Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập hương trình, bất phương trình mũ và logarit

Được đăng lên bởi handsomehaiht-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ
VÀ LÔGARÍT
Giaùo Vieân : H oaøng Sôn H aûi
VẤN ĐỀ I: ĐẠO HÀM CỦA HS MŨ VÀ LÔGARÍT

PP:
lnx
logax
ex
ax
xa
n
x

1/x
1/xlna
ex
axlna
axa-1(x>0)

lnu
logau
eu
au
Ua

u’/u
u’/ulna
u’eu
u’aulna
aUa-1U’

Bài 1 : Tính đạo hàm của
2

2)y= esin x
5)y=2tanx
8)y=log(cos2x+1)

9)y= ln 1+sinx

10)y= ln

cosx

12)y=ln(x+ 1+x 2 )

1 + x 2 -1
x

3)y= 3 (3x-2) 2
6)y=ln(cosx)
11)y= e

lnx

13)y=(1+x2)cosx

14)y= 5 ln 2 (e-x +1)

2)y= 5 (2x-1) 4

3)y= (x-1) 3 x 2

Bài 2 : Tìm cực trị hàm số
1)y=x2ex

VẤN ĐỀ II: PHƯƠNG TRÌNH, BPT MŨ VÀ LÔGA RÍT

ì x=log a b
ï
• a x =b Û í1 ¹ a>0
ïb>0
î
é x=y(1 ¹ a>0)
‚ a x =a y Û ê
ë" x neu a=1

p/t chứa loga 2x ,logax .Đặt t = logax ;ko có đk của t
12
logax=logbx( a¹b ;a,b>0) :
Lập luận suy ra x=1 là ngh duy nhất
13 logaf(x)=logbg(x): Dùng tính chất đơn điệu của h/s mũ và lôga .
14 Dùng bất đẳng thức đại số
15 PP7 : Dùng chiều biến thiên,min,max và đồ thị h/s .
11

1/n n x n-1

1)y= 1/ 3 e 2x
4)y=ex(sinx+cosx)
7)y=(x2+2x)lnx

ƒ an > am Û m>n nếu a > 1(n<m nếu 0<a<1)
„ m.ax = n.bx Û (a/b)x = n/m
… p/t chứa : ax ,a2x : Đặt t = ax > 0
† a2x ,(a.b)x ,b2x .
Chia 2 vế cho b2x ,đặt(a/b)x =t >0
‡ p/t ax+cx= bx:(0<a<b<c);VN-Lập luận x>0,x<0
ˆ logaN = logaM Û N = M > 0; a>0 và a≠1
é N>M>0 neu a>1
‰ logaN > logaMó ê
ë0<N<M neu 0<a<1
ŠLogarit hóa : N=M (M,N>0)Û loaN=loga M

Bài 3:
2
1) (2/3) x -6x-9 <9/4

2)log2x+log4x+log8x=11

3)log2(x- 2) – 2 < 6log(1/8)( 3x-5 )

4)2x = 3x/2 + 1

5)9x-1 + 3 = 36.3x-3
6)log2(x-1)-(1/2)log2(x2- 4)=1
x
x
x
7) 2.9 – 5m.6 + 3m.4 >0
a)Giải khi m = 1
b)m = ? nghiệm đúng với mọi x
2
8) (1/2) x -2x-11 <8
9)49x – 7x+1 + 6 = 0
10)m=? 4x – 2x+2 + m + 1 = 0 có 2 nghiệm phân biệt
11)lgx + 1 > 2lg(x+1)
12)4x + 10x = 2.25x
13)lg(x-2)+lg(x-3) = 1 – lg5
14)log(x- 3) = 2 – log50
2
15)log2(x -3) – log2(6x -10) + 1 = 0
16)5.4x – 7.10x + 2.25x = 0
2

17)27x-3/2 = 4 x +3x-4 2
2
2
19) 9x +1 -3(3x +4)<0

18)log1/2(3x/2-1)=log1/2(2x2-5x+4)

21)4x+3/2 + 9x = 6x+1

22) (1/2) 2x

23)log2(x -3)- log1/2(x-1) < 3

20)log1/2(x2 -4x+6) < - 2
24)1< 5|x

2

2

-x|

-x-10

>16

£25

25)lg2x – lgx2 = lg23 – 1
27)2log8(x- 2) + log1/8( 2x – 7) > 2/3
29)log1/32x – 2log1/3x -3 >0
log2[log1/2(x2 -2)]<1
32)x(lg5 -1) = lg(2x+1) – 6
34)9x +2(x -2).3x + 2x – 5 = 0
36)ln(x+1) +ln(x+3)= ln(x+7)
38)log2x + log3x + log4x = log20x

26)52x+1 > 5x +4

37)1/(4 -log2x)+2/(2- log2x)=1

ìlog1/4 (y-x)-log 4 (1/y)=1
A04 í 2 2
î x +y =25
ïì x-1+ 2-y =1
B05 í
2
3
ïî3log 9 (9x )-log 3 y =3
B06)log 5 (4 x +144)-4log 5 2<1+log 5 (2 x-2 +1)

