Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập oxit, axit,bazo,muoi

Được đăng lên bởi Võ Viết Chương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện tập về Oxit, Axit, Bazo, muối
Bài 1: Cho m gam hỗn hợp A gồm Fe và Fe 2O3 theo tỷ lệ mol
1:1 tác dụng với HCl dư tạo thành dung dịch B. Biết rằng khi cô
cạn dung dịch B thì thu được 4,52 g chất rắn.
a)
b)
c)

Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
Tính tính thể tích khí H2 ở đktc.
Tính giá trị của m.

Bài 2: Cho hỗn hợp A gồm Fe và Mg có khối lượng là 12,8 g.
Cho hỗn hợp A tác dụng với V ml dung dịch H2SO4 1M vừa đủ thì
thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch B.
a)
b)
c)

Tính % theo khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp A và
tính V.
Tính CM các chất trong dung dịch B ( giả sử thể tích dung
dịch không đổi).
Cho dung dịch B tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch
Ba(OH)2 a (M) thu được kết tủa C. Nung C trong không khí
tới khối lượng không đổi được chất rắn E. Tính a và khối
lượng của E.

Bài 3: Nung m gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 thu được
6,72 lít CO2 (đktc) và 13,6 gam chất rắn.
a)
b)
c)

d)

Viết các PTHH và tính khối lượng CaO và MgO.
Tính giá trị của m.
Hấp thụ hoàn toàn lượng CO2 ở trên vào 250 ml dung dich
NaOH 2M được dung dich A, cô cạn ở nhiệt độ thấp thu
được những chất gì tính khối lượng mỗi chất.
Nếu cô cạn dung dịch A ở nhiệt độ cao thì thu được chất
nào? Khối lượng bao nhiêu gam?

Bài 4: Một ống sứ chứa 4,72 gam một hỗn hợp A gồm 3 chất là
Fe, FeO và Fe2O3. Nung nóng ống ở nhiệt độ cao rồi cho dòng
khí H2 dư đi qua. Dẫn khí và hơi sau phản ứng đi qua bình đựng
H2SO4 đặc. Sau phản ứng kết thúc khối lượng bình đựng H2SO4
tăng 0,9 gam. Cũng lấy 4,72 gam hhA cho tác dụng với dd HCl
1M dư thì thu được 0,672 lít H2 (đktc)
a)
b)
c)

Viết PTHH xảy ra.
Tính khối lượng mỗi chất trong A.
Tính thể tích dung dịch HCl 1M tối thiểu đã dùng.

Bài 5: Có một hỗn hợp khí A gồm 0,3 mol CO2, 0,5 mol SO2, 0,2
mol O2, và 1 mol N2
a)
b)

Tính tỉ khối của A so với Hidro
Cho hỗn hợp A đi qua nước vôi trong dư thu được m gam
kết tủa và còn lại V lít khí ở đktc. Xác định m và V.

Bài 6: Cho 11,2 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CO2 và SO2 có tỉ khối
so với hidro là 24.
a)
b)

Xác định số mol từng chất trong hỗn hợp A
Tính V dd NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 2,24 lít khí
hỗn hợp A (đktc)

Bài 7: Dẫn V lít (đktc) khí CO vào ống sứ chứa 4,8g Fe 2O3 nung
nóng. Phản ứng xong thu được chất rắn là kim loại sắt và hỗn
hợp khí A có tỉ khối so với hidro là 20. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí
này vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Viết
phương trình phản ứng và tìm m,V.
Bài tập về nhà
1.Hoµ tan 16,2 gam ZnO vµo 400gam dd HNO3 15% thu ®îc dd A
a. TÝnh khèi lîng axi...
Luyện tập về Oxit, Axit, Bazo, muối
Bài 1: Cho m gam hỗn hợp A gồm Fe và Fe
2
O
3
theo tỷ lệ mol
1:1 tác dụng với HCl dư tạo thành dung dịch B. Biết rằng khi cô
cạn dung dịch B thì thu được 4,52 g chất rắn.
a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
b) nh tính thể tích khí H
2
ở đktc.
c) Tính giá trị của m.
Bài 2: Cho hỗn hợp A gồm Fe và Mg có khối lượng là 12,8 g.
Cho hỗn hợp A tác dụng với V ml dung dịch H
2
SO
4
1M vừa đủ thì
thu được 8,96 lít khí H
2
(đktc) và dung dịch B.
a) Tính % theo khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp A và
tính V.
b) nh C
M
các chất trong dung dịch B ( giả sử thể tích dung
dịch không đổi).
c) Cho dung dịch B tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch
Ba(OH)
2
a (M) thu được kết tủa C. Nung C trong không khí
tới khối lượng không đổi được chất rắn E. Tính a và khối
lượng của E.
Bài 3: Nung m gam hỗn hợp 2 muối CaCO
3
và MgCO
3
thu được
6,72 lít CO
2
(đktc) và 13,6 gam chất rắn.
a) Viết các PTHH và tính khối lượng CaO và MgO.
b) nh giá trị của m.
c) Hấp thụ hoàn toàn lượng CO
2
ở trên vào 250 ml dung dich
NaOH 2M được dung dich A, cô cạn ở nhiệt độ thấp thu
được những chất gì tính khối lượng mỗi chất.
d) Nếu cô cạn dung dịch A ở nhiệt độ cao thì thu được chất
nào? Khối lượng bao nhiêu gam?
Bài 4: Một ống sứ chứa 4,72 gam một hỗn hợp A gồm 3 chất là
Fe, FeO và Fe
2
O
3
. Nung nóng ống ở nhiệt độ cao rồi cho dòng
khí H
2
dư đi qua. Dẫn khí và hơi sau phản ứng đi qua bình đựng
H
2
SO
4
đặc. Sau phản ứng kết thúc khối lượng bình đựng H
2
SO
4
tăng 0,9 gam. Cũng lấy 4,72 gam hhA cho tác dụng với dd HCl
1M dư thì thu được 0,672 lít H
2
(đktc)
a) Viết PTHH xảy ra.
b) nh khối lượng mỗi chất trong A.
c) Tính thể tích dung dịch HCl 1M tối thiểu đã dùng.
Ôn tập oxit, axit,bazo,muoi - Trang 2
Ôn tập oxit, axit,bazo,muoi - Người đăng: Võ Viết Chương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ôn tập oxit, axit,bazo,muoi 9 10 138