy a1 > a2 và b1 < b2  lợi thế tuyệt đối
Bước 3: Xác định khung tỷ lệ trao đổi:
Tính theo sp A: b1/a1 < A/B < b2/a2

 (1/6)/(1/10)  A/B < (1/3)/(1/20)
 10/6 < A/B < 20/3
 10B < 6A < 40B

Tính theo sp B:

a2/b2 < B/A < a1/b1  (1/20)/(1/3) A < B < (1/10) /(1/6)A
 3/20A< B < 3/5A  3A <20B < 12A

Bước 4: Xác định lợi ích mậu dịch:
Trường hợp: Ta quy về cùng sản phẩm Y. (lấy X ra trao đổi…thì thu về được nhiều Y…trường
hợp QG 1 xuất sp X là sp lợi thế). Ta có: nX = mY 

Y
X

=

n
m

Quốc gia 1

Quốc gia 2

Khi không có mậu dịch

x1
mY= y 1 mX

x2
mY= y 2 mX

Khi có mậu dịch
Lợi ích mậu dịch

mY= nX
(n-m*(x1/y1)X

Để...
ÔN TẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Lý thuyết cổ điển:
Chương 1: bất kể đề bài cho NSLĐ hay CPhí cũng quy về tỷ lệ Px/Py
Cách xác định khung tỷ lệ trao đổi:
Bước 1: Xác định lợi thế, sản phẩm lợi thế và đánh dấu 2 sp A, B hoặc đổi vị trí để tránh
nhầm lẫn. Xét 2 tỉ số
a
1
b1
;
a
2
b
2
Quy định: A là sp xuất chiều và B là sp xuất
Năng suất lao động Quốc gia 1 Quốc gia 2
A a
1
a
2
B b
1
← b
2
Bước 2: chọn chiều thuận từ trái qua phải, viết lại bảng số liệu
Bước 3: Áp dụng công thức sau để tính khung tỷ lệ trao đổi:
Tính theo A:
b
1
a
1
<
A
B
<
b
2
a
2
b
2
B <
a
1 b
2
b
1
A <
a
1
b
2
2
a
2 b
1
B
Tính theo B
a
2
b
2
<
B
A
<
a
1
b
1
a
1
A <
a
1 b
2
a
2
B <
a
1
2
b
2
a
2 b
1
A
(quy đồng mẫu số)
Bài tập số 2/p.11: Cho Bảng số liệu sau:
Năng suất lao động (sp/g) Thái Nhật
Gạo (A) 8 3
Thép (B) 2 6
Câu a: Phân tích cơ sở mậu dịch, mô hình và lợi ích mậu dịch của 2 quốc gia:
Cơ sở mậu dịch: Ta thấy 8 > 3 và 6 > 2 => cơ sở mậu dịch là lợi thế tuyệt đối.
Mô hình mậu dịch: Xét 2 tỉ số :
a
1
b1
=
8
2
=4
a
2
b
2
=
3
6
=
1
3
=0 . 33
. Ta thấy
a
1
b1
>
a
2
b
2
Suy ra mô hình mậu dịch: Thái xuất khẩu gạo và nhập khẩu thép
Nhật xuất khẩu thép và nhập khẩu gạo.
Khung tỷ lệ của mậu dịch tính theo gạo:
Tính theo Gạo (A) : a
2
/b
2
< B/A < a
1
/b
1
3/6 < B/A < 8/2 1/2< B/A < 4
1A< 2B < 8A 1 gạo < 2 thép < 8 gạo
Tính theo Thép (B) : b
1
/a
1
< gạo/thép < b
2
/a
2
2/8< gạo/thép < 6/3
¼ thép < gạo < 2 thép
1 thép < 4 gạo < 8 thép
Lợi ích mậu dịch: giả sử 2 gạo = 2 thép
Thái lợi 6 gạo (60’/8 gạo)*6 = 45 phút
Nhật lợi 1 gạo tương đương 20 phút.
Thuận Tôn p. 1
ÔN Tập giải bài tập kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN Tập giải bài tập kinh tế quốc tế - Người đăng: quan le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ÔN Tập giải bài tập kinh tế quốc tế 9 10 372