Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG III

Được đăng lên bởi Mai Ma Binh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1032 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG III
Đề 1: Cho hình chóp S.ABC, có đáy ABC là tam giác vuông cạnh a, SA= a 2 và SA  (ABC).
Gọi AH là đường cao của tam giác SAD.
a) CMR: SBC vuông tại B
b) Cmr: AH  (SCD) .
c) Tính góc giữa SC và (ABC).
Đề 2: Cho hình chóp S. ABC, đáy ABC là tam giác đều cạnh a 3 , SA = a vuông góc với đáy. Gọi
M là trung điểm của BC
a) Chứng minh rằng (SBC) vuông góc với (SAM)
b) Xác định góc giữa SB và (ABC).
Đề 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, SA  (ABC). Biết SA = a,
AC = 2a.
a. Chứng minh (SAB) (SBC).
b. Tính góc giữa SC và (ABC).
c. Tính góc giữa (SBC) và (ABC).
Đề 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA = a, SA vuông
góc với mặt đáy (ABCD). Gọi AH là đường cao tam giác SAD
1. Chứng minh rằng AH vuông góc với CD.
2. Chứng minh rằng hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) vuông góc nhau.
3. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD).
Đề 5: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a,tâm O, SA = a 2 và SA vuông
góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của điểm A lên SB, SD.
a). Xác định và tính góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD).
b). CMR : SC vuông góc với mặt phẳng (AHK).
c). Tính AH.
Đề 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a. SA  ( ABCD) và
SA  a .
a) Chứng minh SAC là tam giác vuông
b) Gọi H là hình chiếu của A trên SB. Chứng minh AH  HC
c) Tìm góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ( SAB).
Đề 7: Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là hình vuông cạnh a, tâm O; SA  (ABCD);
SA = a 6 . AM, AN là các đường cao của tam giác SAB và SAD.
1) CMR: Các mặt bên của h.chóp là các tam giác vuông. Tính tổng diện tích các tam giác đó.
2) Gọi P là trung điểm của SC. Chứng minh rằng OP  (ABCD).
3) CMR: BD  (SAC); MN  (SAC).
4) Chứng minh: AN  (SCD); AM  SC; SC  (AMN).
5) Dùng định lí 3 đường vuông góc chứng minh BN  SD.
6) Tính góc giữa SC và (ABCD).
Đề 8: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, SA  (ABC). Kẻ AH, AK
lần lượt vuông góc với SB, SC tại H và K, có SA = AB = a.
1) Chứng minh tam giác SBC vuông .
2) Chứng minh tam giác AHK vuông và tính diện tích tam giác AHK .
3) Tính góc giữa AK và (SBC).
Đề 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a; SA=SB=SC=SD=a 2 ;
O là tâm của hình vuông ABCD.
a) CM: (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với (ABCD).
b) CM: (SAC)  (SBD).
c) Tính SO.

d) Tính góc giữa đường thẳng SB và (ABCD).
e) Gọi M là trung điểm của BC, chứng minh (SBC )  ( SOM )
f) Tính góc giữa các mặt bên của hình chóp và m...
ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG III
Đề 1: Cho hình chóp S.ABC, có đáy ABC là tam giác vuông cạnh a, SA=
2a
và SA
(ABC).
Gọi AH là đường cao của tam giác SAD.
a) CMR:
SBC
vuông tại B
b) Cmr:
AH (SCD)
.
c) Tính góc giữa SC và (ABC).
Đề 2: Cho hình chóp S. ABC, đáy ABC là tam giác đều cạnh
3a
, SA = a vuông góc với đáy. Gọi
M là trung điểm của BC
a) Chứng minh rằng (SBC) vuông góc với (SAM)
b) Xác định góc giữa SB và (ABC).
Đề 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, SA (ABC). Bi8t SA = a,
AC = 2a.
a. Chứng minh (SAB) (SBC).
b. Tính góc giữa SC và (ABC).
c. Tính góc giữa (SBC) và (ABC).
Đề 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA = a, SA vuông
góc với mặt đáy (ABCD). Gọi AH là đường cao tam giác SAD
1. Chứng minh rằng AH vuông góc với CD.
2. Chứng minh rằng hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) vuông góc nhau.
3. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD).
Đề 5: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a,tâm O, SA = a
2
và SA vuông
góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi H, K lần lượt là hình chi8u của điểm A lên SB, SD.
a). Xác định và tính góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD).
b). CMR : SC vuông góc với mặt phẳng (AHK).
c). Tính AH.
Đề 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a.
( )SA ABCD
SA a
.
a) Chứng minh SAC là tam giác vuông
b) Gọi H là hình chi8u của A trên SB. Chứng minh
AH HC
c) Tìm góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ( SAB).
Đề 7: Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là hình vuông cạnh a, tâm O; SA
(ABCD);
SA =
6a
. AM, AN là các đường cao của tam giác SAB và SAD.
1) CMR: Các mặt bên của h.chóp là các tam giác vuông. Tính tổng diện tích các tam giác đó.
2) Gọi P là trung điểm của SC. Chứng minh rằng OP
(ABCD).
3) CMR: BD
(SAC); MN
(SAC).
4) Chứng minh: AN
(SCD); AM
SC; SC
(AMN).
5) Dùng định lí 3 đường vuông góc chứng minh BN
SD.
6) Tính góc giữa SC và (ABCD).
Đề 8: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, SA
(ABC). Kẻ AH, AK
lần lượt vuông góc với SB, SC tại H và K, có SA = AB = a.
1) Chứng minh tam giác SBC vuông .
2) Chứng minh tam giác AHK vuông và tính diện tích tam giác AHK .
3) Tính góc giữa AK và (SBC).
Đề 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a; SA=SB=SC=SD=a
2
;
O là tâm của hình vuông ABCD.
a) CM: (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với (ABCD).
b) CM: (SAC)
(SBD).
c) Tính SO.
ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG III - Trang 2
ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG III - Người đăng: Mai Ma Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG III 9 10 797