Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập tin học ứng dụng (lý thuyết , thực hành)

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 22125 lần   |   Lượt tải: 39 lần
ÔN TẬP MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG (LÝ THUYẾT, THỰC HÀNH)
1. Tại sao nói:”Trong quản lý, thông tin vừa là nguyên liệu, vừa là sản phẩm”?
- Minh họa bằng một hoạt động quản lý khu vực công
- Phân biệt khái niệm: dữ liệu – thông tin – tri thức
- Cơ sở dữ liệu. Công dụng và cách thiết lập CSDL trong hoạt động QLHCNN. Ví dụ
minh họa về CSDL trong cơ quan QLHCNN.
- Trình bày sơ đồ luân chuyển thông tin trong quy trình hoạt động của cơ quan quản lý
hành chính nhà nước. Xác định vai trò của các bước tác nghiệp trong quy trình, khâu
nào thường gặp trục trặc trong quy trình? Tại sao?
- Những yếu tố nào có ý nghĩa quyết định đến thông tin trong tổ chức.
2. Khái niệm quy trình xử lý thông tin
- Minh họa bằng một bài toán quản lý cụ thể thuộc lĩnh vực hành chính công
- Trình bày mối quan hệ giữa quy trình xử lý thông tin với quy trình quản lý (so sánh)
3. Khái niệm hệ thống thông tin quản lý
- Những yếu tố cấu thành của hệ thống thông tin quản lý
- Trình bày các loại hệ thống thông tin trong hoạt động của các cơ quan thuộc bộ máy
quản lý hành chính nhà nước
- Giới thiệu một hệ thống thông tin quản lý trong khu vực công
- Mô tả hoạt động của tổ chức thông qua hệ thống thông tin quản lý
- Trình bày cách thức điều chỉnh hoạt động của tổ chức thông qua hệ thống thông tin
quản lý
- Thế nào là hệ thống thông tin mang tính phát triển
- Trình bày một số hệ thống thông tin tin học hóa của các cơ quan quản lý nhà nước.
4. Trình bày công dụng của mạng LAN trong hoạt động của một cơ quan
5. Chủ trương, chính sách
- Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề tin học hóa quản lý hành
chính nhà nước.
- Những nguyên tắc hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước thông qua chương trình
Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước
- Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước là gì
- Để thực hiện thành công chương trình tin học hóa quản lý hành chính nhà nước cần
giải quyết những vấn đề gì.

1

THỰC HÀNH
1. Ứng dụng tiêu biểu của Control Panel
2. Windows Explore
- Thư mục (tạo, đổi tên, xóa, copy, chuyển vị trí)
- Tệp tin (đổi tên, tìm kiếm, xóa, copy, chuyển vị trí)
3. Microsoft Word
- Ý nghĩa, tác dụng của AUTO CORRECT và AUTO TEXT (so sánh) trong soạn thảo
văn bản
- Chức năng của menu: FILE, EDIT, VIEW, INSERT, FORMAT, TOOLS, TABLE
- Định dạng: trang văn bản, đoạn văn bản, kí tự
- Cách tạo bảng và thao tác xử lý với hàng-cột
- Cách chèn: bảng, hình ảnh
- Mail Merge
4. Microsoft Excel
- Vai trò, tác dụng
- Tạo tệp, mở tệp, lưu tệp, đóng tệp, in nội dung tệp
- Nêu cú pháp; ý nghĩa; phân biệt...
ÔN TẬP MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG (LÝ THUYẾT, THỰC HÀNH)
1. Tại sao nói:”Trong quản lý, thông tin vừa là nguyên liệu, vừa là sản phẩm”?
- Minh họa bằng một hoạt động quản lý khu vực công
- Phân biệt khái niệm: dữ liệu – thông tin – tri thức
- s dữ liệu. Công dụng cách thiết lập CSDL trong hoạt động QLHCNN. d
minh họa về CSDL trong cơ quan QLHCNN.
- Trìnhy sơ đồ luân chuyển thông tin trong quy trình hoạt động của quan quản
hành chính nhà nước. Xác định vai trò của các bước tác nghiệp trong quy trình, khâu
nào thường gặp trục trặc trong quy trình? Tại sao?
- Những yếu tố nào có ý nghĩa quyết định đến thông tin trong tổ chức.
2. Khái niệm quy trình xử lý thông tin
- Minh họa bằng một bài toán quản lý cụ thể thuộc lĩnh vực hành chính công
- Trình bày mối quan hệ giữa quy trình xử lý thông tin với quy trình quản lý (so sánh)
3. Khái niệm hệ thống thông tin quản lý
- Những yếu tố cấu thành của hệ thống thông tin quản lý
- Trình bày các loại hệ thống thông tin trong hoạt động củac quan thuộc bộ máy
quản lý hành chính nhà nước
- Giới thiệu một hệ thống thông tin quản lý trong khu vực công
- Mô tả hoạt động của tổ chức thông qua hệ thống thông tin quản lý
- Trình y cách thức điều chỉnh hoạt động của tổ chức thông qua hệ thống thông tin
quản lý
- Thế nào là hệ thống thông tin mang tính phát triển
- Trình bày một số hệ thống thông tin tin học hóa của các cơ quan quản lý nhà nước.
4. Trình bày công dụng của mạng LAN trong hoạt động của một cơ quan
5. Chủ trương, chính sách
- Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề tin học hóa quản hành
chính nhà nước.
- Những nguyên tắc hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước thông qua chương trình
Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước
- Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước là gì
- Để thực hiện thành công chương trình tin học hóa quản hành chính nhà nước cần
giải quyết những vấn đề gì.
1
Ôn tập tin học ứng dụng (lý thuyết , thực hành) - Trang 2
Ôn tập tin học ứng dụng (lý thuyết , thực hành) - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ôn tập tin học ứng dụng (lý thuyết , thực hành) 9 10 268