Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập toán 9 kỳ 1

Được đăng lên bởi Tròn Vo
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I – MÔN TOÁN 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
Môn Toán 9 – Năm học 2012-2013
A - LÝ THUYẾT

I. ĐẠI SỐ
1) Định nghĩa, tính chất căn bậc hai
a) Với số dương a, số a được gọi là căn bậc hai số học của a.
 x  0

b) Với a  0 ta có x = a  

 

 x 2  a

2

a

c) Với hai số a và b không âm, ta có: a < b 
d)

a b

 A neu A  0
 A neu A  0

A2  A  

2) Các công thức biến đổi căn thức
1.

A2  A

2.

AB  A . B (A  0, B  0)

3.

A

B

4.

A2 B  A

A
(A  0, B > 0)
B

5. A B  A 2 B (A  0, B  0)
6.

A
1

B B

8.

A
A B
(B > 0)

B
B

AB (AB  0, B  0)

B (B  0)

A B   A 2 B (A < 0, B  0)



7.

C A mB
C

A  B2
AB

9.

C
C

A B





(A  0, A  B2)

Am B
AB

 (A, B  0, A  B)

3) Định nghĩa, tính chất hàm số bậc nhất
a) Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b (a, b  R và a  0)
b) Hàm số bậc nhất xác định với mọi giá trị x R.
Hàm số đồng biến trên R khi a > 0. Nghịch biến trên R khi a < 0.
4) Đồ thị của hàm số y = ax + b (a  0) là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ
bằng b (a: hệ số góc, b: tung độ gốc).
5) Cho (d): y = ax + b và (d'): y = a'x + b' (a, a’ ≠ 0). Ta có:
 a  a'
(d)  (d')  
 b  b'

 a a'
(d)  (d')  
 b  b'

(d)  (d')  a  a'

(d)  (d')  a.a '   1

6) Gọi  là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox thì:
Khi a > 0 ta có tan = a
Khi a < 0 ta có tan’  a (’ là góc kề bù với góc )
1

TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I – MÔN TOÁN 9

II. HÌNH HỌC
1) Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
Cho ABC vuông tại A, đường cao AH. Ta có:
1) b2 = a.b’
2) h2 = b’. c’
2
c = a.c’
3) a.h = b.c
1
1 1
4) 2  2  2
h
b c
2
2
5) a = b + c2 (Định lí Pythagore)
2) Tỉ số lượng giác của góc nhọn
a) Định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn
Cạnh huyền

Cạnh đối


caïnh ñoái
sin  
caïnh huyeàn
caïnh ñoái
tan  
caïnh keà

Cạnh kề

caïnh keà
caïnh huyeàn
caïnh keà
cot 
caïnh ñoái

cos 

b) Một số tính chất của các tỉ số lượng giác
+ Cho hai góc  và  phụ nhau. Khi đó:
sin  = cos 
tan  = cot 

cos  = sin 
cot  = tan 

+ Cho góc nhọn . Ta có:
0 < sin < 1
sin
tan =
cos
2
sin  + cos2 = 1

0 < cos < 1
cos
cot =
sin
tan.cot = 1

c) Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông: Định lí SGK/ 86
3) Các định lí trong đường tròn
a) Định lí về đường kính và dây cung
+ Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của
dây ấy.
+ Đường kính đi qua trung điểm củ...
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I – MÔN TOÁN 9
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
Môn Toán 9 – Năm học 2012-2013
A - LÝ THUYẾT
I. ĐẠI SỐ
1) Định nghĩa, tính chất căn bậc hai
a) Với số dương a, số
a
được gọi là căn bậc hai số học của a.
b) Với a 0 ta có x =
a
aax
x
0
2
2
c) Với hai số a và b không âm, ta có: a < b
ba
d)
2
A neu A 0
A A
A neu A 0
2) Các công thức biến đổi căn thức
1.
AA
2
2.
B.AAB
(A 0, B 0)
3.
A A
B
B
(A 0, B > 0) 4.
2
A B A B
(B 0)
5.
2
A B A B
(A 0, B 0)
2
A B A B 
(A < 0, B 0)
6.
(AB 0, B 0) 7.
2
C A B
C
A B
A B
m
(A 0, A B
2
)
8.
A A B
B
B
(B > 0) 9.
C A B
C
A B
A B
m
(A, B 0, A B)
3) Định nghĩa, tính chất hàm số bậc nhất
a) Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b (a, b R và a 0)
b) Hàm số bậc nhất xác định với mọi giá trị x R.
Hàm số đồng biến trên R khi a > 0. Nghịch biến trên R khi a < 0.
4) Đồ thị của hàm số y = ax + b (a 0) là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ
bằng b (a: hệ số góc, b: tung độ gốc).
5) Cho (d): y = ax + b và (d'): y = a'x + b' (a, a’ ≠ 0). Ta có:
(d) (d')
'
'
bb
aa
(d)  (d')
'
'
bb
aa
(d) (d') a a' (d) (d')
1 '. aa
6) Gọi là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox thì:
Khi a > 0 ta có tan = a
Khi a < 0 ta có tan
a
(’ là góc kề bù với góc )
1
Ôn tập toán 9 kỳ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập toán 9 kỳ 1 - Người đăng: Tròn Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ôn tập toán 9 kỳ 1 9 10 949