Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP THCS

Được đăng lên bởi Sẽ Mãi Chờ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề hóa 10

Gv: Dương Tiến Tài

Ngµy so¹n : 12/07/2014«n

tËp HãA THCS ( BUæI 1 )Líp gi¶ng
10a - 10a
3

4

: 10a2 -

I. KHÁI NIỆM HÓA HỌC CƠ BẢN
Câu 1: Viết công thức hóa học của các chất sau
a. Nhôm oxit, đồng oxit, natri oxit, lưu huỳnh(IV)oxit, lưu huỳnh(VI)oxit.
b. Axit clohiđric, axit sunfuric, axit photphoric.
Câu 2: Viết công thức hóa học của các chất sau
a. Kẽm clorua biết trong phân tử có một nguyên tử kẽm và hai nguyên tử clo.
b. Đường Saccarozơ biết trong phân tử có 12 nguyên tử cacbon, 22 nguyên tử hidro, 11 nguyên tử oxi.
Câu 3: Viết công thức hóa học của các chất sau
a. Natri hiđroxit, canxi hiđroxit, sắt(II)hiđroxit, sắt(III)hiđroxit.
b. Natri clorua, natri sunfat, sắt(II) sunfat, sắt(III) sunfat, canxi photphat.
Câu 4: Viết CTHH của các axit mà trong thành phần hóa học lần l
ượt có các gốc axit sau
Br (I); S (II) ; NO3 (I) ; SO3 (II) ; SO4 (II) ; CO3 (II) ; PO4 (III) ; ClO3 (I) ; MnO4 (I).
Câu 5: Cho các công thức hóa học sau: Hãy sửa lại công thức viết sai:
MgCl2 ; KO2 ; PH2; KCO3; AgNO3; Al(NO3)3 ; Al2(SO4)3; K2PO4 ; Zn(OH)2
Câu 6: Mol là gì?
a. Một mol nguyên tử gồm bao nhiêu nguyên tử? lấy ví dụ 1 mol N; 1 mol O; 1 mol Ca; 1 mol Fe.
b. Một mol phân tử gồm bao nhiêu phân tử? lấy ví dụ 1 mol N2 ; 1 mol CaO; 1 mol CaCO3; 1 mol FeCl3.
Câu 7: Hãy xác định
a. Số nguyên tử của các nguyên tố có trong: 2 mol Fe ; 0,5 mol S ; 2,4 gam C.
b. Số phân tử của các chất có trong: 2,5 mol FeO ; 0,5 mol H2O ; 45 gam CaCO3.
II. CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN HÓA HỌC

