Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi thuynguyen-160692
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1863 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
Câu 1: Trình bày nguồn gốc ra đời và bản chất của tiền tệ
I. Nguồn gốc của tiền tệ
Tiền tệ không xuất hiện đồng thời nhưng nó gắn liền với nền xản xuất và trao đổi hàng hóa. Khi sản
xuất và trao đổi hàng hóa đã phát triển đến một trình độ nhất định thì giá trị của hàng hóa mới được biểu
hiện bằng tiền, lúc này mới có sự xuất hiện của tiền tệ, trải qua 4 hình thái giá trị:
1. Hình thái giá trị giản đơn (ngẫu nhiên)
Giá trị tương đối của một vật được biểu hiện ở giá trị sử dụng của một vật khác duy nhất đóng vai trò
là vật ngang giá (vật ngang giá đơn nhất).Quan hệ trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên.
VD: 1 đấu chè = 2 vuông vải
2. Hình thái giá trị mở rộng (đầy đủ)
Giá trị của một vật được biểu hiện ở giá trị sử dụng của nhiều hàng hóa khác có tác dụng là vật ngang
giá (vật ngang giá đặc thù).Tuy nhiên trao đổi vẫn mang tính chất trực tiếp (H – H).
¿ 2 vuông vải
1tấm da thú ¿ 1 đấu chè
VD:
¿ 3 cái áo

{

3. Hình thái chung
Tất cả các hàng hóa biểu hiện giá trị của mình ở một hàng hóa đóng vai trò là vật ngang giá (vật
ngang giá phổ biến).
Ở hình thái này hàng hóa được trao đổi gián tiếp thông qua vật ngang giá phổ biến được chọn theo
phong tục, tập quán với nhiều hàng hóa khác nhau.
¿
2
vuông
vải=¿
1đấu
chè=¿3
cáiáo=¿ 1 tấm dathú
VD:
¿
4. Hình thái tiền tệ
Khi thị trường mở rộng dẫn tới có nhiều vật ngang giá gây khó khăn cho lưu thông và trao đổi hàng
hóa, chính các vật ngang giá này đã đấu tranh bài trừ lẫn nhau.
Lúc này vật ngang giá bằng kim loại trở nên phổ biến và vàng đã chiếm ưu thế tuyệt đối để trở thành
vật ngang giá chung. Với tư cách là vật ngang giá chung, vàng đã trở thành tiền tệ.
Như vậy, nguồn gốc của tiền tệ chính là hàng hóa, nó vừa có giá trị vừa có giá trị sử dụng. Tiền tệ
còn có giá trị sử dụng đặc biệt: tiền tệ là thước đo giá trị và là phương tiện trao đổi chung cho cả thế
giới hàng hóa.
II. Bản chất của tiền tệ
Tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt, đóng vai trò là vật ngang giá chung để đo lường và biểu hiện
giá trị của tất cả các hàng hóa khác, là phương tiện lưu thông, phương tiện cất trữ và phương tiện thanh
toán. Tiền tệ là một phạm trù kinh tế - lịch sử gắn liền với sự phát sinh phát triển và tồn tại của nền sản
xuất và trao đổi hàng hóa.
Tiền tệ chứa đựng và biểu hiện các quan hệ xã hội, đó là quan hệ giữa người với người trong các chế
độ xã hội tồn tại sản xuất và trao đổi hàng hóa. Tiền tệ nằm trong tay giai cấp nào nó sẽ phục vụ cho mục
đích và quyền lợi của giai cấp đó.
C...
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
Câu 1: Trình bày nguồn gốc ra đời và bản chất của tiền tệ
I. Nguồn gốc của tiền tệ
Tiền tệ không xuất hiện đồng thời nhưng gắn liền với nền xản xuấttrao đổi hàng hóa. Khi sản
xuất trao đổi hàng hóa đã phát triển đến một trình độ nhất định thì giá trị của hàng hóa mới được biểu
hiện bằng tiền, lúc này mới có sự xuất hiện của tiền tệ, trải qua 4 hình thái giá trị:
1. Hình thái giá trị giản đơn (ngẫu nhiên)
Giá trị tương đối của một vật được biu hiện ở giá trị sử dụng của một vật khác duy nhất đóng vai trò
là vật ngang giá (vật ngang giá đơn nhất).Quan hệ trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên.
