Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập rút gọn biểu thức 9

Được đăng lên bởi phamphuongthuy2k
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV: hoang truong

Bài 1:Cho


 
a 1
a 1

 4 a
 . 
a 1
a 1




A=

a

1

a

Tìm điều kiện để A có nghĩa vàRút gọn A
Bài 2:
x2
x 1
1


x x 1 x  x  1 1 x

Cho B =
Tìm điều kiện để B có nghĩa. Rút gọn B.
( KQ : B =
Bµi 3:

x
x  x 1

 x x 7
1  


 :
x  2  
 x4

C=
Bµi 4




D=





x

x 2 x 2 2  x

 
x  2 x  2 x  4


3 

x  2
x 2


x 4



)



: 


x 2
x 


x
x  2

Bµi 5


1
1  
1
1
1


 :
 
 1  x 1  x  1  x 1   x 2 x


E=
Bµi 6

 2 x
x
3x  3  2 x  2 


1

 :
x  3 x  9  
x 3  
 x 3

F=
Bµi 7

4
1  x2 x

 : x 1
x  1 x  1



 1

Cho G=



Bµi 8: Cho biÓu thøc:
1
1

a



1

1

1 a

a

M=(
)(1a/ Rót gän biÓu thøc M

),

ÔN TAP TOÁN 9 – CHỦ ĐỀ CÁC BÀI TOÁN RÚT GỌN BIỂU THỨC

Page 1

GV: hoang truong

b/ TÝnh gi¸ trÞ cña M khi a =
Bµi 9: Cho biÓu thøc:

x x
1 



x

1



1
9

.


x x
1 



x

1



P=
,
a/ Rót gän biÓu thøc P.
b/ T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó P < - 2
Bµi 10: Cho biÓu thøc:
x 1  2 x
x1



x x
x 1

M=
.
a/ T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó biÓu thøc x¸c ®Þnh vµ rót gän biÓu thøc M.
b/ T×m x ®Ó M < 1.
Bµi 11: Cho biÓu thøc:
x2  x
2x+ x

1
x  x 1
x

Q=
a) Rót gän biÓu thøc Q
b) T×m x để Q = 2.

BÀI 12: Cho biểu Thức :
A = \f(3+,x++1 - \f(-3,x-1 . \f(x2+x--1,
a, Tìm điều kiện xác định của A , rút gọn A ?
b, Tính giá tri của A khi x = 3 + 2 .
c, Tìm x khi A = 2 - 1
Bài 13

A
1) Rút gọn biểu thức:

2) Cho biểu thức:

2
1

.
1 2 3  2 2

1 

B   1   .
x 


1
1
2


 ; x  0, x  1
x 1
x  1 x  1

a) Rút gọn biểu thức B.
b) Tìm giá của của x để biểu thức B = 3.
Bài 14. Rút gọn các biểu thức
ÔN TAP TOÁN 9 – CHỦ ĐỀ CÁC BÀI TOÁN RÚT GỌN BIỂU THỨC

Page 2

GV: hoang truong


a)

a
b 
+
. a b -b a
ab-b
ab-a




B  

A 2 8



b)


với

a  0, b  0, a  b

Bài 15.

A
Cho biểu thức:
1. Rút gọn A.
2. Tính giá trị của A khi x =

3
1
x 3


x 1
x 1 x 1

3 2 2

x  0, x  1
với

.

.

Bài 16
a. Tính giá trij của các biểu thức: A =
x  y  2 xy

25  9

x y

:

b. Rút gọn biểu thức: P =

;B=

( 5  1)2  5

1
x y



Với x>0, y>0 và x y.
Tính giá trị của biểu thức P tại x = 2012 và y = 2011.

Bài 17


x

A





1 



 :
x  1 x  x
 

2 

x  1 x  1
1



(x  0;x  1)

Cho biểu thức
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm các giá trị của x sao cho A<0.

 a  3 a   a 1
 2 
a 3 

  a 1

A  

Bài 18: Rót gän biÓu thøc


1






, víi a ...
GV: hoang truong
Bài 1:Cho
A=
1 1 1
4 .
1 1
a a
a a
a a a
Tìm điều kiện để A có nghĩa vàRút gọn A
Bài 2:
Cho B =
2 1 1
1 1 1
x x
x x x x x
Tìm điều kiện để B có nghĩa. Rút gọn B.
( KQ : B =
1
x
x x
)
Bµi 3:
C=
7 1 2 2 2
:
4 4
2 2 2
x x x x x
x x
x x x
Bµi 4
D =
4 3 2
:
2 2
2
x x x
x x x
x x
Bµi 5
E=
1 1 1 1 1
:
1 1 1 1 2x x x x x
Bµi 6
F =
2 3 3 2 2
: 1
9
3 3 3
x x x x
x
x x x
Bµi 7
Cho G=
4 1 2
1 :
1 1
1
x x
x x
x
Bµi 8: Cho biÓu thøc:
M = (
)(1-
a
1
),
a/ Rót gän biÓu thøc M
ÔN TAP TOÁN 9 – CH Đ CÁC BÀI TOÁN RÚT G N BI U TH C Page 1
Ôn tập rút gọn biểu thức 9 - Trang 2
Ôn tập rút gọn biểu thức 9 - Người đăng: phamphuongthuy2k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ôn tập rút gọn biểu thức 9 9 10 449