- Công thức lượng chất
- Công thức hỗn hợp
- Tỉ khối – khối lượng riêng
- Công thức nồng độ
Câu 8: Chọn phương án đúng
1.Tỉ khối khí A đối với khí B là 2,125 và tỉ khối của khí B đối với oxi là 0,5. Khối lượng mol của khí A là:
A. 33
B. 34
C. 68
D. 34,5
2.Cho biết 400cm3 một chất khí ở đktc có khối lượng 1,143g. khối lượng mol phân tử của khí đó là:
A. 64g
B. 64,01g
C. 64,02g
D. 70g
Câu 9: Trong 9,8g H2SO4, hỏi:
a. Có bao nhiêu mol phân tử ?
b. Có bao nhiêu phân tử H2SO4 ?
c. Có bao nhiêu mol nguyên tử H; O; S ?
d. Tỉ lệ số nguyên tố trong H2SO4 ?
Câu 10: Chọn phương án đúng
1. Nồng độ phần trăm của dung dịch là
A. Số gam chất tan trong 100g dung môi
B. Số gam chất tan trong 100g dung dịch
C. Số gam chất tan trong 1lit dung dịch
D. Số gam chất tan trong 1lit dung môi
2. Nồng độ mol/lit của dung dịch là:
A. Số gam chất tan trong 1lit dung dịch
B. Số gam chất tan trong 1lit dung môi
C. Số mol chất tan trong 1lit dung dịch
D. Số mol chất tan trong 1lit dung môi
3. Độ tan của một chất trong nước ở ...
Chuyên đề hóa 10 Gv: Dương Tiến Tài
I. KHÁI NIỆM HÓA HỌC CƠ BẢN
Câu 1: Viết công thức hóa học của các chất sau
a. Nhôm oxit, đồng oxit, natri oxit, lưu huỳnh(IV)oxit, lưu huỳnh(VI)oxit.
b. Axit clohiđric, axit sunfuric, axit photphoric.
Câu 2: Viết công thức hóa học của các chất sau
a. Kẽm clorua biết trong phân tử có một nguyên tử kẽm và hai nguyên tử clo.
b. Đường Saccarozơ biết trong phân tử có 12 nguyên tử cacbon, 22 nguyên tử hidro, 11 nguyên tử oxi.
Câu 3: Viết công thức hóa học của các chất sau
a. Natri hiđroxit, canxi hiđroxit, sắt(II)hiđroxit, sắt(III)hiđroxit.
b. Natri clorua, natri sunfat, sắt(II) sunfat, sắt(III) sunfat, canxi photphat.
Câu 4: Viết CTHH của các axit mà trong thành phần hóa học lần l
ượt có các gốc axit sau
Br (I); S (II) ; NO
3
(I) ; SO
3
(II) ; SO
4
(II) ; CO
3
(II) ; PO
4
(III) ; ClO
3
(I) ; MnO
4
(I).
Câu 5: Cho các công thức hóa học sau: Hãy sửa lại công thức viết sai:
MgCl
2
; KO
2
; PH
2
; KCO
3
; AgNO
3
; Al(NO
3
)
3
; Al
2
(SO
4
)
3
; K
2
PO
4
; Zn(OH)
2
Câu 6: Mol là gì?
a. Một mol nguyên tử gồm bao nhiêu nguyên tử? lấy ví dụ 1 mol N; 1 mol O; 1 mol Ca; 1 mol Fe.
b. Một mol phân tử gồm bao nhiêu phân tử? lấy ví dụ 1 mol N
2
; 1 mol CaO; 1 mol CaCO
3
; 1 mol FeCl
3
.
Câu 7: Hãy xác định
a. Số nguyên tử của các nguyên tố có trong: 2 mol Fe ; 0,5 mol S ; 2,4 gam C.
b. Số phân tử của các chất có trong: 2,5 mol FeO ; 0,5 mol H
2
O ; 45 gam CaCO
3
.
II. CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN HÓA HỌC
- Công thức lượng chất
- Công thức hỗn hợp
- Tỉ khối – khối lượng riêng
- Công thức nồng độ
Câu 8: Chọn phương án đúng
1.Tỉ khối khí A đối với khí B là 2,125 và tỉ khối của khí B đối với oxi là 0,5. Khối lượng mol của khí A là:
A. 33 B. 34 C. 68 D. 34,5
2.Cho biết 400cm
3
một chất khí ở đktc có khối lượng 1,143g. khối lượng mol phân tử của khí đó là:
A. 64g B. 64,01g C. 64,02g D. 70g
Câu 9: Trong 9,8g H
2
SO
4
, hỏi:
a. Có bao nhiêu mol phân tử ?
b. Có bao nhiêu phân tử H
2
SO
4
?
c. Có bao nhiêu mol nguyên tử H; O; S ?
d. Tỉ lệ số nguyên tố trong H
2
SO
4
?
Câu 10: Chọn phương án đúng
1. Nồng độ phần trăm của dung dịch là
A. Số gam chất tan trong 100g dung môi B. Số gam chất tan trong 100g dung dịch
C. Số gam chất tan trong 1lit dung dịch D. Số gam chất tan trong 1lit dung môi
2. Nồng độ mol/lit của dung dịch là:
A. Số gam chất tan trong 1lit dung dịch B. Số gam chất tan trong 1lit dung môi
C. Số mol chất tan trong 1lit dung dịch D. Số mol chất tan trong 1lit dung môi
3. Độ tan của một chất trong nước ở một nhiệt độ xác định là:
A. Số gam chất đó có thể tan trong 100g dung dịch
B. Số gam chất đó có thể tan trong 100g nước
Hóa học 10: Năm học 2014 – 2015
Ngµy so¹n : 12/07/2014«n tËp HãA THCS ( BUæI 1 )Líp gi¶ng : 10a
2
-
10a
3
- 10a
4
ÔN TẬP THCS - Trang 2
ÔN TẬP THCS - Người đăng: Sẽ Mãi Chờ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ÔN TẬP THCS 9 10 426