Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi Hồ Ly
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NỘI DUNG ÔN THI
MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
Câu 1: Trình bày khái niệm chất lượng. Nêu các thuộc tính của thực thể/đối tượng.
Trình bày các giai đoạn hình thành chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp.
Câu 2: Phân tích các yếu tố bên ngoài, bên trong ảnh hưởng đến chất lượng của
doanh nghiệp. Cho ví dụ.
Câu 3: Nêu khái niệm, phân loại các chi phí chất lượng trong doanh nghiệp. Trình
bày chi tiết chi phí phòng ngừa, chi phí kiểm tra đánh giá, chi phí sai hỏng. Cho biết các
biện pháp để doanh nghiệp đó kiểm soát chi phí sai hỏng.
Câu 4: Trình bày hệ thống quản lý chất lượng. Các nguyên tắc của Hệ thống
QLCL (10 nguyên tắc).
Câu 5: Khái niệm dịch vụ. Phân loại các loại dịch vụ trong doanh nghiệp. Chất
lượng dịch vụ là gì? Nêu các thành phần của chất lượng dịch vụ.
Câu 6: Trình bày các phương pháp kết hợp với TQM là Đúng thời hạn (JIT - Just
In Time) và Duy trì năng suất toàn diện (TPM - Total Productive Management).
Câu 7: Trình bày các nguyên tắc và phương pháp đánh giá chất lượng trong doanh
nghiệp.
Câu 8: Trình bày 7 công cụ cơ bản trong hoạt động kiểm soát quá trình bằng thống
kê (SPC – Statistical Process Control)
Câu 9: Trình bày chương trình 5S trong doanh nghiệp. Nêu những ứng dụng hay
lợi ích của 5S trong việc học tập và cuộc sống của sinh viên.
Câu 10: Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:
2008. Cho biết những lợi ích và hạn chế của doanh nghiệp trong quá trình áp dụng tiêu
chuẩn ISO 9001: 2008.

...
NỘI DUNG ÔN THI
MÔN QUN TR CHẤT LƯỢNG
u 1: Trình bày khái niệm chất lượng. Nêu các thuộc tính ca thc thể/đối tượng.
Trình bày các giai đon hình thành chất lượng sn phm trong doanh nghip.
u 2: Phân tích các yếu t n ngoài, bên trong nh hưởng đến chất ng ca
doanh nghip. Cho ví d.
u 3: u khái niệm, phân loại các chi pchất lượng trong doanh nghiệp. Trình
bày chi tiết chi phí phòng ngừa, chi pkiểm tra đánh giá, chi psai hỏng. Cho biết các
bin pháp để doanh nghiệp đó kiểm soát chi phí sai hỏng.
u 4: Trình bày hệ thng quản chất lượng. Các nguyên tắc ca H thng
QLCL (10 nguyên tắc).
u 5: Khái niệm dch v. Phân loại các loại dch v trong doanh nghip. Cht
lượng dch v là gì? Nêu các thành phần ca chất lượng dch v.
u 6: Trình y các phương pháp kết hp với TQM Đúng thời hn (JIT - Just
In Time) và Duy trì năng suất toàn diện (TPM - Total Productive Management).
u 7: Trình y các nguyên tắc pơng pháp đánh giá chất lượng trong doanh
nghip.
u 8: Trình bày 7 công c bản trong hoạt động kiểm soát qtrình bng thng
kê (SPC – Statistical Process Control)
u 9: Trình bày chương trình 5S trong doanh nghiệp. Nêu những ng dng hay
li ích của 5S trong vic hc tập và cuộc sng của sinh viên.
u 10: Gii thiu v h thng qun chất ng theo tiêu chuẩn ISO 9001:
2008. Cho biết nhng lợi ích và hạn chế ca doanh nghiệp trong qtrình áp dụng tu
chun ISO 9001: 2008.
ôn tập quản trị chất lượng - Người đăng: Hồ Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ôn tập quản trị chất lượng 9 10 458