Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn Hóa học lớp 8

Được đăng lên bởi kami200908
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN THI HỌC KỲ I 2009 – 2010
MÔN: HÓA HỌC LỚP 8
Họ và tên :
Lớp:

I. LÝ THUYẾT

A.Chương 1:
1.Chất và vật thể:
- Vật thể là những vật tồn tại xung quanh chúng ta.có 2 loại vật thể;
+ Vật thể tự nhiên: cây bang,cây mai…
+ Vật thể nhân tạo: viên phấn, cây đinh….
- Chất là chất liệu tạo nên vật thể
2. Chất tinh khiết là gì? Chất tinh khiết là chất không lẫn tạp chất hay còn gọi là
nguyên chất.
Vd: nước cất
3. Hỗn hợp là gì? Hỗn hợp gồm nhiều chất trộn lẫn vào nhau.
Vd:nước chanh, nước mắm…
4 Nguyên tử là gì? Nguyên tử là các hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.
5 Cấu tạo và đặc điểm nguyên tử?
- Cấu tạo: nguyên tử được cấu tạo bởi vỏ nguyên tử và hạt nhân.
+ Vỏ nguyên tử: được tạo bởi 1 hay nhiều electron,kí hiệu là e và mang điện tích
âm(-)
+ Hạt nhân:được tạo bời 2 loại hạt proton (p) và notron (n)
- Đặc điểm: nguyên tử trung hòa về điện nên số e = số p
6 Nguyên tố hóa học là gì? Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton
trong hạt nhân.
7 . Kí hiệu hóa học để làm gì? Kí hiệu hóa học cho biết:
- Tên nguyên tố
- Chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó
- Nguyên tử khối của nguyên tố đó.
Vd:kí hiêu hóa học của O sẽ cho biết:
Tên nguyên tố là oxi
Một nguyên tử oxi
Nguyên tử khối là 16
8 Đơn chất là gì? Đơn chất là chất do một nguyên tố hóa học cấu tạo nên.
Vd: Fe, Cu, Zn, Ca, C ……..
9 Hợp chất là gì? Hợp chất là chất do nhiều nguyên tố hóa học cấu tạo nên.

Vd: HCl, Al2O3, FeO, H2S, CuO,H2SO4………
10. Công thức hóa học là gì? Cho biết ý nghĩa của công thức hóa học?
- Công thức hóa học dung biểu diễn chất,gồm kí hiệu hóa học(đơn chất) hay hai, ba…
kí hiệu (hợp chất) và chỉ số ở chân mỗi kí hiệu.
- Ý nghĩa:công thức hóa học cho biết:
+Nguyên ti61 tạo ra chất
+ Số nguyên tử của mỗi nguyên tố
+ Phân tử khối của chất
10. Phát biểu quy tắc hóa trị?
Trong hợp chất hai nguyên tố, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích
của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia
Tổng quát AxBy
a.x = b.y
Trong đó : a: hóa trị của nguyên tố A
b: hóa trị của nguyên tố B
Vd:hợp chất Na2O thì Na có hóa trị I và O có hóa trị II
Tacó : I.2 = II.1

B. Chương 2:
1. Hiện tượng vật lý là gì? Hiện tượng vật lý là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ
nguyên là chất ban đầu.Vd: nước lỏng (H2O) hóa hơi vẫn là H2O
2. Hiện tượng hóa học là gí? Hiện tượng hóa học là hiện tượng chất biến đối có tạo ra
chất khác. Vd;sắt bị oxi hóa thành oxit sắt(Fe2O3)
3. Phản ứng hóa học là gì? Phản ứng hóa học là sự biến đổi chất này thành chất khác
theo một quá trính.
- Trong phản ứng hóa học, chất ban ...
ÔN THI HỌC KỲ I 2009 – 2010
MÔN: HÓA HỌC LỚP 8
Họ và tên :
Lớp:
I. LÝ THUYẾT
A.Chương 1:
1.Chất và vật thể:
- Vật thể là những vật tồn tại xung quanh chúng ta.có 2 loại vật thể;
+ Vật thể tự nhiên: cây bang,cây mai…
+ Vật thể nhân tạo: viên phấn, cây đinh….
- Chất là chất liệu tạo nên vật thể
2. Chất tinh khiết gì? Chất tinh khiết chất không lẫn tạp chất hay còn gọi là
nguyên chất.
Vd: nước cất
3. Hỗn hợp là gì? Hỗn hợp gồm nhiều chất trộn lẫn vào nhau.
Vd:nước chanh, nước mắm…
4 Nguyên tử là gì? Nguyên tử là các hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.
5 Cấu tạo và đặc điểm nguyên tử?
- Cấu tạo: nguyên tử được cấu tạo bởi vỏ nguyên tử và hạt nhân.
+ Vỏ nguyên tử: được tạo bởi 1 hay nhiều electron,kí hiệu e mang điện tích
âm(-)
+ Hạt nhân:được tạo bời 2 loại hạt proton (p) và notron (n)
- Đặc điểm: nguyên tử trung hòa về điện nên số e = số p
6 Nguyên tố hóa học gì? Nguyên tố hóa học những nguyên tử cùng số proton
trong hạt nhân.
7 . Kí hiệu hóa học để làm gì? Kí hiệu hóa học cho biết:
- Tên nguyên tố
- Chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó
- Nguyên tử khối của nguyên tố đó.
Vd:kí hiêu hóa học của O sẽ cho biết:
Tên nguyên tố là oxi
Một nguyên tử oxi
Nguyên tử khối là 16
8 Đơn chất là gì? Đơn chất là chất do một nguyên tố hóa học cấu tạo nên.
Vd: Fe, Cu, Zn, Ca, C ……..
9 Hợp chất là gì? Hợp chất là chất do nhiều nguyên tố hóa học cấu tạo nên.
Ôn tập môn Hóa học lớp 8 - Trang 2
Ôn tập môn Hóa học lớp 8 - Người đăng: kami200908
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ôn tập môn Hóa học lớp 8 9 10 211