Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập tin 10 HK1

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Phương Ngọc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ ÔN THI MÔN TIN HOC 10 HKI
Câu 1 :
A.
Câu 2 :
A.
Câu 3 :
A.
Câu 4 :
A.
B.
C.
D.
Câu 5 :
A.
Câu 6 :
A.
Câu 7 :
A.
B.
C.
D.
Câu 8 :
A.
C.
Câu 9 :
A.
B.

Dãy 10101 ( trong hệ nhị phân) biểu diễn số nào trong hệ thập phân:
21
B. 15
C. 39
D. 98
Để giải bài toán trên máy tính thường dùng mấy bước
4
B. 6
C. 7
D. 5
Đổi 5 KB ra đơn vị Bit có giá trị là:
Cả a, b, d đều
40 x 210 Bit
B. 40960 Bit
C.
D. 5 x 213 Bit
đúng
Hãy chọn phương án đúng nhất . Các bước tiến hành để giải bài toán trên máy tính
theo thứ tự là
Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán ; Xác định bài toán ; Viết chương trình ; Hiệu
chỉnh ; Viết tài liệu
Xác định bài toán ; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán ; Viết chương trình ; Hiệu
chỉnh ; Viết tài liệu
Xác định bài toán ; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán ; Viết tài liệu ; Viết chương
trình ; Hiệu chỉnh
Xác định bài toán ; Viết chương trình ; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán ; Hiệu
chỉnh ; Viết tài liệu
Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các chuyển đổi đại lượng đo lượng thông tin sau
đây:
Cả a và c đều
1MB = 220 B
B. 1MB = 211 B
C. 1MB = 10242 B
D.
đúng
Các dạng thông tin gồm có
Cả a, b, c đều
Dạng văn bản
B. Dạng hình ảnh
C. Dạng âm thanh D.
đúng
Chọn phát biểu sai trong các câu sau
Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ lâu dài các thông tin và hỗ trợ cho bộ nhớ trong
Bộ nhớ trong dùng để lưu trữ lâu dài các thông tin và hỗ trợ cho bộ nhớ ngoài
Các thông tin lưu trữ trong bộ nhớ ngoài sẽ không mất khi tắt máy
Thanh ghi là vùng nhớ đặc biệt được CPU sử dụng để lưu trữ tạm thời các lệnh
và dữ liệu đang xử lí
Thông tin là:
Hình ảnh và âm thanh
B. Văn bản và số liệu
Hiểu biết về một thực thể
D. Cả a và b đều đúng
Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: ROM là bộ nhớ dùng để
người dùng có thể xóa hoặc cài đặt chương trình vào
chứa các chương trình hệ thống được hãng sản xuất cài đặt sẵn và người dùng
thường không thay đổi được
chứa các dữ liệu quan trọng
chứa hệ điều hành MS DOS
Các cụm từ nào dưới đây không liên quan trực tiếp đến nguyên lí thành phần của
nguyên lí Phôn Nôi-man ?
Điều khiển bằng chương trình
B. Truy cập theo địa chỉ
Mã hóa nhị phân
D. Sử dụng bộ nhớ trong
Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 2 ” trong hệ thập phân:

C.
D.
Câu
10 :
A.
C.
Câu
11 :
A. 10
B. 01
C. 00
D. 11
Câu Một cuốn sách A gồm 100 trang (có hình ảnh) nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng
12 : 4MB. Hỏi một đĩa cứng 30GB thì có thể chứa được khoảng bao nhiêu cuốn sách có
lượng thông tin xấp xỉ như cuốn sách A?
A. 768 Cuốn
B. 7864320 Cuốn
C. 7680 Cuốn
D. Cả a, b, c đều

1

sai
Câ...
ĐỀ ÔN THI MÔN TIN HOC 10 HKI
Câu 1 : Dãy 10101 ( trong hệ nhị phân) biểu diễn số nào trong hệ thập phân:
A. 21 B. 15 C. 39 D. 98
Câu 2 : Để giải bài toán trên máy tính thường dùng mấy bước
A. 4 B. 6 C. 7 D. 5
Câu 3 : Đổi 5 KB ra đơn vị Bit có giá trị là:
A. 40 x 2
10
Bit B. 40960 Bit C.
Cả a, b, d đều
đúng
D. 5 x 2
13
Bit
Câu 4 : Hãy chọn phương án đúng nhất . Các bước tiến hành để giải bài toán trên máy tính
theo thứ tự là
A. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán ; Xác định bài toán ; Viết chương trình ; Hiệu
chỉnh ; Viết tài liệu
B. Xác định bài toán ; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán ; Viết chương trình ; Hiệu
chỉnh ; Viết tài liệu
C. Xác định bài toán ; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán ; Viết tài liệu ; Viết chương
trình ; Hiệu chỉnh
D. Xác định bài toán ; Viết chương trình ; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán ; Hiệu
chỉnh ; Viết tài liệu
Câu 5 : Hãy chọn đáp án đúng nhất trongc chuyển đổi đại lượng đo lượng thông tin sau
đây:
A. 1MB = 2
20
B B. 1MB = 2
11
B C. 1MB = 1024
2
B D.
Cả a và c đều
đúng
Câu 6 : Các dạng thông tin gồm có
A. Dạng văn bản B. Dạng hình ảnh C. Dạng âm thanh D.
Cả a, b, c đều
đúng
Câu 7 : Chọn phát biểu sai trong các câu sau
A. Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ lâu dài các thông tin và hỗ trợ cho bộ nhớ trong
B. Bộ nhớ trong dùng để lưu trữ lâu dài các thông tin và hỗ trợ cho bộ nhớ ngoài
C. Các thông tin lưu trữ trong bộ nhớ ngoài sẽ không mất khi tắt máy
D. Thanh ghi vùng nhớ đặc biệt được CPU sử dụng để lưu trữ tạm thời các lệnh
và dữ liệu đang xử lí
Câu 8 : Thông tin là:
A. Hình ảnh và âm thanh B. Văn bản và số liệu
C. Hiểu biết về một thực thể D. Cả a và b đều đúng
Câu 9 : Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: ROM là bộ nhớ dùng để
A. người dùng có thể xóa hoặc cài đặt chương trình vào
B. chứa các chương trình hệ thống được hãng sản xuất cài đặt sẵn người dùng
thường không thay đổi được
C. chứa các dữ liệu quan trọng
D. chứa hệ điều hành MS DOS
Câu
10 :
Các cụm từ nào dưới đây không liên quan trực tiếp đến nguyên thành phần của
nguyên lí Phôn Nôi-man ?
A. Điều khiển bằng chương trình B. Truy cập theo địa chỉ
C. Mã hóa nhị phân D. Sử dụng bộ nhớ trong
Câu
11 :
Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 2 ” trong hệ thập phân:
A. 10 B. 01 C. 00 D. 11
Câu
12 :
Một cuốn sách A gồm 100 trang (có hình ảnh) nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng
4MB. Hỏi một đĩa cứng 30GB thì có thể chứa được khoảng bao nhiêu cuốn sách có
lượng thông tin xấp xỉ như cuốn sách A?
A. 768 Cuốn B. 7864320 Cuốn C. 7680 Cuốn D. Cả a, b, c đều
1
Ôn tập tin 10 HK1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập tin 10 HK1 - Người đăng: Nguyễn Thị Phương Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ôn tập tin 10 HK1 9 10 621