Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập toán 6 học kỳ 1

Được đăng lên bởi p3kun10
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 6057 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GV: Nguyễn Duy Quang Toán 6 - HKI ĐT: 0907821034
Chương I: Số Học
Chuyªn ®Ò 1: TËp hîp, tËp hîp con- ¸p dông.
Bµi to¸n1. ViÕt c¸c tËp hîp sau råi t×m sè phÇn tö cña tËp hîp ®ã.
a) TËp hîp Ac sè tù nhiªn x mµ 8:x =2.
b) TËp hîp B c¸c sè tù nhiªn x mµ x+3<5.
c) TËp hîp C c¸c sè tù nhiªn x mµ x-2=x+2.
d)TËp hîp D c¸c sè tù nhiªn mµ x+0=x
Bµi to¸n 2. Cho tËp hîp A = { a,b,c,d}
a) ViÕt c¸c tËp hîp con cña A cã mét phÇn tö.
b) ViÕt c¸c tËp hîp con cña A cã hai phÇn tö.
c) Cã bao nhiªu tËp hîp con cña A ba phÇn tö? cã bèn phÇn tö?
d) TËp hîp A cã bao nhiªu tËp hîp con?
Bµi to¸n 3. XÐt xem tËp hîp A cã lµ tËp hîp con cña tËp hîp B kh«ng trong c¸c trêng hîp sau.
a, A={1;3;5}, B = { 1;3;7} b, A= {x,y}, B = {x,y,z}
c, A lµ tËp hîp c¸c sè tù nhiªn cã tËn cïng b»ng 0, B lµ tËp hîp c¸c sè tù nhiªn ch½n.
Bµi to¸n 4. Ta gäi A lµ tËp con thùc sù cña B nÕu
A B
;
A B
. H·y viÕt c¸c tËp con thùc sù cña tËp hîp
B = {1;2;3}.
Bµi to¸n 5. Cho tËp hîp A = {1;2;3;4} B = {3;4;5}. H·y viÕt c¸c tËp hîp võa tËp con cña A, võa
tËp con cña B.
Bµi to¸n 6. Chøng minh r»ng nÕu
,A B B C
th×
A
C
Bµi to¸n 7. Cã kÕt luËn g× vÒ hai tËp hîp A,B nÕu biÕt.
a,
x B
th×
x A
b,
x A
th×
x B
,
x B
th×
x A
.
Bµi to¸n 8. Cho H lµ tËp hîp ba sè lÏ ®µu tiªn, K lµ tËp hîp 6 sè tù nhiªn ®Çu tiªn.
a, ViÕt c¸c phÇn tö thuéc K mµ kh«ng thuéc H. b,CMR
H K
c, TËp hîp M víi
,H M M K
.
- Hái M cã Ýt nhÊt bao nhiªu phÇn tö? nhiÒu nhÊt bao nhiªu phÇn tö?
- Cã bao nhiªu tËp hîp M cã 4 phÇn tö tháa m·n ®iÒu kiÖn trªn?
Bµi to¸n 9. Cho
. H·y x¸c ®Þnh tËp hîp M = {a-b}.
Bµi to¸n 10. Cho tËp hîp A = {14;30}. §iÒn c¸c ký hiÖu
,
∈ ⊂
vµo « trèng.
14 A ; {14} A ; {14;30} A
Bµi to¸n 11:
a\ Liệt kê các phần tử của tập hợp A= {x
N
/ x <6}
b\ Liệt kê các phần tử của tập hợp B =
{ }
*
y N / y 4
c\ Liệt kê các phần tử của tập hợp C=
{ }
m N / 5 m 13
<
d\ Viết tập hợp D = {5;8; 11;……38; 41} bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử.
d\ Viết giá trị tương ứng trong hệ thập phân của các số La Mã sau:
XII; XXIV; XXXIX; XVIII
Bµi to¸n 12: Tìm số phần tử của các tập hợp sau:
a\ M={2;3;4;……; 15;16} b\ N={6;8;10;….; 22;24}
c\ P={5;7;9;11…..; 37;39} d\ Q={1;4;7;10;…..; 61;64}
Trang 1
Ôn tập toán 6 học kỳ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập toán 6 học kỳ 1 - Người đăng: p3kun10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Ôn tập toán 6 học kỳ 1 9 10 848