Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Lý Luận Nhà Nước và Pháp Luật

Được đăng lên bởi thanhkawa-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 4453 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Ôn tập
lý luận chung nhà nước và pháp luật
Mục lục
Lý luận chung về nhà nước
Câu 1:

Bản chất, đặc trưng, vai trò nhà nước

3

Câu 2:

Chức năng, hình thức, bộ máy nhà nước

6

Câu 3:

Bản chất, đặc điểm của nhà nước CHXHCN Việt Nam

10

Câu 4:

Hình thức nhà nước CHXHCN Việt Nam

13

Câu 5:

Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

16

Câu 6:

Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN

20

Câu 7:

Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam qua các bản Hiến
pháp

26

Câu 8:

29
Hệ thống chính trị Việt Nam

Câu 9:
Các chức năng cơ bản của nước CHXHCN Việt Nam
Câu 10:

33
II. Đặc trưng nhà nước.
- Đặc trưng nhà nước cho phép phân biệt nhà nước với tổ chức của xã
hội thị tộc bộ lạc; phân biệt với tổ chức chính trị xã hội khác.
- Đặc trưng nhà nước thể hiện vai trò, vị trí trung tâm của nhà nước
trong hệ thống chính trị.
5 đặc trưng:
1. Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt không còn hòa
nhập với dân cư trong chế độ thị tộc nữa mà hầu như tách rời khỏi xã hội. Quyền
lực công cộng này là quyền lực chung. Chủ thể là giai cấp thống trị chính trị, xã
hội.
Để thực hiện quyền lực quản lý xã hội, nhà nước phải có một tầng lớp
người chuyên làm nhiệm vụ quản lý, lớp người này được tổ chức thành các cơ quan
nhà nước và hình thành một bộ máy đại diện cho quyền lực chính trị có sức mạnh
cưỡng chế duy trì địa vị giai cấp thống trị, bắt giai cấp khác phục tùng theo ý chí
của giai cấp thống trị.
2. Nhà nước phân chia dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ
không phụ thuộc vào chính kiến, nghề nghiệp, huyết thống, giới tính... Việc phân
chia này quyết định phạm vi tác động của nhà nước trên quy mô rộng lớn nhất và
dẫn đến hình thành cơ quan quản lý trong bộ máy nhà nước. Không một tổ chức xã
hội nào trong xã hội có giai cấp lại không có lãnh thổ riêng của mình.
Lãnh thổ là dấu hiệu đặc trưng của nhà nước. Nhà nước thực thi quyền
lực trên phạm vi toàn lãnh thổ. Mỗi nhà nước có một lãnh thổ riêng, trên lãnh thổ
ấy lại phân thành các đơn vị hành chính như tỉnh, quận, huyện, xã,... Dấu hiệu lãnh
thổ xuất hiện dấu hiệu quốc tịch.
3. Nhà nước có chủ quyền quốc gia: Nhà nước là một tổ chức quyền lực
có chủ quyền. Chủ quyền quốc gia mang nội dung chính trị pháp lý thể hiện ở
quyền tự quyết của nhà nước về chính sách đối nội và đối ngoại không phụ thuộc
yếu tố bên ngoài.
Chủ quyền quốc gia có tính tối cao, không tách rời nhà nước. Thể hiện
quyền lực nhà nước có hiệu lực trên toàn đất nước, đối với tất cả dân cư và tổ chức
xã hội, không trừ một ai.
4. Nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện sự...
Ôn tập
lý luận chung nhà nước và pháp luật
Mục lục
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:
Câu 10:
Câu 11:
Câu 12:
Câu 13:
Câu 14:
Câu 15:
Câu 16:
Câu 17:
Câu 18:
Câu 19:
Lý luận chung về nhà nước
Bản chất, đặc trưng, vai trò nhà nước
Chức năng, hình thức, bộ máy nhà nước
Bản chất, đặc điểm của nhà nước CHXHCN Việt Nam
Hình thức nhà nước CHXHCN Việt Nam
Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam
Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN
Tổ chức bộ máy nnước Việt Nam qua các bản Hiến
pháp
Hệ thống chính trị Việt Nam
Các chức năng cơ bản của nước CHXHCN Việt Nam
Lý luận chung về pháp luật
Sự hình thành, bản chất, giá trị xã hội, các thuộc tính cơ
bản của pháp luật
Hình thức, chức năng, các mối liên hệ, nguồn của pháp
luật
