Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Tiếng Việt cuối năm lớp 1

Được đăng lên bởi c1nghithach-nl
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KỲ II – LỚP 1
Năm học : 2012- 2013
I. Phần đọc: HS đọc và trả lời các câu hỏi trong bài tập đọc sau:
1)Các bài tập đọc :
Trường em; Tặng cháu; cái nhãn vở; Bàn tay mẹ; Cái Bống; Vẽ ngựa; Hoa Ngọc
lan; Ai dậy sớm; Mưu chú sẻ; Ngôi nhà,.................... Mùa thu ở vùng cao
( SGK Tiếng Việt 1- tập 2).
2) Tìm tiếng trong bài tập đọc:

Mưu chú sẻ ( Tham khảo )

2.1) Tìm tiếng trong bài có vần: uôn : .......muộn.........
2.2) Tìm tiếng ngoài bài
Có vần: uôn : .........cuộn chỉ , chuồn chuồn ,.......
Có vần: uông : .........rau muống , đồng ruộng ,........
II. Phần viết:
1) Tập chép các bài chính tả sau:
Trường em; Tặng cháu; Bàn tay mẹ; Cái Bống; Nhà bà ngoại; Câu đố; Ngôi
nhà,....................Ông em ( SGK Tiếng Việt 1 - t ập 2 ) .
2) Các dạng bài tập ( Tham khảo)
2.1) Điền dấu hỏi hay ngã trên những chữ in nghiêng ?
Ve tranh , nhô cỏ ,

suy nghi , chăm chi , vững chai, đôi đua,..................

2.2) Điền chữ : ng hay ngh ?
....ôi nhà ,

.....ề , .............

2.3) Điền vần : ươc hay ươt ?
t....... cây

,

2.4 Điền vào chỗ trống ?
a. gi hay d:
cặp …a
b. an hay ang:
b...̀. tay

m.......dưa

,....................

…a đình
cây b....̀..

dịu .....àng
hòn th….

* Lưu ý : Phụ huynh giúp các em ôn tập tốt .

ÔN TẬP TOÁN CUỐI HỌC KỲ II – LỚP 1
Năm học : 2012- 2013 ( Bài tham khảo )
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
41 ; ..........; 43 ;...........45 ; ...........; 47 ; ............; 49 ; ..........;
61 ; ..........; ........ ; ..........; .........; 66 ; ............; ............ ; ..........; 70 ;
.........; 92 ; ...........; ...........; ...........; 96 ; .........; ............; ..........; 100
Bài 2: Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
Hai mươi tám : .......
Bốn mươi bảy : ............
Tám mươi sáu : .......
Chín mươi ba : ...........
Năm mươi tư : .......
Mười chín : .............
Hai mươi mốt : ....
.Bảy mươi lăm : ........
Ba mươi : ..........
Một trăm ; ...............
Bài 3. Đặt tính rồi tính:
a)
15 – 5
10 + 7
19 – 3
12 + 6

.........
.........
.........

..........
..........
..........

.........
.........
..........

..........
..........
...........

70 – 30
50 + 20
...........
............
..........
............
...........
............
Bài 4: Tính :
a)
12 + 2 + 4 = ........

20 + 20
............
............
............

90 – 80
............
............
............

b)

b)

19 – 5 + 2 = ...........

15 + 3 – 1 = .......

17 – 3 – 2 = .........

30 + 10 = .........

40cm + 10cm = ........

50 + 20 – 10 = .........
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KỲ II – LỚP 1
Năm học : 2012- 2013
I. Phần đọc: HS đọc và trả lời các câu hỏi trong bài tập đọc sau:
1)Các bài tập đọc :
Trường em; Tặng cháu; cái nhãn vở; Bàn tay mẹ; Cái Bống; Vẽ ngựa; Hoa Ngọc
lan; Ai dậy sớm; Mưu chú sẻ; Ngôi nhà,.................... Mùa thu ở vùng cao
( SGK Tiếng Việt 1- tập 2).
2) Tìm tiếng trong bài tập đọc: Mưu chú sẻ ( Tham khảo )
2.1) Tìm tiếng trong bài có vần: uôn : .......muộn.........
2.2) Tìm tiếng ngoài bài
Có vần: uôn : .........cuộn chỉ , chuồn chuồn ,.......
Có vần: uông : .........rau muống , đồng ruộng ,........
II. Phần viết:
1) Tập chép các bài chính tả sau:
Trường em; Tặng cháu; Bàn tay mẹ; Cái Bống; Nhà bà ngoại; Câu đố; Ngôi
nhà,....................Ông em ( SGK Tiếng Việt 1 - t ập 2 ) .
2) Các dạng bài tập ( Tham khảo)
2.1) Điền dấu hỏi hay ngã trên những chữ in nghiêng ?
Ve tranh , nhô cỏ , suy nghi , chăm chi , vững chai, đôi đua,..................
2.2) Điền chữ : ng hay ngh ?
....ôi nhà , .....ề , .............
2.3) Điền vần : ươc hay ươt ?
t....... cây , m.......dưa ,....................
2.4 Điền vào chỗ trống ?
a. gi hay d: cặp …a …a đình dịu .....àng
b. an hay ang: b..W. tay cây b...W.. hòn th….
* Lưu ý : Phụ huynh giúp các em ôn tập tốt .
Ôn tập Tiếng Việt cuối năm lớp 1 - Trang 2
Ôn tập Tiếng Việt cuối năm lớp 1 - Người đăng: c1nghithach-nl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ôn tập Tiếng Việt cuối năm lớp 1 9 10 597