Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập pháp luật

Được đăng lên bởi Trần Lê
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 19991 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Loan

Page 1

19/03/2013

Câu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật. (lấy ví dụ
minh họa)
Câu 2: Phân tích nguồn gốc, bản chất, vai trò của pháp luật.
Câu 3: Quan hệ pháp luật là gì? Phân tích thành phần của quan hệ pháp luật (Lấy ví dụ
minh họa).
Câu 4: Phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước.
Câu 5: Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Trình bày hệ thống các văn bản quy phạm pháp
luật ở nước ta hiện nay.
Câu 6: Vi phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật (Lấy ví dụ
minh họa).
Câu 7: Trình bày khái niệm, đặc điểm và các loại trách nhiệm pháp lý.
Câu 8: Pháp chế xã hội chủ nghĩa là gì? Trình bày những yêu cầu cơ bản và vấn đề tăng
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Câu 9: Tội phạm là gì? Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm (Lấy ví dụ minh họa).
Câu 10: Hình phạt là gì? Trình bày hệ thống các loại hình phạt được quy định trong tại Bộ
luật hình sự.
Câu 11: Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng hình sự ?
phân tích các giai đoạn tố tụng hình sự.
Câu 12: Quan hệ pháp luật dân sự là gì? Phân tích cơ cấu của quan hệ pháp luật dân sự
(lấy ví dụ minh họa).
Câu 13: Quyền sở hữu là gì? Trình bày nội dung quyền sở hữu và các hình thức sở hữu
được quy định tại Bộ luật hình sự ( lấy ví dụ minh họa).
Câu 14: Thừa kế là gì? Phân tích những nội dung chính của thừa kế theo di chúc được quy
định tại Bộ luật dân sự (lấy ví dụ minh họa).
Câu 15: Hợp đồng dân sự là gì? Phân tích chủ đề, hình thức, nội dung ký kết hợp đồng dân
sự.
Câu 16: Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng dân sự
và trình tự thủ tục giải quyết vụ án dân sự.
Câu 17: Thừa kế là gì? Phân tích những nội dung chính của thừa kế theo pháp luật được
quy định tại Bộ luật dân sự (lấy ví dụ minh họa).
Câu 18: Doanh nghiệp và kinh doanh là gì ? Trình bày khái niệm, đặc điểm của doanh
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân
Câu 19 : Doanh nghiệp và kinh doanh là gì ? Trình bày khái niệm, đặc điểm của hợp tác xã
và công ty.
Câu 20: Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật hôn nhân và gia
đình. Phân tích những điều kiện kết hôn được quy định tại luật hôn nhân và gia đình
Câu 21: Doanh nghiệp và kinh doanh là gì ? Trình bày khái niệm, đặc điểm của doanh
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.
câu 22: Đặc trưng của nhà nước?
Câu 23: Khái niệm, nội dung và phạm vi áp dụng của trách nhiệm hành chính
Câu 24: Tổ chức và thủ tục tài phán hành chính
Câu 25: Đặc điểm quan hệ...
Loan Page 1 19/03/2013
Câu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật. (lấy ví dụ
minh họa)
Câu 2: Phân tích nguồn gốc, bản chất, vai trò của pháp luật.
Câu 3: Quan hệ pháp luật là gì? Phân tích thành phần của quan hệ pháp luật (Lấy ví dụ
minh họa).
Câu 4: Phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước.
Câu 5: Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Trình bày hệ thống các văn bản quy phạm pháp
luật ở nước ta hiện nay.
Câu 6: Vi phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật (Lấy ví dụ
minh họa).
Câu 7: Trình bày khái niệm, đặc điểm và các loại trách nhiệm pháp lý.
Câu 8: Pháp chế xã hội chủ nghĩa là gì? Trình bày những yêu cầu cơ bản và vấn đề tăng
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Câu 9: Tội phạm là gì? Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm (Lấy ví dụ minh họa).
Câu 10: Hình phạt là gì? Trình bày hệ thống các loại hình phạt được quy định trong tại Bộ
luật hình sự.
Câu 11: Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng hình sự ?
phân tích các giai đoạn tố tụng hình sự.
Câu 12: Quan hệ pháp luật dân sự là gì? Phân tích cơ cấu của quan hệ pháp luật dân sự
(lấy ví dụ minh họa).
Câu 13: Quyền sở hữu là gì? Trình bày nội dung quyền sở hữu và các hình thức sở hữu
được quy định tại Bộ luật hình sự ( lấy ví dụ minh họa).
Câu 14: Thừa kế là gì? Phân tích những nội dung chính của thừa kế theo di chúc được quy
định tại Bộ luật dân sự (lấy ví dụ minh họa).
Câu 15: Hợp đồng dân sự là gì? Phân tích chủ đề, hình thức, nội dung ký kết hợp đồng dân
sự.
Câu 16: Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng dân sự
và trình tự thủ tục giải quyết vụ án dân sự.
Câu 17: Thừa kế là gì? Phân tích những nội dung chính của thừa kế theo pháp luật được
quy định tại Bộ luật dân sự (lấy ví dụ minh họa).
Câu 18: Doanh nghiệp và kinh doanh là gì ? Trình bày khái niệm, đặc điểm của doanh
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân
Câu 19 : Doanh nghiệp và kinh doanh là gì ? Trình bày khái niệm, đặc điểm của hợp tác xã
và công ty.
Câu 20: Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật hôn nhân và gia
đình. Phân tích những điều kiện kết hôn được quy định tại luật hôn nhân và gia đình
Câu 21: Doanh nghiệp và kinh doanh là gì ? Trình bày khái niệm, đặc điểm của doanh
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.
câu 22: Đặc trưng của nhà nước?
Câu 23: Khái niệm, nội dung và phạm vi áp dụng của trách nhiệm hành chính
Câu 24: Tổ chức và thủ tục tài phán hành chính
Câu 25: Đặc điểm quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân với tư cách là
đối tượng điều chỉnh của luật dân sự.
Câu 26: Khái niệm, đặc điểm của tội phạm? Phân biệt tội phạm với các
vi phạm pháp luật.
Câu 27: Khái niệm, và đặc điểm của hình phạt với các chế tài pháp luật
khác.
1
Ôn tập pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập pháp luật - Người đăng: Trần Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Ôn tập pháp luật 9 10 883