Bản chất, đặc điểm cơ bản của pháp luật Việt Nam. Các
mối liên hệ
luận thực trạng của hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật
Xu hướng cơ bản phát triển pháp luật
Quan hệ pháp luật
Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật
ý thức pháp luật
Cơ chế điều chỉnh pháp luật
3
6
10
13
16
20
26
29
33
37
40
45
46
49
52
56
59
64
Phần I: Lý luận chung về nhà nước
Câu 1: Bản chất, đặc trưng, vai trò của nhà nước.
I. Bản chất nhà nước:
- Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác khẳng định: nhà nước, xét v bản
chất, trước hết một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp
khác, là bộ máy duy trì sự thống trị giai cấp.
- Tính giai cấp:
Trong xã hội có giai cấp đối kháng, sự thống trị của giai cấp này đối với
giai cấp khác thể hiện trên 3 mặt: kinh tế, chính trị, tư tưởng.
Muốn đạt được hiệu quả thống trị, giai cấp thống trị sử dụng nhà nước
như là một công cụ sắc bén nhất, thông qua n nước, quyền lực kinh tế đủ sức
mạnh để duy trì quan hệ bóc lột. Có trong tay công cụ nhà nước, giai cấp chiếm ưu
thế về kinh tế bảo vệ quyền sở hữu của mình, đàn áp được sự phản kháng của giai
cấp bị bóc lột. Trở thành giai cấp thống trị về chính trị.
Thông qua nhà nước giai cấp thống trị tổ chức thực hiện quyền lực
chính trị của mình. Hợp pháp hóa ý chí của giai cấp mình thành ý chí của nhà nước,
buộc các giai cấp khác phải tuân theo trật tự phù hợp với lợi ích của giai cấp thống
trị.
Nắm quyền lực kinh tế chính trị bằng con đường nhà nước, giai cấp
thống trị xây dựng hthống tưởng giai cấp mình thành h tưởng thống trị
hội buộc các giai cấp khác lệ thuộc về tư tưởng.
Nhà nước mang bản chất giai cấp sâu sắc vì nó củng cố và bảo vệ lợi ích
của giai cấp thống trị.
dụ:. Nhà nước chiếm hữu lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước
sản: nnước đặc điểm chung bộ máy đặc biệt duy trì sự thống trị vchính
trị, kinh tế, tưởng của thiểu số đối với đông đảo quần chúng lao động, thực hiện
chuyên chính của giai cấp bóc lột.
. Nhà nước XHCN là bộ máy củng cố địa vị thống trị và bảo vệ lợi ích
của giai cấp công nhân nhân dân lao động, đảm bảo sự thống trị của đa số đối
với thiểu số.
- Tính xã hội:
+ Một nhà nước không tồn tại nếu chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp
thống trịkhông tính đến lợi ích, nguyện vọng, ý chí của các giai cấp khác trong
hội. Ngoài cách bộ máy duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai
cấp khác, nhà nước còn là tổ chức quyền lực công, là phương thức tổ chức đảm bảo
lợi ích chung của xã hội.
+ Nhà nước giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong xã hội, đảm bảo
các giá trị hội đã đạt được, bảo đảm hội trật tự, ổn định phát triển, thực
hiện chức ng này hoặc chức năng khác phù hợp yêu cầu của hội, cũng đảm
bảo lợi ích nhất định của các giai cấp trong chừng mực lợi ích đó không đối lập găy
gắt với lợi ích giai cấp thống trị.
* Trong bản chất nhà nước, tính giai cấp hội của nhà nước luôn
luôn thống nhất với nhau.
-Trong các nhà nước khác nhau hoặc trong cùng một nhà nước, ở những
giai đoạn phát triển khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố khách quan (tương quan
lực lượng giai cấp, đảng phái...) các yếu tố chủ quan (quan điểm, nhận thức,
trình độ văn hóa...) bản chất nhà nước được thể hiện khác nhau.
dụ: Trong nhà nước Việt Nam, trong điệu kiện đổi mới đất nước,
kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ng cao, nhà nước quan tâm thực hiện các
chính sáchhội nhiều hơn so với thời kỳ chiến tranh, thời kỳ bao cấp, chính sách
đối với thương binh, liệt sỹ, xóa đói, giảm nghèo...
II. Đặc trưng nhà nước.