39)lo...
PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ
VÀ LÔGARÍT
Giaùo Vieân : H oaøng Sôn H aûi
PP:
lnx 1/x lnu u’/u
log
a
x 1/xlna log
a
u u’/ulna
e
x
e
x
e
u
u’e
u
a
x
a
x
lna a
u
u’a
u
lna
x
a
a
x
a
-
1
(x>0) U
a
a
U
a
-
1
U’
n
n
n-1
1/n x
Bài 1 : Tính đạo hàm của
1)y=
3
2x
1/ e
2)y=
2
sin
e
x
3)y=
2
3
(3x-2)
4)y=e
x
(sinx+cosx) 5)y=2
tanx
6)y=ln(cosx)
7)y=(x
2
+2x)lnx 8)y=log(cos
2
x+1)
9)y=
1+sinx
ln
cosx
10)y=
2
1+x -1
ln
x
11)y=
lnx
e
12)y=ln(x+
2
1+x
) 13)y=(1+x
2
)
cosx
14)y=
2 -x
5
ln (e +1)
Bài 2 : Tìm cực trị hàm s
1)y=x
2
e
x
2)y=
4
5
(2x-1)
3)y=
3
2
(x-1) x
a
x
x=log b
a =b 1 a>0
b>0
ì
ï
Û ¹
í
ï
î
x y
x=y(1 a>0)
a =a
x neu a=1
¹
é
Û
ê
"
ë
V
N Đ
Ề I: ĐẠO H
ÀM C
ỦA HS MŨ V
À LÔGARÍT
VẤN ĐỀ II: PHƯƠNG TRÌNH, BPT MŨ VÀ LÔGA RÍT
ƒ a
n
> a
m
Û m>n nếu a > 1(n<m nếu 0<a<1)
m.a
x
= n.b
x
Û (a/b)
x
= n/m
p/t chứa : a
x
,a
2x
: Đặt t = a
x
> 0
a
2x
,(a.b)
x
,b
2x
.
Chia 2 vế cho b
2x
,đặt(a/b)
x
=t >0
p/t a
x
+c
x
= b
x
:(0<a<b<c);VN-Lập luận x>0,x<0
ˆ log
a
N = log
a
M Û N = M > 0; a>0 và a≠1
log
a
N > log
a
Mó
N>M>0 neu a>1
0<N<M neu 0<a<1
é
ê
ë
ŠLogarit hóa : N=M (M,N>0)Û lo
a
N=log
a
M
p/t chứa log
a
2
x ,log
a
x .Đặt t = log
a
x ;ko có đk của t
log
a
x=log
b
x( a¹b ;a,b>0) :
Lập luận suy ra x=1 là ngh duy nhất
log
a
f(x)=log
b
g(x): Dùng tính chất đơn điệu của h/s mũ và lôga .
Dùng bất đẳng thức đại số
PP7 : Dùng chiều biến thiên,min,max và đồ thị h/s .
Bài 3:
1)
2
x -6x-9
(2/3) <9/4
2)log
2
x+log
4
x+log
8
x=11
3)log
2
(x- 2) – 2 < 6log
(1/8)
(
3x-5
) 4)2
x
= 3
x/2
+ 1
5)9
x-1
+ 3 = 36.3
x-3
6)log
2
(x-1)-(1/2)log
2
(x
2
- 4)=1
7) 2.9
x
– 5m.6
x
+ 3m.4
x
>0 a)Giải khi m = 1
b)m = ? nghiệm đúng với mọi x
8)
2
x -2x-11
(1/2) <8
9)49
x
– 7
x+1
+ 6 = 0
10)m=? 4
x
– 2
x+2
+ m + 1 = 0 có 2 nghiệm phân biệt
11)lgx + 1 > 2lg(x+1) 12)4
x
+ 10
x
= 2.25
x
13)lg(x-2)+lg(x-3) = 1 – lg5 14)log(x- 3) = 2 – log50
15)log
2
(x
2
-3) – log
2
(6x -10) + 1 = 0 16)5.4
x
– 7.10
x
+ 2.25
x
= 0
17)2
7x-3/2
=
2
x +3x-4
4 2
18)log
1/2
(3x/2-1)=log
1/2
(2x
2
-5x+4)
19)
2 2
x +1 x
9 -3(3 +4)<0
20)log
1/2
(x
2
-4x+6) < - 2
21)4
x+3/2
+ 9
x =
6
x
+1 22)
2
2x -x-10
(1/2) >16
23)log
2
(x -3)- log
1/2
(x-1) < 3 24)1<
2
|x -x|
5
£25
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
Ôn tập hương trình, bất phương trình mũ và logarit - Trang 2
Ôn tập hương trình, bất phương trình mũ và logarit - Người đăng: handsomehaiht-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ôn tập hương trình, bất phương trình mũ và logarit 9 10 211