Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập phương pháp ẩn phụ p1

Được đăng lên bởi huy-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện Thi Đại Học

Cùng nhau học hỏi, chia sẻ, trao đổi kiến thức, thực hiện những ước mơ… (^)_(^)

i

LÊ HỮU VIỆT HÙNG
CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Phần I: TÀI LIỆU BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
 Tài liệu tham khảo sử dụng phương pháp đặt ẩn:
Bài tập ôn luyện bài giảng phần 1:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 6 x  y  10  3 2 x  3 
 4 x  4 y  2 xy  9

y 1

Câu 1: Giải hệ phương trình 

(I)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hướng Dẫn Giải:
 2x  3  0
 2 3  2 x  3  y  1  3 2 x  3  y  1

y

1

0
Điều kiện 
. Hệ phương trình (I)  
 6 x  y  10  0
 2 x  3  y  1   2 x  3  y  1  16

 a  2 x  3  0

Đặt ẩn: 

 b 

y 1  0

 2 3a 2  b 2  3a  b

2
2
 a  2ab  b  0
Hệ phương trình (I) trở thành  2
  2
2
2 2
2
2 2
 a  b  a b  16
 a  b  a b  16

1

 a2
 x
 
 2


2.
2
2
2 2
 b2
 a 4
 y  3
 a  b  a b  16
  a  b  2  0

 ab

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x  y  x  2 y  2 x  y  6

Câu 2: Giải hệ phương trình 

 3 x  3 y  2 x  y  x  2 y  18

(I)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hướng Dẫn Giải:
 x  2y  0
. Hệ phương trình (I) 
 2x  y  0

Điều kiện: 

 a  2 x  y  0

Đặt ẩn: 

 b  x  2 y  0

 2 x  y   x  2 y   2 x  y  x  2 y  6


 2 x  y  x  2 y  2 x  y  x  2 y  18
 a 2  b 2  a  b  6

 Hệ phương trình (I) trở thành 

2
2
 a  b  a  b  18

  a  b   a  b  1  6



  a  b    a  b  1  37
2

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2 x  1 x  y   6  x  y  2  x

Câu 3: Giải hệ phương trình 

  x  1   y  1  xy  19
2

2

(I)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hướng Dẫn Giải:

Facebook.com.vn
Mãi Nhớ Mùa Thu
Sđt: 0977-512-793

Trang 1/4 – Lê Hữu Việt Hùng

Luyện Thi Đại Học

Cùng nh...
Luyện Thi Đại Học
Facebook.com.vn
Mãi Nhớ Mùa Thu
Sđt: 0977-512-793
Cùng nhau học hỏi, chia sẻ, trao đổi kiến thức, thực hiện những ước mơ… (^)_(^)
i
CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Phần I: TÀI LIỆU BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Tài liệu tham khảo sử dụng phương pháp đặt ẩn:
Bài tập ôn luyện bài giảng phần 1:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1: Giải hệ phương trình
2 6 10 3 2 3 1
4 4 2 9
x y x y
x y xy
(I)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hướng Dẫn Giải:
Điều kiện
2 3 0
1 0
6 10 0
x
y
x y
. Hệ phương trình (I)
2 3 2 3 1 3 2 3 1
2 3 1 2 3 1 16
x y x y
x y x y
Đặt ẩn:
2 3 0
1 0
a x
b y
Hệ phương trình (I) trở thành
2 2
2 2 2 2
2 3 3
16
a b a b
a b a b
2 2
2 2 2 2
2 0
16
a ab b
a b a b
2
2 2 2 2
0
16
a b
a b a b
2
4
a b
a
2
2
a
b
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 2: Giải hệ phương trình
2 2 6
3 3 2 2 18
x y x y x y
x y x y x y
(I)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hướng Dẫn Giải:
Điều kiện:
2 0
2 0
x y
x y
. Hệ phương trình (I)
2 2 2 2 6
2 2 2 2 18
x y x y x y x y
x y x y x y x y
Đặt ẩn:
2 0
2 0
a x y
b x y
Hệ phương trình (I) trở thành
2 2
2 2
6
18
a b a b
a b a b
2 2
1 6
1 37
a b a b
a b a b
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 3: Giải hệ phương trình
2 2
2 1 6 2
1 1 19
x x y x y x
x y xy
(I)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hướng Dẫn Giải:
Trang 1/4 – Lê Hữu Việt Hùng
LÊ HỮU VIỆT HÙNG
ôn tập phương pháp ẩn phụ p1 - Trang 2
ôn tập phương pháp ẩn phụ p1 - Người đăng: huy-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ôn tập phương pháp ẩn phụ p1 9 10 747