Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập lịch sử

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1147 lần   |   Lượt tải: 2 lần
OÂN TAÄP LÒCH SÖÛ
BAØI 19: Nhaân daân Vieät Nam choáng Phaùp xaâm löôïc (1858-1873)
Caâu 1:Tình hình Vieät Nam giöõa TH XIX, tröôùc cuoäc xaâm löôïc cuûa thöïc daân Phaùp?
-Giũa TK 19 VN là 1 quốc gia độc lập có chủ quyền song chế độ PK đã lâm vào khủng hoảng suy
yểu trầm trọng
+Kinh tế: nông nghiệp sa sút, công thương nghiệp đình đốn rất khó khăn đương đầu với kẻ thù
+Chính trị: khối đại đoàn kết bị rạn nức, làm ảnh hưởng đến sức mạnh đoàn kết dân tộc
+ Quân sự lạc hậu, chính sách đối ngọai sai lầm: “cấm đạo”, xua đuổi giáo sĩ.
+ Xã hội: các cuộc khởI nghĩa chống lại triều đình nổ ra khắp nơi.
Caâu 2: Nhöõng haønh ñoäng cuûa TDP chöùnt toû chuùng ñang raùo rieát xaâm löôïc nc ta?
-TBPT và pháp dòm ngó xâm nhập vào VN từ sớm bằng con đường buôn bán và truyền đạo
-P lợi dụng việc truyền đạo để xâm nhập vào VN
-1787 Bá Đa Lộc giúp Phap XL VN qua hiệp ước Vec Xai
-1857 napoleon IIIlập hội đồng nam kì chuẩn bị đánh VN
VN trước nguy cơ bị pháp xâm lược
* Nguyên nhân:
+ Việt Nam có vị trí chiến lược, giàu tài nguyên
+ Bành trướng của các nước phương Tây và Pháp
Việt Nam khó tránh khỏi một cuộc xâm lược của chúng
C aâu 3: Taïi sao thöïc daân Phaùp choïn Ñaø Naüng laøm muïc tieâu taán coâng ñaàu tieân?
- Ñaø Naüng laø vuøng ñaát giaøu coù, coù 2 caûng nc saâu vì vaäy maø taøu chgieán cuûa phaùp coù theå hd
deã daøng.
- Coù theå duøng Ñaø Naüng laøm baøn ñaïp taán coâng Hueá, naèm treân truïc giao thong Baéc- Nam
buoäc trieàu ñình nguyeãn phaûi ñaàu haøng vaø keát thöùc nhan cuoäc xaâm löôïc Vieät Nam.
- Laø nôi TDP xaây döïng giaùo daân Kitoâ, chuùng hy voïng dc nhaân dan uûng hoä.
Caâu 4: Nhaân xeùt veà cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp cuûa nhaân daân ta (1858)?
- Ngay từ khi Pháp xâm lược, nhân dân ta cùng quan quân triều đình nhà Nguyễn đã anh dũng đứng
lên đánh giặc, làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp buộc chúng phải
thực hiện kế hoạch “chinh phục từng gói nhỏ”.
- Tuy nhiên trong quá trình kháng chiến chống Pháp, triều đình nặng về phòng thủ, bỏ lỡ nhiều cơ
hội đánh Pháp. Trái lại nhân dân kháng chiến với tinh thần tích cực, chủ động rất cao, tự nguyện
đứng lên kháng chiến.
C aâu 5:Aâm möu cuûa TDP khi taán cong6 Gia Ñònh laø gì?
- Thaáy khoâng theå chieám dc ÑN, Phaùp quyeát ñònh taán coâng SG
Ôn tập lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập lịch sử - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ôn tập lịch sử 9 10 298