Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập HKI hóa học 10

Được đăng lên bởi namiu93
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hóa học 10

ÔN TẬP
Câu 1: Cho phản ứng hóa học: Cl2 + KOH  KCl + KClO3 + H2O
Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo đóng vai trò
chất khử trong phương trình hóa học của phản ứng đã cho tương ứng là
A. 3:1
B. 1:3
C. 5:1
D. 1:5
Câu 2: Một nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34, trong
đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố R và vị trí của
nó trong bảng tuần hoàn hóa học là
A. Na ở ô 11, chu kì 3, nhóm IA
C. F ở ô 9, chu kì 2, nhóm VIIA
Câu 3: Cho các phản ứng sau:

B. Mg ở ô 12, chu kì 3, nhóm IIA
D. Ne ở ô 10, chu kì 2, nhóm VIIIA

4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + 2H2O
14HCl + K2Cr2O7  2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7 H2O
16HCl + 2KMnO4  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8 H2O
Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

2HCl + Fe  FeCl2 + H2
6HCl + 2Al 2AlCl

3 + 3H2

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 4: Hòa tan 15,5 gam hỗn hợp gồm Al và Cu trong dung dịch HNO3 dư thu được
15,68 lit khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Phần trăm khối lượng của nhôm
trong hỗn hợp ban đầu là
A. 17,41%
B. 34,82%
C. 1,741%
D. 3,482%
Câu 5: Một nguyên tố tạo hợp chất khí với Hidro có công thức RH3. Trong oxit bậc
cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là
A. P
B. C
C. S
D. N
Câu 6: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một
phân tử CuFeS2 sẽ
A. nhận 13 e
B. nhận 12 e
C. nhường 13 e
D. nhường 12 e
Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 4s1.
Nguyên tử của nguyên tố Y có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3p3. Số
proton của X và Y lần lượt là
Page 1

Hóa học 10
A. 15 và 19
B. 19 và 15
C. 18 và 15
D. 19 và 14
Câu 8: Các chất trong dãy nào sau đây được xếp theo thứ tự tính axit giảm dần?
A. H2SO4, H3PO4, H2SiO3, Al(OH)3
C. H2SO4, Al(OH)3, H3PO4, H2SiO3
Câu 9: Kim loại

52
24

Cr

B. H2SiO3, Al(OH)3, H3PO4, H2SO4
D. H2SiO3, Al(OH)3, H2SO4, H3PO4

có cấu trúc tinh thể với phần rỗng trong tinh thể chiếm 32%.

Khối lượng riêng của kim loại Cr là 7,19 gam/cm3. Bán kính nguyên tử tương đối của
nguyên tử Cr là:
A. 1,25nm
B. 1,25 A0
C. 1,15 A0
D. 1,62nm
Câu 10: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3,
FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. Số phản ứng thuộc
loại phản ứng oxi hóa khử là
A. 8
B. 6
C. 5
D. 7
Câu 11: Chi tinh thể các chất sau: iod(1), kim cương(2), nước đá(3), muối ăn(4),
silic(5). Tinh thể nguyên tử là các tinh thể
A. (1), (2), (5)
B. (1), (3), (4)
C. (2),...
Hóa h c 10
ÔN TẬP
Câu 1: Cho phản ứng hóa học: Cl
2
+ KOH KCl + KClO
3
+ H
2
O
Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo đóng vai trò
chất khử trong phương trình hóa học của phản ứng đã cho tương ứng là
A. 3:1 B. 1:3 C. 5:1 D. 1:5
Câu 2: Một nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34, trong
đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố R và vị trí của
nó trong bảng tuần hoàn hóa học là
A. Na ở ô 11, chu kì 3, nhóm IA B. Mg ở ô 12, chu kì 3, nhóm IIA
C. F ở ô 9, chu kì 2, nhóm VIIA D. Ne ở ô 10, chu kì 2, nhóm VIIIA
Câu 3: Cho các phản ứng sau:
4HCl + MnO
2
MnCl
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O
14HCl + K
2
Cr
2
O
7
2KCl + 2CrCl
3
+ 3Cl
2
+ 7 H
2
O
16HCl + 2KMnO
4
2KCl + 2MnCl
2
+ 5Cl
2
+ 8 H
2
O
2HCl + Fe FeCl
2
+ H
2
6HCl + 2Al 2AlCl
3
+ 3H
2
Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là
A. 2 B. 1 C. 4 D. 3
Câu 4: Hòa tan 15,5 gam hỗn hợp gồm Al và Cu trong dung dịch HNO
3
dư thu được
15,68 lit khí NO
2
(đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Phần trăm khối lượng của nhôm
trong hỗn hợp ban đầu là
A. 17,41% B. 34,82% C. 1,741% D. 3,482%
Câu 5: Một nguyên tố tạo hợp chất khí với Hidro có công thức RH
3
. Trong oxit bậc
cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là
A. P B. C C. S D. N
Câu 6: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS
2
tạo ra sản phẩm CuO, Fe
2
O
3
và SO
2
thì một
phân tử CuFeS
2
sẽ
A. nhận 13 e B. nhận 12 e C. nhường 13 e D. nhường 12 e
Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 4s
1
.
Nguyên tử của nguyên tố Y có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3p
3
. Số
proton của X và Y lần lượt là
Page 1
Ôn tập HKI hóa học 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập HKI hóa học 10 - Người đăng: namiu93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ôn tập HKI hóa học 10 9 10 353