Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Kinh tế chính trị Trung cấp

Được đăng lên bởi qvnhiem-cm
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số câu hỏi và trả lời môn Kinh tế chính trị
Câu 1: Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của
sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên.
Bài làm:
1. Trước hết, để hiểu sản xuất hàng hoá, ta cần hiểu thế nào là kinh tế tự nhiên. Kinh tế tự
nhiên là kiểu sản xuất tự cung tự cấp, sản phẩm làm ra nhằm thoả mãn nhu cầu của người
trực tiếp sản xuất ra nó. Kiểu sản xuất này gắn liền với nền sản xuất nhỏ, lực lượng lao
động phát triển thấp, phân công lao động kém phát triển.
Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức sản xuất trong đó sản phẩm làm ra không phải để đáp
ứng nhu cầu của người trực tiếp sản xuất mà đáp ứng nhu cầu của XH thông qua trao đổi
mua bán.
2. Để sản xuất hàng hoá ra đời và tồn tại cần có hai điều kiện:
Thứ nhất là phải có sự phân công lao động XH, tức là có sự chuyên môn hoá sản xuất, phân
chia lao động XH vào các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác. Sự phân chia lao động XH sẽ
làm cho việc trao đổi sản phẩm trở nên tất yếu vì khi đó mỗi người khi đó sẽ chỉ sản xuất
một hay một vài sản phẩm trong khi họ có nhu cầu sử dụng nhiều loại sản phẩm khác nhau.
Do đó, tất yếu dẫn đến trao đổi mua bán. Sự phân công lao động cũng làm cho năng suất
lao động tăng lên, sản phẩm thặng dư ngày càng nhiều và trao đổi sản phẩm ngày càng
phổ biến.. Đây là tiền đề, cơ sở cho sản xuất hàng hoá.
Thứ hai là phải có sự tách biệt tương đối giữa những người sản xuất về mặt kinh tế, tức là
những người sản xuất trở thành những chủ thể sản xuất, độc lập nhất định. Do đó, sản
phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu hoặc do họ chi phối. Trong lịch sử, sự tách biệt này là do
chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất quy định còn trong nền sản xuất hiện đại, sự tách biệt này
còn do các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và sự tách rời giữa quyền sở hữu
và quyền sử dụng đối với tư liệu sản xuất quy định.
Đây là hai điều kiện cần và đủ của sản xuất hàng hoá. Thiếu một trong hai điều kiện trên sẽ
không có sản xuất hàng hoá.
3. So với sản xuất tự cung tự cấp thì sản xuất hàng hoá có những ưu thế hơn hẳn.
Do sản xuất hàng hoá dựa trên sự phân công lao động XH, chuyên môn hoá sản xuất nên
nó khai thác được những lợi thế tự nhiên, xã hội, kỹ thuật của từng người, từng cơ sở cũng
như từng vùng, từng địa phương. Đồng thời, sản xuất hàng hoá cũng tác động trở lại làm
cho phân công lao động XH, chuyên môn hoá sản xuất ngày càng tăng, mối quan hệ giữa
các ngành, các vùng ngày càng trở nên mở rộng, sâu sắc. Từ đó, làm cho năng suất lao
động tăng lên nhanh chóng, nhu cầu...
Một số câu hỏi và trả lời môn Kinh tế chính trị
Câu 1: Phân tích các i u ki n ra i c a s n xu t hàng hoá và nh ng u th c a đ đờ ư ế
s n xu t hàng hoá so v i kinh t t nhiên. ế
Bài làm:
1. Tr c h t, hi u s n xu t hàng hoá, ta c n hi u th nào là kinh t t nhiên. Kinh t t ướ ế để ế ế ế
nhiên là ki u s n xu t t cung t c p, s n ph m làm ra nh m tho mãn nhu c u c a ng i ườ
tr c ti p s n xu t ra nó. Ki u s n xu t này g n li n v i n n s n xu t nh , l c l ng lao ế ư
ng phát tri n th p, phân công lao ng kém phát tri n.độ độ
S n xu t hàng hoá là ki u t ch c s n xu t trong ó s n ph m làm ra không ph i áp đ ả để đ
ng nhu c u c a ng i tr c ti p s n xu t mà áp ng nhu c u c a XH thông qua trao i ườ ế đ đổ
mua bán.
