Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP HÈ LỚP 3 LÊN 4

Được đăng lên bởi hoangthuyltv3
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò «n tËp m«n to¸n líp 4
§Ò 1

Bµi 1 : Khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng
a) Sè liÒn sau cña sè 39759
A. 39758
B. 39760
C.39768
D. 39760
b) T×m sè trßn ngh×n ë gi÷a sè 9068 vµ 11982 lµ
A. 10000 vµ 12000
B. 10000vµ 11000
C. 11000 vµ 9000
D. 12000 vµ 11000
c) ( 98725 – 87561) x 3
A. 32493
B. 39432
C. 33492
D. 34293
d) 12356 + 62154 : 9
A. 29262
B. 39262
C. 19262
D. 18262
®) 3km 12m =–––––––.m
A. 312
B. 3012
C. 36
D. 15
e) 4 giê 9 phót = ––––.phót
A. 49 phót
B. 36 phót
C. 396 phót
D. 13 phót
Bµi 2 : Mét ®éi thuû lîi ®µo ®îc 132 m m¬ng trong 6 ngµy . Hái ®éi ®ã ®µo ®îc bao
nhiªu m m¬ng trong 7 ngµy
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Bµi 3 : ®Æt tÝnh råi tÝnh
a)63754 + 25436
b) 93507 - 7236
c) 47264 x 4
d) 72296 : 7
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Bµi 4 : T×m x
a) x + 7839 = 16784
b) 5 x X = 12475
c) X: 12457 = 9
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

§Ò «n tËp m«n to¸n líp 4
Bµi 1:§iÒn dÊu
a.3km 487m…..3657m
……………………….
………………………
c.50km964m……65370m
…………………………..

§Ò 2

b.3760m x2…….8494m -2657m
…………………………………
…………………………………
d.21378m: 2……. 10689m
…………………………………

…………………………..

……………………………………

Bµi 2:TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
a.(84371 – 45263) : 3=
b. 1608 x5 : 4=
……………………….
…………………………………….
……………………….
…………………………………….
……………………………………
……………………………………
c.12000: (3+5)=
d.(21470 + 34252) :6 =
………………………. ……..
……………………………………
…………………………………….
………………………
……………………………………
……………………………………….
……………………………………
………………………………………….
Bµi 3: MÑ ®em 100 000 ®ång ®i chî; mÑ mua cho Mai mét ®«i giµy hÕt 36500 ®ång vµ mua
mét ¸o ph«ng hÕt 26500 ®ång. Sè tiÒn cßn l¹i mÑ dïng ®Ó mua thøc ¨n.Hái mÑ ®· dïng bao
nhiªu tiÒn ®Ó mua thøc ¨n?
Bµi gi¶i
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Bµi 4: §iÒn vµo « trèng ch÷ sè thÝch hîp (cã gi¶i thÝch)
a. ....81....
b. 5...3
………………………
x 3
x 6
……………………….
5442
….43….
………………………..
…………………………………………………………………………….

§Ò «n tËp m«n to¸n líp 4
§Ò 3

Bµi 5...
§Ò «n tËp m«n to¸n líp 4
§Ò 1
Bµi 1 : Khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng
a) Sè liÒn sau cña sè 39759
A. 39758 B. 39760 C.39768 D. 39760
b) T×m sè trßn ngh×n ë gi÷a sè 9068 vµ 11982 lµ
A. 10000 vµ 12000 B. 10000vµ 11000
C. 11000 vµ 9000 D. 12000 vµ 11000
c) ( 98725 – 87561) x 3
A. 32493 B. 39432 C. 33492 D. 34293
d) 12356 + 62154 : 9
A. 29262 B. 39262 C. 19262 D. 18262
®) 3km 12m =–.m
A. 312 B. 3012 C. 36 D. 15
e) 4 giê 9 phót = ––.phót
A. 49 phót B. 36 phót C. 396 phót D. 13 phót
Bµi 2 : Mét ®éi thuû lîi ®µo ®îc 132 m m¬ng trong 6 ngµy . Hái ®éi ®ã ®µo ®îc bao
nhiªu m m¬ng trong 7 ngµy
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Bµi 3 : ®Æt tÝnh råi tÝnh
a)63754 + 25436 b) 93507 - 7236 c) 47264 x 4 d) 72296 : 7
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Bµi 4 : T×m x
a) x + 7839 = 16784 b) 5 x X = 12475 c) X: 12457 = 9
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
§Ò «n tËp m«n to¸n líp 4
§Ò 2
Bµi 1:§iÒn dÊu
a.3km 487m…..3657m b.3760m x2…….8494m -2657m
………………………. …………………………………
……………………… …………………………………
c.50km964m……65370m d.21378m: 2……. 10689m
………………………….. …………………………………
ÔN TẬP HÈ LỚP 3 LÊN 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN TẬP HÈ LỚP 3 LÊN 4 - Người đăng: hoangthuyltv3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ÔN TẬP HÈ LỚP 3 LÊN 4 9 10 853