Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP HÈ
MÔN : TOÁN
Phần I: Trắc nghiệm
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tìm một số biết rằng lấy 35 cộng với số đó thì có kết quả bằng 35 trừ đi số
đó.
A. 0

B. 35

C. 70

D.1

Câu 2: 7 giờ tối còn gọi là :
A. 17 giờ

B. 21 giờ

C. 19. giờ

D. 15 giờ

Câu 3: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:
A. 100

B. 101

Câu 4:

C. 102

D. 111

5m 5dm = ..... Số điền vào chỗ chấm là:

A. 55m

B. 505 m

Câu 5:Cho dãy số :

C. 55dm

D .10 dm

7 ; 11 ; 15 ; 19 ; ....số tiếp theo điền vào chỗ chấm là :

A. 22

B . 23

C. 33

D. 34

Câu 6: Nếu thứ 6 tuần này là 26 .Thì thứ 5 tuần trước là:
A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Câu 7: Số lớn nhất có ba chữ số là :
A. 998
Câu 8 :

B. 999

D. 987

Hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm .Chu vi hình vuông là:

A. 15 cm
Câu 9:

C. 978

B . 20 cm

81 – x = 28 .

A. 53

C. 25 cm

D. 30 cm

x có giá trị bằng bao nhiêu?
B. 89

C. 98

D . 43

Câu 10: 17 + 15 – 10 = ..... Số điền vào chỗ chấm là:
A. 32

B. 22

C. 30

D. 12

Phần II: Tự luận (làm vào vở)
Câu 1 : Điền dấu > ,< , =
375

575

948

894

460

400 + 60

231 + 305

Câu 2 : Xếp các số : 376 , 960 , 736 , 690 theo thứ tự từ bé đến lớn
Cõu 3 : Viết các số : 372, 380 , 394 , 369 theo thứ tự lớn đến bé là :
1

423 + 104

Câu 4 : Đặt tính rối tính :
234 + 565`
958 – 527

576 + 420
899 -384

81 - 27
42 - 19

67 + 9
32 + 68

Cõu 5 : Tính nhẩm :
500 + 200 =…….. 500 + 500 =………
300 + 400 =…….. 200 + 700 =……….

900 – 400 =…….. 600 – 200 =……….
800 – 200 =……… 700 – 300 =…………

Câu 6:
a) Đúng ghi (Đ) Sai ghi S vào ô trống :
a. 603 = 600 + 3

b. 603 = 600 + 30

c. 780 = 700 +8

d. 780 = 700 +80

b) Viết số thích hợp vào ô trống để: 983 =
Câu 7: Tính
a) 3 x 6 + 53

+ 80 +3

b) 35 : 5 + 23

c) 354 + 135 - 263

Cõu 8 Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE
B
4cm

D
4cm
4cm

4cm

A
C

E

Tóm tắt và giải các bài toán
Câu 9 : Bể nước thứ nhất chứa 865 l nước . Bể nước thứ hai chứa ít hơn bể thứ nhất
300 l . Hỏi bể thứ hai chứa bao nhiêu lít nước ?
Câu 10: Một thùng dầu lớn khi đổ sang hai thùng dầu nhỏ gồm một thùng 145 lít và
một thùng 250 lít thì thùng dầu lớn không còn gì. Hỏi thùng dầu lớn ban đầu chứa
bao nhiêu lít dầu ?
Câu 11: Mỗi bạn mua 5 quyển vở. Hỏi 4 bạn thì mua bao nhiêu quyển vở?
Câu 12: Một lớp học có 32 học sinh được chia đều làm 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao
nhiêu học sinh?
Câu 13. Đàn vịt có 64 con. Có 19 con bơi xuống ao. Hỏi trên bờ còn bao nhiêu con
vịt?
2

Câu 14: Hiền cho bạn 25 bông hoa thì Hiền còn 17 bông. Hỏi ban đầu Hiền có bao nhiêu
bông hoa?

MÔN : TIẾNG VIỆT
Phần I:...
ÔN TẬP HÈ
MÔN : TOÁN
Phần I: Trắc nghiệm
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tìm một số biết rằng lấy 35 cộng với số đó thì có kết quả bằng 35 trừ đi số
đó.
A. 0 B. 35 C. 70 D . 1
Câu 2: 7 giờ tối còn gọi là :
A. 17 giờ B. 21 giờ C. 19. giờ D. 15 giờ
Câu 3: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:
A. 100 B. 101 C. 102 D. 111
Câu 4: 5m 5dm = ..... Số điền vào chỗ chấm là:
A. 55m B. 505 m C. 55dm D .10 dm
Câu 5:Cho dãy số : 7 ; 11 ; 15 ; 19 ; ....số tiếp theo điền vào chỗ chấm là :
A. 22 B . 23 C. 33 D. 34
Câu 6: Nếu thứ 6 tuần này là 26 .Thì thứ 5 tuần trước là:
A. 17 B. 18 C. 19 D. 20
Câu 7: Số lớn nhất có ba chữ số là :
A. 998 B. 999 C. 978 D. 987
Câu 8 : Hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm .Chu vi hình vuông là:
A. 15 cm B . 20 cm C. 25 cm D. 30 cm
Câu 9: 81 – x = 28 . x có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 53 B. 89 C. 98 D . 43
Câu 10: 17 + 15 – 10 = ..... Số điền vào chỗ chấm là:
A. 32 B. 22 C. 30 D. 12
Phần II: Tự luận (làm vào vở)
Câu 1 : Điền dấu > ,< , =
375 575 948 894 460 400 + 60 231 + 305 423 + 104
Câu 2 : Xếp các số : 376 , 960 , 736 , 690 theo thứ tự từ bé đến lớn
Cõu 3 : Viết các số : 372, 380 , 394 , 369 theo thứ tự lớn đến bé là :
1
Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt - Trang 2
Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt 9 10 939