VD: 1 đấu chè = 2 vuông vải
2. Hình thái giá trị mở rộng (đầy đủ)
Giá trị của một vật được biểu hiện ở giá trị sử dụng của nhiều hàng hóa khác có tác dụng là vật ngang
giá (vật ngang giá đặc thù).Tuy nhiên trao đổi vẫn mang tính chất trực tiếp (H – H).
VD:
1tấm da thú
{
¿2 vuông vải
¿1 đấuchè
¿3 cái áo
3. Hình thái chung
Tất cả các hàng hóa biểu hiện giá trị của mình một hàng hóa đóng vai t vật ngang giá (vật
ngang giá phổ biến).
hình thái này hàng hóa được trao đổi gián tiếp thông qua vật ngang giá phổ biến được chọn theo
phong tục, tập quán với nhiều hàng hóa khác nhau.
VD:
¿
2 vuôngvải=¿1đấu chè=¿3 cáiáo=¿1 tấm dathú
¿
4. Hình thái tiền tệ
Khi thị trường mở rộng dẫn tới nhiều vật ngang giá gây khó khăn cho lưu thông trao đổi hàng
hóa, chính các vật ngang giá này đã đấu tranh bài trừ lẫn nhau.
Lúc này vật ngang giá bằng kim loại trở nên phổ biến và vàng đã chiếm ưu thế tuyệt đối để trở thành
vật ngang giá chung. Với tư cách là vật ngang giá chung, vàng đã trở thành tiền tệ.
Như vậy, nguồn gốc của tiền tệ chính hàng hóa, vừa giá trị vừa giá trị sử dụng. Tiền tệ
còn giá trị sử dụng đặc biệt: tiền tệ thước đo giá trị phương tiện trao đổi chung cho cả thế
giới hàng hóa.
II. Bản chất của tiền tệ
Tiền tệ một loại hàng hóa đặc biệt, đóng vai trò vật ngang giá chung để đo lường biểu hiện
giá trị của tất c các hàng hóa khác, phương tiện lưu thông, phương tiện cất trữ phương tiện thanh
toán. Tiền tệ một phạm trù kinh tế - lịch sử gắn liền với s phát sinh phát triển và tồn tại của nền sản
xuất và trao đổi hàng hóa.
Tiền tệ chứa đựng và biểu hiện các quan hệ xã hội, đóquan hệ giữa người với người trong các chế
độ xã hội tồn tại sản xuất và trao đổi hàng hóa. Tiền tệ nằm trong tay giai cấp nào nó sẽ phục vụ cho mục
đích và quyền lợi của giai cấp đó.
Câu 2: Trình bày các hình thái của tiền tệ
1. Hóa tệ
Hóa tệ tức là tiền bằng hàng hóa.Đâyhình thái đầu tiên của tiền tệ và được sử dụng trong một thời
gian dài, được chia làm 2 loại hóa tệ kim loại hóa tệ không phải bằng kim loại.
Hóa tệ tiền tệ giá trị của đồng tiền phụ thuộc vào trọng lượng của nó.Đồng tiền vàng trọng
lượng cao thì nó có giá trị lớn và ngược lại.
2. Tín tệ
Tín tệ là loại tiền bản thân nó khônggiá trị, song nhờ sự tín nhiệm của mọi người màđược
sử dụng trong lưu thông. Tín tệ ra đời cùng với hệ thống ngân hàng do ngân hàng phát hành, tín tệ
nhiều loại như kỳ phiếu ngân hàng, séc, tiền giấy,…
Tiền giấy đại biểu cao nhất dễ chấp nhận nhất của loại hình tín tệ, được chia làm 2 loại tiền
giấy khả hoántiền giấy bất khả hoán.
Tiền giấy khả hoán loại tiền được chuyển đổi ra vàng tiền giấy bất khả hoán tiền giấy không
được chuyển đổi ra vàng.
Study To Successfully
1
Ôn tập môn tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn tài chính tiền tệ - Người đăng: thuynguyen-160692
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Ôn tập môn tài chính tiền tệ 9 10 732