Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP HÓA HỌC 8

Được đăng lên bởi Carol Kim
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Onthionline.net
Trường THCS Đồng Mỹ
Mã đề 02

đề kiểm tra học kỳ 1-năm học 2010-2011
Môn hóa học-lớp 8
Thời gian:45 phút(không kể thời gian giao đề)

(Học sinh ghi rõ mã đề vào sau chữ “bài làm” của tờ giấy thi)
Câu 1:(2 điểm)
Thể tích mol của chất khí là gì?Một mol chất khí ở đktc có thể tích là bao
nhiêu lít?Một mol chất khí ở điều kiện bình thường có thể tích là bao nhiêu
lít?Tính thể tích của 0,25 mol khí ở đktc.
Câu 2:(1,5 điểm)
Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2
Câu 3: (2,0 điểm) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
a) Al +HCl AlCl3 +H2
b)Fe2O3 +H2SO4 Fe2(SO4)2 +H2O
c)Fe +HCl FeCl2 +H2
d)Cu +AgNO3 Cu(NO3)2 +Ag
Câu 4: (1,5 điểm) Hãy tìm công thức hóa học của hợp chất Y có chứa 80%
cacbon và 20% hidro về khối lượng.Biết tỉ khối của hợp chất Y với khí hdro
bằng 15.
Biết C =12
Câu 5: (3 điểm) Đốt cháy Magie(Mg) trong khí oxi thu được magie
oxit(MgO).
a.Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b.Biết khối lượng của magie oxit thu được là 40 gam và khối lượng magie
phản ứng là 24 gam.Tính khối lượng và thể tích khí oxi(đktc) cần dùng.
c.Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất tham gia phản ứng hóc học.
Biết Mg =24;O=16.

1

...
Onthionline.net
Trường THCS Đồng Mỹ đề kiểm tra học kỳ 1-năm học 2010-2011
Mã đề 02 Môn hóa học-lớp 8
Thời gian:45 phút(không kể thời gian giao đề)
(Học sinh ghi rõ mã đề vào sau chữ “bài làm” của tờ giấy thi)
Câu 1:(2 điểm)
Thể tích mol của chất khí là gì?Một mol chất khí ở đktc có thể tích là bao
nhiêu lít?Một mol chất khí ở điều kiện bình thường có thể tích là bao nhiêu
lít?Tính thể tích của 0,25 mol khí ở đktc.
Câu 2:(1,5 điểm)
Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO
2
và 3,2 gam O
2
Câu 3: (2,0 điểm) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
a) Al +HCl AlCl
3
+H
2
b)Fe
2
O
3
+H
2
SO
4
Fe
2
(SO
4
)
2
+H
2
O
c)Fe +HCl FeCl
2
+H
2
d)Cu +AgNO
3
Cu(NO
3
)
2
+Ag
Câu 4: (1,5 điểm) Hãy tìm công thức hóa học của hợp chất Y có chứa 80%
cacbon và 20% hidro về khối lượng.Biết tỉ khối của hợp chất Y với khí hdro
bằng 15.
Biết C =12
Câu 5: (3 điểm) Đốt cháy Magie(Mg) trong khí oxi thu được magie
oxit(MgO).
a.Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b.Biết khối lượng của magie oxit thu được là 40 gam và khối lượng magie
phản ứng là 24 gam.Tính khối lượng và thể tích khí oxi(đktc) cần dùng.
c.Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất tham gia phản ứng hóc học.
Biết Mg =24;O=16.
1
ÔN TẬP HÓA HỌC 8 - Người đăng: Carol Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ÔN TẬP HÓA HỌC 8 9 10 309