2. s n xu t hàng hoá ra i và t n t i c n có hai i u ki n:Để đờ đ
Th nh t là ph i có s phân công lao ng XH, t c là có s chuyên môn hoá s n xu t, phân độ
chia lao ng XH vào các ngành, các l nh v c s n xu t khác. S phân chia lao ng XH s độ ĩ độ
làm cho vi c trao i s n ph m tr nên t t y u vì khi ó m i ng i khi ó s ch s n xu t đổ ế đ ườ đ
m t hay m t vài s n ph m trong khi h có nhu c u s d ng nhi u lo i s n ph m khác nhau.
Do ó, t t y u d n n trao i mua bán. S phân công lao ng c ng làm cho n ng su t đ ế đế đổ đ ũ ă
lao ng t ng lên, s n ph m th ng d ngày càng nhi u và trao i s n ph m ngày càng độ ă ư đổ
ph bi n.. ây là ti n , c s cho s n xu t hàng hoá. ế Đ đề ơ
Th hai là ph i có s tách bi t t ng i gi a nh ng ng i s n xu t v m t kinh t , t c là ươ đố ườ ế
nh ng ng i s n xu t tr thành nh ng ch th s n xu t, c l p nh t nh. Do ó, s n ườ độ đ đ
ph m làm ra thu c quy n s h u ho c do h chi ph i. Trong l ch s , s tách bi t này là do
ch t h u v t li u s n xu t quy nh còn trong n n s n xu t hi n i, s tách bi t nàyế độ ư ư đị đạ
còn do các hình th c s h u khác nhau v t li u s n xu t và s tách r i gi a quy n s h u ư
và quy n s d ng i v i t li u s n xu t quy nh. đố ư đị
ây là hai i u ki n c n và c a s n xu t hàng hoá. Thi u m t trong hai i u ki n trên sĐ đ đ ế đ
không có s n xu t hàng hoá.
3. So v i s n xu t t cung t c p ts n xu t hàng hoá có nh ng u th h n h n. ư ế ơ
Do s n xu t hàng hoá d a trên s phân công lao ng XH, chuyên môn hoá s n xu t nên đ
nó khai thác c nh ng l i th t nhiên, xã h i, k thu t c a t ng ng i, t ng c s c ng đượ ế ườ ơ ũ
nh t ng vùng, t ng a ph ng. ng th i, s n xu t hàng hoá c ng tác ng tr l i làm ư đị ươ Đ ũ đ ở ạ
cho phân công lao ng XH, chuyên môn hoá s n xu t ngày càng t ng, m i quan h gi a độ ă
các ngành, các vùng ngày càng tr nên m r ng, sâu s c. T ó, làm cho n ng su t lao đ ă
ng t ng lên nhanh chóng, nhu c u c a XH c áp ng y h n.độ ă đượ đ đ đ ơ
Trong n n s n xu t hàng hoá, quy mô s n xu t không còn b gi i h n b i ngu n l c và nhu
c u c a m i cá nhân, gia ình, m i c s , m i vùng mà nó c m r ng, d a trên c s đ ơ đượ ơ
nhu c u và ngu n l c XH. T ó, t o i u ki n cho vi c ng d ng nh ng thành t u KH – KT đ đ
vào s n xu t, thúc y s n xu t phát tri n, chuy n t s n xu t nh sang s n xu t l n. đẩ
Trong n n s n xu t hàng hóa, t n t i và s n xu t có lãi, ng i s n xu t ph i luôn luôn để ườ
n ng ng, c i ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t, nâng cao n ng su t lao ng, gi m chi ă độ ế ă độ
phí s n xu t, áp ng nhu c u và th hi u c a ng i tiêu dùng. Nh ó, l c l ng s n xu t đ ế ườ đ ượ
ngày càng phát tri n, n ng su t lao ng t ng, hi u qu kinh t ngày càng cao. ă độ ă ế
Ôn tập Kinh tế chính trị Trung cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập Kinh tế chính trị Trung cấp - Người đăng: qvnhiem-cm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Ôn tập Kinh tế chính trị Trung cấp 9 10 577