Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập sinh 11 PHẦN CHNL Ở ĐỘNG VẬT VÀ CẢM ỨNG

Được đăng lên bởi trieuquanghuy1998
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật
a) Tiêu hoá ở các nhóm động vật khác nhau

(?) Trình bày được mối quan hệ giữa quá trình trao đổi chất và quá trình
chuyển hoá nội bào.
-TL: Mối quan hệ: Trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường giúp lấy các chất
cần thiết (chất dinh dưỡng) từ môi trường ngoài (các chất hữu cơ phức tạp
phải trải qua quá trình biến đổi trong hệ tiêu hoá thành chất đơn giản) cung
cấp cho quá trình chuyển hoá nội bào.
Quá trình chuyển hoá nội bào tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt
động sống của tế bào và cơ thể (trong đó có hoạt động trao đổi chất), tổng hợp
các chất cần thiết xây dựng nên tế bào, cơ thể…
Các sản phẩm không cần thiết hoặc thừa được đào thải ra ngoài thông qua
hệ bài tiết, hô hấp…
(?) Nêu những đặc điểm thích nghi trong cấu tạo và chức năng của các cơ
quan tiêu hoá ở các nhóm động vật khác nhau trong những điều kiện sống
khác nhau.
TL: - Tiêu hoá ở các nhóm động vật:
+ Động vật chưa có cơ quan tiêu hoá (động vật đơn bào): Tiêu hoá chủ yếu là
nội bào. Thức ăn được thực bào và bị phân huỷ nhờ enzim thuỷ phân chứa
trong lizôxôm.
+ Động vật có túi tiêu hoá: Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào (nhờ các enzim
tiết ra từ các tế bào tuyến tiêu hoá trên thành túi) và tiêu hoá nội bào.
+ Động vật đã hình thành ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá: Tiêu hóa ngoại
bào (diễn ra trong ống tiêu hóa, nhờ enzim thủy phân tiết ra từ các tế bào tuyến
tiêu hóa). Thức ăn đi qua ống tiêu hóa sẽ được biến đổi cơ học và hóa học thành
những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.
- Tiêu hóa ở động vật ăn thịt và động vật ăn thực vật có nhiều điểm khác nhau:
+ Động vật ăn thịt: Có răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt phát triển, ruột
ngắn. Thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học.
+ Động vật ăn thực vật: Có các răng dùng nhai và nghiền thức ăn phát triển; dạ
dày một ngăn hoặc 4 ngăn, manh tràng rất phát triển, ruột dài. Thức ăn được tiêu
hóa cơ học, hóa học và biến đổi nhờ vi sinh vật.
(?)quá trình tiêu hoá ở động vật ăn thịt:
+ Ở khoang miệng: Chủ yếu là biến đổi cơ học nhờ răng, ngoài ra có tiêu hoá
hoá học nhờ enzim tiết ra từ tuyến nước bọt.
1

+ Ở dạ dày: Có sự biến đổi cơ học (nhờ những lớp cơ dày của thành dạ dày)
và biến đổi hoá học (nhờ enzim tiết ra từ tuyến vị).
+ Ở ruột: Chủ yếu là tiêu hoá hoá học nhờ enzim của dịch tuỵ, dịch mật và
dịch ruột.
- Hấp thụ các chất dinh dưỡng: Diễn ra ở ruột nhờ bề mặt hấp thụ của ruột
lớn, trên đó có các lông ruột và các lông cực nhỏ với hệ thống mao mạch máu
và mao mạch bạch huyế...
2. Chuyn hoá vt cht và năng lượng ở động vật
a) Tiêu hoá ở các nhóm động vật khác nhau
(?) Trình bày được mối quan h giữa quá trình trao đổi chất quá trình
chuyển hoá nội bào.
-TL: Mối quan h: Trao đi cht giữa th vi môi tờng giúp ly c cht
cần thiết (cht dinh ng) từ môi tờng ngi (c cht hu phc tạp
phi tri qua quá trình biến đổi trong h tiêu h thành cht đơn gin) cung
cấp cho quá trình chuyn hoá ni bào.
Q trình chuyển h nội bào to ra năng lưng cung cp cho c hot
đng sng ca tế bào và cơ th (trong đó hoạt đng trao đi chất), tng hp
c cht cn thiết xây dng nên tế bào, cơ th
Các sn phm không cần thiết hoc tha đưc đào thi ra ngoài thông qua
h bài tiết, hô hp
(?) u những đặc điểm thích nghi trong cấu tạo chức ng của các
quan tiêu hoá các nhóm động vật khác nhau trong những điều kiện sống
khác nhau.
TL: - Tiêu hoá các nhóm đng vt:
+ Động vt chưa có cơ quan tiêu h (đng vật đơn bào): Tiêu hoá ch yếu là
ni bào. Thc ăn đưc thc o b phân huỷ nh enzim thu phân cha
trong lizôxôm.
+ Động vật có túi tiêu hoá: Thc ăn đưc tiêu hoá ngoại bào (nh các enzim
tiết ra t các tế bào tuyến tiêu h trên thành túi) và tiêu hoá nội bào.
+ Đng vt đã hình thành ng tiêu hoá c tuyến tiêu hoá: Tiêu hóa ngoại
o (diễn ra trong ống tiêu hóa, nhờ enzim thủy phân tiết ra từ c tế bào tuyến
tiêu hóa). Thức ăn đi quang tiêu hóa sẽ được biến đổi học a học thành
những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vàou.
- Tiêu a ở động vật ăn thịt động vật ăn thực vật nhiều điểm khác nhau:
+ Động vật ăn thịt: Có răng nanh, răng trước hàm răng ăn thịt phát triển, ruột
ngắn. Thức ăn được tiêu hóa họchóa học.
+ Động vật ăn thực vật: c răng dùng nhai nghiền thức ăn phát triển; dạ
dày một ngăn hoặc 4 ngăn, manh tràng rất phát triển, ruột i. Thức ăn được tiêu
hóa học, hóa học biến đổi nhờ vi sinh vật.
(?)quá trình tiêu h đng vật ăn tht:
+ khoang ming: Ch yếu là biến đổi cơ hc nh răng, ngoài ra có tiêu hoá
hoá hc nhờ enzim tiết ra t tuyến nưc bt.
1
Ôn tập sinh 11 PHẦN CHNL Ở ĐỘNG VẬT VÀ CẢM ỨNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập sinh 11 PHẦN CHNL Ở ĐỘNG VẬT VÀ CẢM ỨNG - Người đăng: trieuquanghuy1998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ôn tập sinh 11 PHẦN CHNL Ở ĐỘNG VẬT VÀ CẢM ỨNG 9 10 644