Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Tiếng Việt lớp 8

Được đăng lên bởi ngoccan746
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 32219 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thu 2, Lớp 8A3 , tiết 2
Tuần 16:
Soạn ngày 29 / 11 / 2012
Tiết 63:

I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: -Hệ thống hóa kiến thức Tiếng Việt về từ vựng và ngữ pháp đã học ở
học kì I.
2. Kĩ năng: Vận dụng thuần thục kiến thức Tiếng Việt đã học ở học kì I để hiểu nội
dung, ý nghĩa văn bản hoặc tạo lập văn bản.
3. Thái độ: Lòng yêu quí Tiếng Việt và có ý thức sử dụng Tiếng Viết cho hay
và phù hợp.
II/ CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của giáo viên : Bảng phụ sơ đồ hệ thống dạng BT trắc nghiệm và BT
thực hành.
Phương án tổ chức: HĐ trên lớp
2. Chuẩn bị của học sinh: Soạn các câu hỏi hướng dẫn ôn tập SGK. Bảng nhóm.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tình hình lớp: (1 phút) Kiểm tra sĩ số, tác phong của HS.
2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS
3. Giảng bài mới:
* Giới thiệu bài : (1 phút)
Để hệ thống hóa những kiến thức tiếng Việt đã học từ đầu năm đến nay và
giúp các em nắm vững kiến thức hơn để chuẩn bị kiểm tra kọc kì, tiết học hôm nay chúng
ta sẽ Ôn tập tiếng việt:
* Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
15
Hoạt động1: Hướng dẫn Hoạt động1: HS ôn lại các bài I/ Từ vựng
phút HS ôn lại các bài học của học của phần “Từ vựng”.
1. Lí thuyết
phần “Từ vựng”
- Cấp độ khái quát của
GV gọi HS nhắc lại phần -HS nhắc lại phần ghi nhớ của các từ ngữ.
ghi nhớ của các bài đã học bài đã học và lấy ví dụ.
- Trường từ vựng.
và lấy ví dụ.
-Từ tượng hình, từ
- GV treo bảng phụ toàn bộ - HS đọc toàn bộ kiến thức về từ tượng thanh.
kiến thức về từ vựng đã vựng trên bảng phụ để khắc sâu -Từ địa phương, biệt
học ở lớp 8.
kiến thức.
ngữ xã hội.
-Nói quá
HYHãy điền từ vào ô trống
-Nói giảm, nói tránh
dựa trên kiến thức về bài HS điền từ vào ô trống .
2. Luyện tập
“Cấp độ khái quát của - Lấy ví dụ từng loại.
a- Cấp độ khái quát
nghĩa từ ngữ”? Hãy giải -Truyền thuyết: là truyện dân gian, của nghĩa từ gngữ
thích những từ có nghĩa trong đó nhân vật, sự việc gắn với
Truyện dân gian
hẹp trong sơ đồ và cho biết lịch sử, nhiều yếu tố thần kì.
(Truyền thuyết; cổ tích;
trong những câu giải thích -Tr.Cổ tích là truyện dân gian kể ngụ ngôn; truyện cười)

ấy có từ ngữ nào chung?
GV nhận xét, kết luận:
-> Đều có chung cụm từ
“Truyện dân gian” -> Tức
là từ có nghĩa rộng hơn.

về cuộc đời của một số kiểu nhân
vật quen thuộc.
-Tr.Ngụ ngôn: Truyện dân gian
mượn truyện đồ vật, loài vật,
chuyện người nhằm ngụ ý bóng
gió chuyện con người.
-Tr.Cười: Truyện dân gian hình
thức gây cười để mua vui hoặc phê
phán.
HTbTìm trong ca dao Việt * HS tìm: Nói quá:
Nam hai ví dụ về bi...
Thu 2, Lớp 8A3 , tiết 2
Tuần 16:
Soạn ngày 29 / 11 / 2012
Tiết 63:
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: -Hệ thống hóa kiến thức Tiếng Việt về từ vựng và ngữ pháp đã học ở
học kì I.
2. Kĩ năng: Vận dụng thuần thục kiến thức Tiếng Việt đã học ở học kì I để hiểu nội
dung, ý nghĩa văn bản hoặc tạo lập văn bản.
3. Thái độ: Lòng yêu quí Tiếng Việt và có ý thức sử dụng Tiếng Viết cho hay
và phù hợp.
II/ CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của giáo viên : Bảng phụ sơ đồ hệ thống dạng BT trắc nghiệm và BT
thực hành.
Phương án tổ chức: HĐ trên lớp
2. Chuẩn bị của học sinh: Soạn các câu hỏi hướng dẫn ôn tập SGK. Bảng nhóm.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tình hình lớp: (1 phút) Kiểm tra sĩ số, tác phong của HS.
2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS
3. Giảng bài mới:
* Giới thiệu bài : (1 phút)
Để hệ thống hóa những kiến thức tiếng Việt đã học từ đầu năm đến nay và
giúp các em nắm vững kiến thức hơn để chuẩn bị kiểm tra kọc kì, tiết học hôm nay chúng
ta sẽ Ôn tập tiếng việt:
* Tiến trình bài dạy:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
15
phút
Hoạt động1: Hướng dẫn
HS ôn lại các bài học của
phần “Từ vựng”
GV gọi HS nhắc lại phần
ghi nhớ của các bài đã học
và lấy ví dụ.
- GV treo bảng phụ toàn bộ
kiến thức về từ vựng đã
học ở lớp 8.
H
Y
Hãy điền từ vào ô trống
dựa trên kiến thức về i
“Cấp độ khái quát của
nghĩa từ ngữ”? Hãy giải
thích những từ nghĩa
hẹp trong đồ cho biết
trong những câu giải thích
Hoạt động1 : HS ôn lại các bài
học của phần “Từ vựng”.
-HS nhắc lại phần ghi nhớ của các
bài đã học và lấy ví dụ.
- HS đọc toàn bộ kiến thức về từ
vựng trên bảng phụ đ khắc sâu
kiến thức.
HS điền từ vào ô trống .
- Lấy ví dụ từng loại.
-Truyền thuyết: truyện dân gian,
trong đó nhân vật, sự việc gắn với
lịch sử, nhiều yếu tố thần kì.
-Tr.Cổ tích truyện dân gian kể
I/ Từ vựng
1. Lí thuyết
- Cấp độ khái quát của
từ ngữ.
- Trường từ vựng.
-Từ tượng nh, từ
tượng thanh.
-Từ địa phương, biệt
ngữ xã hội.
-Nói quá
-Nói giảm, nói tránh
2. Luyện tập
a- Cấp độ khái quát
của nghĩa từ gngữ
Truyện dân gian
(Truyền thuyết; cổ tích;
ngụ ngôn; truyện cười)
Ôn tập Tiếng Việt lớp 8 - Trang 2
Ôn tập Tiếng Việt lớp 8 - Người đăng: ngoccan746
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ôn tập Tiếng Việt lớp 8 9 10 428