Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP TOÁN 8

Được đăng lên bởi nhanbeoxinhdep
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hình học 8
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III
Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 15cm, AC = 20cm. Tia phân giác của góc A, cắt cạnh
BC tại D.
DB
DC
a) Tính
.
b) Đường thẳng qua D, song song với AB, cắt AC tại E. Chứng minh EDC  ABC.
c) Tính DE và diện tích của tam giác EDC.
Bài 2. Cho tam giác cân ABC, AB = AC = b, BC = a. Vẽ các đường cao BH, CK.
a) Chứng minh BK = CH
b) Chứng minh KH // BC
c) Tính độ dài HC và HK.
Bài 3. Cho tam giác cân ABC (AB = AC), I là trung điểm của BC. Trên các cạnh AB, AC lấy lần

BK .CH  BI 2

lượt các điểm K, H sao cho
. Chứng minh:
a) KBI  ICH
b) KIH  KBI
·BKH
c) KI là phân giác của góc
Bài 4. Cho tam giác ABC (AB < AC). Vẽ đường cao AH, đường phân giác trong AD, đường trung
tuyến AM.
HD  DM  HM
a) Chứng minh
.
b) Vẽ các đường cao BF, CE. So sánh hai đoạn thẳng BF và CE.
c) Chứng minh AFE  ABC.
d) Gọi O là trực tâm của ABC. Chứng minh
µC  300

BO.BF  CO.CE  BC 2

.

Bài 5. Cho tam giác ABC vuông tại A,
và đường phân giác BD (D  AC).
DA
CD
a) Tính tỉ số
b) Cho AB = 12,5cm. Tính chu vi và diện tích tam giác ABC.
µA  200
Bài 6. Cho tam giác ABC cân tại A,
·DBC  20 0

, AB = AC = b, BC = a. Trên cạnh AC lấy điểm D

sao cho
.
a) Chứng minh BDC  ABC.
b) Vẽ AE vuông góc với BD tại E. Tính độ dài các đoạn thẳng AD, DE, AE.
a3  b3  3ab2

c) Chứng minh
.
Bài 7. Cho tam giác ABC, các đường cao AK và BD cắt nhau tại G. Vẽ các đường trung trực HE,
HF của AC và BC. Chứng minh:
a) BG = 2HE
b) AG = 2HF.
µA  µD  90 0
21
Bài 8. Cho hình thang vuông ABCD (AB // DC,
). Đường chéo BD vuông góc với
cạnh bên BC. Chứng minh

BD 2  AB.DC

.

...
Hình học 8
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III
Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 15cm, AC = 20cm. Tia phân giác của góc A, cắt cạnh
BC tại D.
a) Tính
DB
DC
.
b) Đường thẳng qua D, song song với AB, cắt AC tại E. Chứng minh EDC ABC.
c) Tính DE và diện tích của tam giác EDC.
Bài 2. Cho tam giác cân ABC, AB = AC = b, BC = a. Vẽ các đường cao BH, CK.
a) Chứng minh BK = CH b) Chứng minh KH // BC c) Tính độ dài HC và HK.
Bài 3. Cho tam giác cân ABC (AB = AC), I trung điểm của BC. Trên các cạnh AB, AC lấy lần
lượt các điểm K, H sao cho
BK CH BI
2
.
. Chứng minh:
a) KBI ICH b) KIH KBI
c) KI là phân giác của góc
·
BKH
Bài 4. Cho tam giác ABC (AB < AC). Vẽ đường cao AH, đường phân giác trong AD, đường trung
tuyến AM.
a) Chứng minh
HD DM HM
.
b) Vẽ các đường cao BF, CE. So sánh hai đoạn thẳng BF và CE.
c) Chứng minh AFE ABC.
d) Gọi O là trực tâm của ABC. Chứng minh
BO BF CO CE BC
2
. .
.
Bài 5. Cho tam giác ABC vuông tại A,
µ
C
0
30
và đường phân giác BD (D AC).
a) Tính tỉ số
DA
CD
b) Cho AB = 12,5cm. Tính chu vi và diện tích tam giác ABC.
Bài 6. Cho tam giác ABC cân tại A,
µ
A
0
20
, AB = AC = b, BC = a. Trên cạnh AC lấy điểm D
sao cho
·
DBC
0
20
.
a) Chứng minh BDC ABC.
b) Vẽ AE vuông góc với BD tại E. Tính độ dài các đoạn thẳng AD, DE, AE.
c) Chứng minh
.
Bài 7. Cho tam giác ABC, các đường cao AK và BD cắt nhau tại G. Vẽ các đường trung trực HE,
HF của AC và BC. Chứng minh:
a) BG = 2HE b) AG = 2HF.
Bài 8. Cho hình thang vuông ABCD (AB // DC,
µ
µ
A D
0
90
). Đường chéo BD vuông góc với
cạnh bên BC. Chứng minh
BD AB DC
2
.
.
21
ÔN TẬP TOÁN 8 - Người đăng: nhanbeoxinhdep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ÔN TẬP TOÁN 8 9 10 543