- Đặc trưng nhà nước cho phép phân biệt nhà nước với tổ chức của
hội thị tộc bộ lạc; phân biệt với tổ chức chính trị xã hội khác.
- Đặc trưng nhà nước thể hiện vai trò, vị trí trung tâm của nhà nước
trong hệ thống chính trị.
5 đặc trưng:
1. Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt không còn hòa
nhập với dân trong chế độ thị tộc nữa hầu ntách rời khỏi hội. Quyền
lực công cộng này quyền lực chung. Chủ thể giai cấp thống trị chính trị,
hội.
Để thực hiện quyền lực quản hội, nhà nước phải có một tầng lớp
người chuyên làm nhiệm vụ quản lý, lớp người này được tổ chức thành các cơ quan
nhà nước và hình thành một bộ máy đại diện cho quyền lực chính trị sức mạnh
cưỡng chế duy trì địa vị giai cấp thống trị, bắt giai cấp khác phục tùng theo ý chí
của giai cấp thống trị.
2. N nước phân chia dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ
không phụ thuộc vào chính kiến, nghề nghiệp, huyết thống, giới tính... Việc phân
chia này quyết định phạm vi tác động của nhà nước trên quy rộng lớn nhất
dẫn đến hình thành cơ quan quảntrong bộ máy nhà nước. Không một tổ chức xã
hội nào trong xã hội có giai cấp lại không có lãnh thổ riêng của mình.
Lãnh thổ là dấu hiệu đặc trưng của nhà nước. Nhà nước thực thi quyền
lực trên phạm vi toàn lãnh thổ. Mỗi nhà nước một lãnh thổ riêng, trên lãnh thổ
ấy lại phân thành các đơn vị hành chính như tỉnh, quận, huyện, xã,... Dấu hiệu lãnh
thổ xuất hiện dấu hiệu quốc tịch.
3. Nhà nước có chủ quyền quốc gia: Nhà nước là một tổ chức quyền lực
chủ quyền. Chủ quyền quốc gia mang nội dung chính trị pháp th hiện
quyền tự quyết của nhà nước về chính sách đối nội đối ngoại không phụ thuộc
yếu tố bên ngoài.
Chủ quyền quốc gia tính tối cao, không tách rời nhà nước. Thể hiện
quyền lực nhà nước có hiệu lực trên toàn đất nước, đối với tất cả dân cư và tổ chức
xã hội, không trừ một ai.
4. Nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện sự quản lý bắt buộc đối với
mọi công dân. lực lượng đại diện hội, phương tiện cưỡng chế. Nhà nước
thực hiện sự quản lý của mình đối với công dân của đất nước. Các quy định của nhà
nước đối với công dân thể hiện trong pháp luật do nhà nước ban hành. Mối quan hệ
nhà nước và pháp luật: Không thể n nước thiếu pháp luật ngược lại.
Trong xã hội chỉ nhà nước có quyền ban hành pháp luật, các tổ chức khác không có
quyền này và chính nhà nước bảo đảm cho pháp luật được thực thi trong cuộc sống.
5. Nhà nước quy định thực hiện thu các loại thuế dưới hình thức bắt
buộc: quyết định thực hiện thu thuế để bổ sung nguồn ngân sách nhà nước, làm
kinh p xây dựng duy trì sở vật chất kỹ thuật, trả lương cho cán bộ công
chức. Dưới góc độ thuế nhà nước gắn chặt với hội dân chứ không ch rời.
Cần phải xây dựng một chính sách thuế đúng đắn, công bằng hợp lý, đơn
giản,tiện lợi.
- Định nghĩa nhà nước: Nhà nước một tổ chức đặc biệt của quyền lực
chính trị, có bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế thực hiện chức năng quản
hội nhằm thể hiện bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị trong
hội giai cấp đối kháng, của giai cấp công nhân nhân dân lao động dưới sự
lãnh đạo của Đảng cộng sản trong xã hội xã hội chủ nghĩa.
III. Vai trò của nhà nước:
1. Nhà nước và kinh tế.
- Nhà nước được quy định bởi kinh tế, do điều kiện kinh tế quyết định.
Từ sự xuất hiện của nhà nước, bản chất, chức năng, hình thức, bộ máy nhà nước
đều phụ thuộc vào đòi hỏi khách quan của cơ sở kinh tế.
1
Ôn tập Lý Luận Nhà Nước và Pháp Luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập Lý Luận Nhà Nước và Pháp Luật - Người đăng: thanhkawa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Ôn tập Lý Luận Nhà Nước và Pháp Luật 9 10 258